Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÄQ£À ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ PÀ«vÁ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ 14 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt «zÁåyð¤ FPÉUÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ (ºÉÆmÉÖ¸ÀÆ®Ä) EzÀÄÝ DUÁUÀ C®è°è vÉÆj¹zÀÄÝ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀgÀ°®è. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-10-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ - vÁ¬Ä E§âgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ«vÁ½UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÄÝ D ªÉüÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Ád ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CPÉÃAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ AiÀÄÄ,Dgï,£ÀA 18/11 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦,¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ : 17-10-2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀµÀð: 35 eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ FvÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà,30ªÀµÀð,eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ©lÄÖ ©vÀÛ£É ªÀiÁrj CAvÁ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÆ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ gÀªÉÄñÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÄâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2011 PÀ®A:-143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :17-10-2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃF±À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, ªÀµÀð: 55 eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ
vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ
zÀvÀÛ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, 30ªÀµÀð, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÀ CPÀæªÀÄ PÀÆlgÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F±À¥Àà¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ F±À¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2011 PÀ®A:-143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 17-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉUÉ ²æà ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, ¸ÁÕ¥sï £À¸Àð ( UÀÄwÛUÉ DzsÁjvÀ) ¸Á: ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï EªÀgÀÄ qÁ: ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¹ ºÉZï ¹ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï EªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ ¨ÉÊzÁr, £Á£ÀÄ UÀÄwÛUÉ DzÁgÀzÀ°èzÉÝÃ£É £Á£ÀÄ eÉðUÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ²æà ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ gÀªÀjUÉ PÉÆÃuɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀzÀAvÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ.£ÀA.158/2011 PÀ®A.341 ,504, 506 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:15-10-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ UÀÄjPÁgÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ ZÀAzÁºÀĸÉãÀ PÀÄjªÀÄjUÉ vÀ¥Àà®Ä vÀgÀ®Ä vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄAd¯ÉøÁ§ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ªÉÄt¹£À ¨ÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄAnÄAzÀ ºÀgÀV JgÀqÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.30,000/-zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ UÀÄjPÁgÀ FvÀ£ÀÄ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄAd¯ÉøÁ§ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆîªÀ£ÀÄß ºÀgÀUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §Ä¢ÞªÀAvÀgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ §Ä¢Þ ºÉý ºÀgÀUÀĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2011 gÀAzÀÄ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ UÀÄjPÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ.£ÀA.157/2011 PÀ®A. 143,147,447,427 gÉ/« 149 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

¢£ÁAPÀ 17/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀĹÌAiÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà ¤Ã®PÀAmÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ EzÀÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀĹÌ, J.J¸ï.L.(JªÀiï.n) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀgÁzÀ ±ÀgÀ§tÚ vÀAzÉ QrUÉuÉ¥Àà UËqÀÆgÀÄ 62 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| £ÁUÀgÀ¨ÉAa EvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ & FgÀtÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÉƣɪÀĤ °AUÁAiÀÄvÀ¸Á|| £ÁUÀgÀ¨ÉAa FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀݪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À anUÀ¼ÀÄ dÆeÁlzÀ ºÀt 315=00 gÀÆ¥ÁÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ 18-15 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/10 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.10.2011 gÀAzÀÄ 179 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 37,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.