Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 21.04.1996 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 01.10.2013 ವರೆಗೆ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÁªÀ° gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÁdgÁ¼À vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಗಾಜರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É UÁdgÁ¼ÀzÀ°è ªÀÄÄRå CqÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á: UÁdgÁ¼À vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉUÉ ಸಂಗಡ  ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಾರದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇಯ ಮದುವೆ  ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ  ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವಾಚ್ಯ  ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಈಕೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2013 PÀ®A: 498(J), 354, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦ügÁå¢ ±Á®Æ ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À  ªÀAiÀiÁ: 28, eÁw: §AiÀÄ®Ä PÀA¨sÁgÀ  G: PÀÆ° ¸Á : J¸ï J¯ï « ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ  °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02-10-2013  gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00¦JªÀiï UÀAmÉUÉ  £ÀUÀgÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ©Uï §eÁgï £ÉÆÃqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj CªÀ¢ü ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ  §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ-02,4416 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆt PÁ®Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥sÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV  DgÉÆæ  ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 278/13 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕೀಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ.1  ¸ÀgÀ¸Àéw, ºÁ¸ÉÖ¯ï ªÉÄðéÃZÁgÀQ ¥À.eÁ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ, ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.ರವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 02-10-2013 ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ರವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆದರೇ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ರವರು ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಸದೇ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ರವರು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಾದುಷಾ(ಬಾಲುಷಾ) ಸ್ವೀಟ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದು ಜಿವಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಲೀ ಗಂಡಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಕತನದಿಂದ ಬಾದುಷಾ ಸ್ವೀಟ್ ನ್ನು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ತಲಾ 2 ರಂತೆ ಹಂಚಿದ್ದು, ನಂತರ 1430 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬಾದುಷಾ ಸ್ವೀಟ್ ಸೇವಿಸಿದ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗಿ ತಲೆಸುತ್ತು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ , ಆರೋಪಿ ನಂ.1 & 2 ರವರ ವಿರುದ್ದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2013 PÀ®A: 272, 273, 336 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 2/10/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, avÁ¥ÀÆgÀ, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, 35ªÀµÀð, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:ºÁ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÀÄr¸À°£À°è  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQAiÀÄÄ UÀÄr¸À°£À°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀÀ DPÀ¹äPÀªÁV  UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 1] UÀÄr¸À®Ä C.Q. 30,000/- 2] UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ C.Q.4000/- gÀÆ.  3] UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ ºÁ¹UÉ - ºÉÆâPÉUÀ¼ÀÄ, 4] £ÀUÀzÀĺÀt 28000/- gÀÆ. 5]  ¥ÁvÀæ & EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.20000/-6] 25 UÁæA §AUÁgÀ C.Q.gÀÆ.50000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀŪÀÅ. 7] ºÀÄ°è£À §tªÉ C.Q.gÀÆ5000/- 8] MAzÀÄ M¤qÁ PÀ®gï n« C.Q.gÀÆ. 7000/-  9] 4 aî eÉÆüÀ C.Q.gÀÆ.6000/- 10] 150 PÉ.f.CQÌ C.Q.gÀÆ.4500/- 11] 140PÉ.f.£É®Äè C.Q.gÀÆ.2600/- 12] MAzÀÄ aî ¸ÀeÉÓ C.Q.gÀÆ.1000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀŪÀÅ. »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 163100/-gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤, ¥Áæt ºÁ¤ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA 06/2013 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿ.02-10-2013ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 08-00ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಿಷ್ಟಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇನಪ್ಪ ವಯ-50ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಲಂಬಾಣಿ, : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ವಡವಟ್ಟಿ vÁAqÁ FvÀನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ [1] ಪತ್ತೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಗ್ಯೆಪ್ಪ [2] ಗನ್ನೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಪತ್ತೆಪ್ಪ [3] ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಪತ್ತೆಪ್ಪ [4] ಚವುಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಪತ್ತೆಪ್ಪ [5] ಮಾದೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಗನ್ನೆಪ್ಪ [6] ಪದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ದೇವಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ಲಂಬಾಣಿ ಸಾ:ವಡವಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಂಪಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆ ಸೂಳೇಮಗನೆ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ ಹೊಲ ನೀನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಪ್ಪನು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ದೇವಪ್ಪನು ರಾಡಿನಿಂದ ಬಲಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದವರು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿರುವ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆUÀÄ£Éß £ÀA:  173/2013 ಕಲಂ:143,147,148,447,324,504,506, ಸಹಿತ 149 ..ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                           ¢£ÁAPÀ 02-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆj£À zÉêÀgÁeï ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀzÀ SÁeÁ aPÀ£ï ¸ÉAlgï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ1) SÁeÁ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á¨ï CgÀ¼À½î , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ: PÀlÄPÀgÀÄ , G: aPÀ£ï CAUÀr 2) £À©Ã¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á¨ï CgÀ¼À½î , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, eÁ: PÀlÄPÀgÀÄ , G: PÀÄj ªÁå¥ÁgÀ 3) ¥ÁµÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄÄeÉÃPÀgï ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:28ªÀ, eÁ: PÀlÄPÀgÀÄ , G: ªÀĸÁ¯É ªÁå¥ÁgÀ , 4) ZÁAzï¥ÁµÁ vÀAzÉ G¸Áä£ï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:42ªÀ, eÁ: PÀlÄPÀgÀÄ , G: qÉæöʪÀgï, 5) vÀ¤éÃgÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ gÀeÁPï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:25ªÀ, eÁ: PÀlÄPÀgÀÄ , G: aPÀ£ï CAUÀr , J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ n.«.AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ , ªÉƨÉʯïUÀ¼À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ n.«AiÀÄ°èAiÀÄ 20-20 ZÉ£ÉßöÊ ªÀ¸Àð¸ï ªÀÄÄA¨ÉÊ QæPÉmï DlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆrVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ  ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.6500/- , LzÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ , MAzÀÄ ºÁ¼É , MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ n.« d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.207/13 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.10.2013 gÀAzÀÄ 168 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33,700 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.