Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Feb 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ: 15-02-2014 - 16-02-2014 gÀ ªÀÄzÀågÁwæ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉʨÁ£À¸Á§ vÀAzÉ: C§ÄÝ®¸Á§, ¸Á: CgÀPÉÃgÀ. vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð. FvÀ£À PÀnÖUÉAiÀÄ CqÉØUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÀnÖUÉAiÀÄ CqÁØPÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQºÀwÛPÉÆAqÀÄ PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ «ÄµÀ£ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£É ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ, ZËPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ, ræ¯ï «ÄµÀ£ï dAvÀgï «ÄµÀ£ï, ºÉÆÃ¯ï ºÉÆrAiÀÄĪÀ «ÄµÀ£ï ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q. gÀÆ. 6,44,000/- ¨É¯É¨Á®ÄªÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð oÁuÁ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 02/2014 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-     
¢£ÁAPÀ. 16-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-10 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÉÆÃmÉUÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjUÉAiÀÄå,24 ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁ¯ÉÃgÀzÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹ámï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ, ²æà eÉ.PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦.L.r.¹.L.© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA. 01 jAzÀ 07  £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt 7,800/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 7 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ïUÀ¼ÀÄ C.Q. 3,100/- , LzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgïUÀ¼ÀÄ C.Q. 1,85,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   27/2014. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರನ್ನು Cj¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ರಂಗಾಪೂರು ಸೀಮಾಂತರದ ಸರ್ವೆ ನಂ.24 ರ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 54 ರ. ಕಿ.ಮಿ.3.90 ಕಾಲುವೆಗೆ ತಿಮ್ಮನಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿವಬಸನಗೌಡ ಸಾ;-ಗುಡುದೂರು.ಈತನು ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂ,24.ರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದೂ  ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ  ಕಾಯಿದೆ 1965 ರ ಸೇಕ್ಷನ್ 53 ಮತ್ತು 55 ರ ಸ್ವಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ  ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು  ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ;-16/02/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಪಾಲಕ ಇಂಜೀನಿಯಾರ್ ನಂ.4.ಕಾಲುವೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಮಸ್ಕಿgÀªÀgÀÄ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ  ಠಾಣಾ ಅಪರಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 35/2014.ಕಲಂ.53,55 ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೋಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ದಿನಾಂಕ 16-02-2014 ರಂದು ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಗಂಗಾಧರ ತಂದೆ ಚುಂಚೇಗೌಡ 25ವರ್ಷ, ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಲಾರಿಚಾಲಕ ಸಾಃ ಬೊರೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯ ತಾಃ ಕುಣಿಗಲ್ ಜಿಃ ತುಮಕೂರು FvÀ£ÀÄ  ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ 53 ಎ 930 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 12,000-00ಗಳು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ರಾಂಪೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀ«UÉ §AzÀ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ 7-20 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲಾರಿಯನ್ನು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಹಾಜರಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2014  U/S. 3, 42,43 KARNATAKA MINOR MINERAL  CONSISTENT RULE 1994,  & U/S 4, 4(1A) MINES AND MINERALS REGULATION OF DEVELOPMENT ACT 1957  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ದಿನಾಂಕ : 16/02/14 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ವಾಜೀಧ್ ಬೇಗ ಈತನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ. 36/ಎಸ್-4565 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ EªÀiÁæ£ÀSÁ£ï vÀAzÉ CºÀäzï SÁ£ï, 28 ªÀµÀð, ªÉ°ØAUï ªÀPÀð ±Á¥ï PÉ®¸À ¸Á: ¹ªÉÄAmï gÉÆÃqï ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ. ¹gªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಹೆಂಡತಿಯ ಊರಾದ ಕವಿತಾಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ನೀನು ಬಂದರೆ ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾನವಿ-ರಾಯಚೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟು ಚಿಮಲಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟಿ ಇರುವ ನೀರಮಾವನಿ ಗೌಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಮಲಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪುನಃ ವಾಪಾಸ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಸಪ್ತಗಿರಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §qɸÁ¨ï £ÁAiÀÄPÀ, 20 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Éà÷èAqÀgï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.36/qÀ§Æè-9006 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: gÁeÉƽ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ರೋ ಮೋ.ಸೈ ನಂ ಕೆ.ಎ. 36/ಡಬ್ಲೂ-9006 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ವಾಜೀದ್ ಬೇಗ ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಕಾಲು ಎರಡು ಕಡೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ವೀರೇಶ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 53/2014 ಕಲಂ  279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                       ದಿನಾಂಕ 16-02-14 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 01] DmÉÆà £ÀA. J,¦-22/ ªÉÊ-6068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 02]  dAUÉè¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 23 ªÀµÀð, eÁw|| F½UÉÃgÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á||  r.gÁA¥ÀÆgÀ vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಟೋ & ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ಮಂಡ್ಲಗೇರಾ-ಅರಸಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಸಿಕೇರಾ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಅತನ ಹೆಂಡತಿ ರಾಧಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ನಂ.02 ಜಂಗ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತಿವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳು ಅಗಿರುತ್ತದೆ.  CAvÁ wgÀĪÀįÉñÀ vÀAzÉ RvÁ®¥Àà  ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð, eÁw|| CUÀ¸ÀgÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á||  r.gÁA¥ÀÆgÀ vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2014 PÀ®A 279 337 338  L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦üAiÀiÁð¢ : ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ PÁwÃðPÀ ªÀAiÀiÁ:20 ªÀµÀð d:°AUÁAiÀÄvÀ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ:ªÀ¶ðvÁ ªÀAiÀiÁ: 1 ªÀµÀð 4 wAUÀ¼ÀÄ FPÉUÉ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èzÉ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:16-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß qÁår PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 16-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢zÀÄÝ, CzsÀð vÁ¸ÀÄ£À°èAiÉÄà ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 02/2014 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ಪಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀغÀĸÉãÀ¥Àà ªÀ:25 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß FvÀ¤UÀÆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ CªÀÄgÉñÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ªÀ:37 ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ E§âgÀÆ eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ßEªÀgÀÄ  ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 06-07 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಗಡದಿನ್ನಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಗಳ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ADeಅದೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 16-02-2014 ಸಂಜೆ 04:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ನಾಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಗ್ಗಡದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಬಿಸಾಬ್ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಸಿರವಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಲೇ ಹನುಮ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಿ ನಿಲ್ಲು ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಊರಿಗೆ ಗೌಡರಾದ ನಮಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡೆಯಲ್ಲಲೆ ಚಲೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಭುಜಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, ಲೇ ಮಗನೆ ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗು ನಿನ್ನ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ತಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲು, ಮೊಣಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2014 PÀ®A: 341 323 504 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2014 gÀAzÀÄ   54  ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    10,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.