Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Dec 2016

Reported Crimes


                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ;-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ: 07.12.2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗರಾಜ ತಂ; ನರಸಪ್ಪ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಬೈಲಪತ್ತಾರ್, : ಗೋಲ್ಡ ವರ್ಕ ಸಾ: ಯದ್ಲಾಪೂರ ತಾ: ರಾಯಚೂರು gÀªÀರು ತನ್ನ ಹೊಂಡಾಶೈನ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: TS06 EL 8699 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಚನ್ನುಚಾರಿ ತಂ; ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಯ: 30 ಸಾ: ಮಕ್ತಲ್ ಈತನನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿನಗರದಿಂದ - ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯರಮರಸನ ಆದಿಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆಎ36 8727ನೇದ್ದನ್ನು ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾರನ್ ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಇಬ್ಬರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತರಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಬುಜಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಮೂಕಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ¨Éನ್ನುಚಾರಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2016 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ & 187 LJA« DPÀÖ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÉÊd£ÁxÀ »ÃgɪÀÄoÀ vÀAzÉ  ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä ªÀ:24ªÀµÀð, eÁ;dAUÀªÀÄ, G:ªÁå¥ÀgÀ, ¸Á-CgÀPÉÃgÁ. vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð.ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀÄ «±ÉõÀªÁV ºÀ§â ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, DgÉÆæ £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ gÀÄzÁæ©üõÉPÀ ¥ÀÆeÉ ¤«ÄvÀå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ¸À®ÄªÁV FUÉÎ JgÀqÀÆ ¢£ÀzÀ »AzÉ ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðPÉÌ §gÀĪÀAvÉ CªÀjUÉ ºÉýzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢£À £ÁUÀAiÀÄå¸Áé«Ä PÀgÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁUÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀÆeÉ PÁAiÀÄðPÉÌ CªÀgÀÄ §gÀ°®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀtªÁV  ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ, £Á¼É eÁvÉæ ¢ªÀ¸À EªÀgÀ£ÀÄß  MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄzÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è  ¢:-05/12/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è  ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ  zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ  gÀxÉÆÃvÀìªÀ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ, 1]¹zÀÝAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå 2]£ÁUÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀÄå J®ègÀÆ eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á-CgÀPÉÃgÁ gÁZÀAiÀÄå¸Áé«ÄAiÀÄ C½AiÀÄ ¸Á-UÀ§UÀÄA¥ÀÄ UÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ, §°¸ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠠ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ,  ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §°¸ï¤AzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà EªÀgÉ®èjUÉ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯ÉèAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆArj E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¹PÀÌgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzsÀjPÉ ºÁQ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðA zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:252/2016. PÀ®A. 143, 147, 148, 504, 307 ¸À»vÀ 149 L¦¹.  CrAiÀÄ°è¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 06-12-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಗುಡಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿಮಣೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಗುಡಸಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿಮಣೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪದಿಂದ ಗುಡಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತನ್ನ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಮತ್ತು ಗುಡಸಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಡಸಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿ ಉರಿದು ಗುಡಸಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಶಿವಕಲಾ 6 ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುಗಳು, ದವಸದಾನ್ಯಗಳು, ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, 40,000 ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ದಿನಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,30,000/- ರೂ ಗಳು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.19/16 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

    
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 06-12-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃR ©Ã¸À¥Àà, 25 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ,  G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: °AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ vÁ||f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 04-12-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ  CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄĤAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃR £ÀgÀ¸À¥Àà, ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀqÀ¦ FgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄqÀ¹ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä. 2) PËd PÀA§AiÀÄå, 3) zÉÆñÉÆüÀÄ ©Ã¸ÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÀÆr ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉà ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è JªÉÄä PÀlÖ¨ÉÃqÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ D eÁUÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆæüvÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀqÀ¦ FgÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÁåPÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÀįÉà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À §®UÉÊUÉ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À PÉÊ §¼ÀUÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ DPÉAiÀÄ PÉÊUÉ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÉÃj ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ G½¢gÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è PÁ°lÖgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©¸ÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2016 PÀ®A. 323, 324, 504, 506, gÉ/« 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :07.12.2016 gÀAzÀÄ 158 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.