Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Aug 2012

Reported CrimesªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt ¨sÉâ¹zÀ ¥ÉưøÀgÀÄ.

DgÉÆæUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ.26.07.2012 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ²æà gÁªÉÄñÀégÀ gÉrØ vÀAzÉ ¨Á® ¸ÀAfêÀgÉrØ, L.©. PÁ¯ÉÆä, J¸ï.Dgï.f. ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀiÁPÉÃðmïAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÀA±À. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¨É®èA f¤ßAUï ªÀÄvÀÄÛ ¦æ¹AUï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è QéAl¯ïUÉ gÀÆ:350/- gÀAvÉ ¨ÁrUÉ PÉÆlÄÖ ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ½ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ½ ªÁå¥ÁgÀ ¤«ÄvÀå gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ®Qëöä «¯Á¸À ¨ÁåAQ£À°è SÁvÉ £ÀA: 0601611000000316 ºÉÆA¢zÀÄÝ, UÁæºÀPÀjUÉ ZÉPï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀt ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¨ÁåAQ¤AzÀ ZÉPï §ÄPï£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÉPï §ÄPï£ÀÄß ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ D¦üøï£À ©ÃUÀ ºÁPÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ElÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ 3 ZÉPïUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ MAzÀÄ ZÉPï£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.07.2012gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ11-45UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀPÀ° ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, ®Qëöä «¯Á¸À ¨ÁåAQ¤AzÀ gÀÆ,1500100/- UÀ¼À£ÀÄß ºÀt qÁæ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁPÉÃðl AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è   UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2012 PÀ®A: 465,471, 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
    F ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ²æÃ. J¸ï.©. ©¸À£ÀºÀ½î, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ. ©.ªÀĺÁAvÉñÀ, C¥ÀgÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀzÀ r.J¸ï.¦. gÀªÀgÁzÀ ²æÃ. ¹.PÉ.¨Á¨Á gÀªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, ¹.¦.L., ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ²æÃ. C°¸Á§, ¦.J¸ï.L., ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, ²æÃ. £ÀA¢Ã±À, ¦.J¸ï.L. (¥ÉÆæ¨ÉõÀßj) ¹§âA¢ ºÁUÀÄ G¥À «¨sÁUÀzÀ ªÀÄlÖzÀ «±ÉõÀ vÀAqÀzÀ ¹§âA¢, r.J¸ï.© WÀlPÀzÀ E£ïì¥ÉPÀÖgï gÀªÀgÁzÀ ²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï EªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ, DgÉÆævÀgÀÄ ZÉPï £ÀUÀ¢ÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÁåAQ£À C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁrzÀ PÀgÉUÀ¼À£ÁßzsÀj¹, ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¤SɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ eÁqÀÄ »rzÀÄ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÁUÀ, DgÉÆæ ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ®QëöägÉrØ, ªÀ|| 29 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, G|| UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. 9-11-65, ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ, ªÁlgï mÁåAPï ºÀwÛgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁggÁzÀ gÀªÉÄñÀ PÁl£ï mÉæÃqÀgïì ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æÃ. gÁªÉÄñÀégÀgÉrØ EªÀgÀ ZÉPï ¥ÀĸÀÛPÀ¢AzÀ MAzÀÄ ZÉPï£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸À» £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ CªÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ E£ÁéAiÀiïì£À vÀÄAqÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ZÉPï ªÉÄÃ¯É ElÄÖ MwÛ §gÉzÀÄ CªÀgÀ ¸À» ZÉPï£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     DgÉÆæ ²ªÀgÁªÀÄgÉrØAiÀÄ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ, ªÀ|| 20 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄPÁ¥ÀÄ, G|| ¤gÀÄzÉÆåÃV, ¸Á|| d¯Á®£ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ FvÀ£ÀÄ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï £ÀfÃgÀÄ¢Ýãï, 23 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄĹèA,  G|| EArPÁ PÁgï qÉæöʪÀgï, ¸Á|| ºÀ¼É D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä, ªÀĺɧƩAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤AzÀ 2 ¸ÀļÀÄî «¼Á¸À ¤ÃrzÀ ¹ªÀiïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÉPÉAqïºÁåAqï ªÉÆèÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26.07.2012 gÀAzÀÄ ®Qëöä «¯Á¸À ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV gÀÆ. 15,00,100-00 qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtzÀ°è DgÉÆæ ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ FvÀ£ÀÄ gÁªÀÄÄ«UÉ gÀÆ. 10,000/- ªÀÄvÀÄÛ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï¤UÉ gÀÆ. 10,000/- PÉÆnÖzÀÄÝ, ²ªÀgÁªÀÄgÉrØAiÀÄÄ L.¦.J¯ï.£À°è ¨ÉnÖAUï Dr ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸Á® ¤ÃrzÀªÀgÁzÀ «gÉñÀ¤UÉ 3 ®PÀë, «±Á®¤UÉ 3 ®PÀë, ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ 2 ®PÀë ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ¤UÉ 1 ®PÀë »ÃUÉ MlÄÖ 9 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß QæPÉmï ¨ÉnÖAUï Dr¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀÄÝ, vÀ¤SÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 13.08.2012 gÀAzÀÄ 3 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ gÀÆ. 6,00,100/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ:14-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À £Á¯Á ©æqïÓ£À ªÀÄzsÀåzÀ°è J£ï.dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå £ÀUÀjPÀAp , ªÀAiÀÄ: 51ªÀ, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G: J¦J¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA.J¦-29/gÉhÄqï-1045 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¨ÁåqïÓ £ÀA.272092 ºÉÊzÀgÁ¨Ázï £ÀA.01 r¥ÉÆà , ¸Á:ªÀiÁgÀÆgÀÄ , ªÀÄAqÀ®.£ÀPÀgÀ¥À°è , f: £À¯ÉÆÎAqÀ.(J.¦)  FvÀ£ÀÄ  £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï £ÀA. £ÀA.J¦-29/gÉhÄqï-1045 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÊzÀgÁ¨Ázï¢AzÀ UÉÆêÁ PÀqÉ ªÀAiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA.PÉJ-01/©-7271 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ï£À°èzÀÝ n.¨Á®QæµÁÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ïZÁ®PÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §¸ï£À°èzÀÝ 09 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  ®PÀëöät vÀAzÉ dAUÀAiÀÄå eÁ:ºÀeÁªÀÄgÀÄ(ºÀqÀ¥Àzï) , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, G: ºÉÃgï PÀnAUï ¸À®Æ£ï , ¸Á: ¨Á¯Áf£ÀUÀgÀ oÁuÁ ¥ÀPÀÌzÀ°è eÉqïZÀ¯Áð , f.ªÀÄ»§Æ¨ï£ÀUÀgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:   179/2012 PÀ®A. 279 , 337 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
     
        29/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀĤvÀ @ FgÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀìAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 22 ªÀµÀð G-ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ-dAUÀªÀÄ ¸Á-UÀ®UÀ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è   CªÀ½UÉ  FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀð¢AzÀ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ C®è°è vÉÆj¹ UÀÄt ªÀÄÄRªÁzÀ ªÉÄÃ¯É FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1.1/2 ªÀµÀðUÀ½AzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ ¥ÉÊQ PÉÆlÄÖ ¸ÀA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E§âgÀÆ UÀAqÀ-ºÉAqÀw C£ÉÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ½AzÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ CzÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ wÃjPÉÆArzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÆ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ªÉÄÊ-ªÉÄÃ¯É vÁ£Éà ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢-29/07/2012 jAzÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢-12/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1830 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:  16/2012 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

               ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 45 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-PÉ.EgÀ§UÉgÁ FvÀ¤UÉFUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀl EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÁUÀ¸À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ.13-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 15-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æêÀÄw ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà, 70 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À¯ï eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 343/2012 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉAPÀl²ªÀgÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªï, 43 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ GAqÀĪÀ°è gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï vÀAzÉ C«ÄägÁdÄ, 65 ªÀµÀð EªÀgÀ ºÉÆ® CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ ªÁådå EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉAPÀl²ªÀgÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ GAqÀĪÀ° gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ  CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÉAPÀl²ªÀgÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ d«ÄäUÉ §gÀĪÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß QwÛ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ, ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA: 240/2012 PÀ®A.323,324,504,506,447,355,430 gÉ/« 149 L¦¹CqÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÉÆgÀ®Æn ªÀ: 30, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉêÀ® CzÀȵÀÖzÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ ¦,J¸ï,L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ±ÀgÀuÉUËqÀ ¸Á: PÀA¦è (§ÄQÌ) EªÀjUÉ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ 1264/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn, ¥É£ÀÄß   d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  106/2012 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           zÉêÀ¥ÀÆgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ PÀ®äoÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå PÀ®äoÀ ªÀ: 62 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀiï G: ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀßAiÀÄå ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À EªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 120 gÀ 10 JPÀgÉ 15 UÀÄAmÉ ºÉÆ®zÀ f.¦.J zÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¹«¯ï zÁªÉ £ÀA 129/2000 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ:-27-2-2006 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ EAeÉPÀë£ï DqÀðgï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d«ÄãÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ªÀ: 55, eÁ: dAUÀªÀiï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2)§¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀ: 35, eÁ:dAUÀªÀiï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀ: 32, eÁ: dAUÀªÀiï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 4) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀ: 28, eÁ: dAUÀªÀiï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹Az£ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ d«ÄãÀÄ R¨ÉÓ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¥ÀÆgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ PÀ®äoÀ FvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà UÀ¢Ý EªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 447,341,506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ®A¨Át 31 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÁ. FvÀ¤UÉ gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ¢AzÀ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢zÀªÀjUÉ ±ÉÃAUÁ & ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À ©ÃdUÀ®£ÀÄß GavÀªÁV PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß D¥Á¢üvÀgÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆzÀÄ£ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DvÀ£À ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð£ÀA§gÀ. 145 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ±ÉÃAUÁ [DPÉÃl£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄ DvÀ¤UÉ w½zÀÄ HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀgÀ  PÀqɬÄAzÀ »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ, CzÉà zÉéõÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀÀgÉ®ègÀÆ ¢. 24-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30UÀAmÉUÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,  CAV »rzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ   ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À  ºÉAqÀwUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ ¢£ÁAPÀ: 13.08.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/12 PÀ®A.323,.504,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ                                                   


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.08.2012 gÀAzÀÄ  32  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   9600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.