Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Jan 2012

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

  PÉ.fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉ.PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ÀgÁªï, 30ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, G||ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÀvÀÛ ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á||ªÀiÁqÀVj PÁåA¥À, ºÁ.ªÀ:ªÀÄ.£ÀA:6-2-74/95, ®PÀëöät ¯ÉÃOmï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌV ®PÀëöät ¯Éà Omï£À ªÀÄ£É £ÀA.6-2-74/95 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢:13-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ wgÀÄUÁqÀĪÀªÀjUÉ PÁtzÀAvÉ ¨ÁV°UÉ ¥ÀgÀzÉ ©lÄÖ ¸ÀéAvÀ HgÀÄ ªÀiÁqÀVj PÁåA¦UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢:15-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À PÉ.fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ D£ÀAzÀ ¨Á§Ä JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÉ ¨ÁV®PÉÆAr ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà PÉ.fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV C¯ÁägÁzÀ°ènÖzÀÝ 1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ (£À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀzÀÄ) CAzÁdÄ vÀÆPÀ 10 UÁæA. C.Q: 25,000/-2] JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ vÀ¯Á 10 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀîzÀÄÝ, MlÄÖ 20 UÁæA. MlÄÖ C.Q:50,000/-3] MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ dĪÀÄÄQ ¨ÉAqÉÆïÉUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 5 UÁæA. vÀÆPÀªÀżÀîzÀªÀÅ. C.Q:12,500/-4] 2 ¨É½î UÁè¸ï, 5] MAzÀÄ ¨É½î VAr (¨Ë¯ï)6] MAzÀÄ ¨É½î DgÀw vÀmÉÖ. 7] JgÀqÀÄ PÀÄAPÀĪÀÄ ¨sÀgÀtÂ.8] JgÀqÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¢Ã¥À ºÀZÀÄѪÀ ¸ÀªÉÄ. 9] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ Qà ZÉÊ£ï, 10] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ GqÀzÁgÀ.11] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ HzÀħwÛ ºÀZÀÄѪÀ ªÀ¸ÀÄÛ. J®è ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À vÀÆPÀ UÉÆwÛ®è. CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ. 20,000/- EgÀÄvÀÛzÉ.»ÃUÉ MlÄÖ 3.1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ J®èªÀÇ ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ ªÀiË®å 1,07,500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢:13-01-2012 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:15-01-2012 gÀ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2012 PÀ®A.454.457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§ÄqÀØAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 85 ªÀµÀð G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ vÁ:f gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ wÃgÁ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄÊ PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAl £ÉÆêÁV EzÀjAzÀ §¼À®ÄvÁÛ ¤±ÀPÀÛ£ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ¢AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 07.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ UÀæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀPÁÌV gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 15.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄPÀÌ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2012 gÀAzÀÄ ---226     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ---38,800/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ