Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Jan 2015

Special Press Note and Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                 
£ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀÄ °TvÀ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ: 18.01.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀÄ °TvÀ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. FUÁUÀ¯Éà CºÀð D£ï¯ÉÊ£ï C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉ¨ï¸ÉÊl¤AzÀ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃn ¥Á¸À¥ÉÆlð/qÉæöÊ«AUï ¯ÉʸÀ£ïì/¥Áå£ï PÁqÀð/¸À«ð¸ï Lr PÁqÀð/¨ÁåAPï ¥Á¸ï§ÄPï/E¯ÉPÀë£ï ¥sÉÆmÉÆ Lr PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ En/¦J¸ïn ¥Á¸ÁzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀ¥ÀàzÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è £ÉÆÃl§ÄPï, ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï, PÁå®PÀÆå¯Élgï E¤ßvÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ gÀÆ¯ï £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉAiÉÄAzÀÄ ²æà JA.J£ï £ÁUÀgÁeï, ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

1) J¸ï.Dgï.¦.J¸ï. ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃeï : gÀÆ¯ï £ÀA. 5230001 jAzÀ 5230647 gÀªÀgÉUÉ

(J¯ï.«í.r. rVæ PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀt) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
¢£ÁAPÀ:13.01.2015.   
                                  
 ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 12-01-2015 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ JA.«.²æäªÁ¸À vÀAzÉ JA.ªÉAPÀlgÀªÀÄt ªÀAiÀÄ:37ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÁl£ï RjâzÁgÀ PÁl£ï PÁ¥ÉÆðgÉõÀ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ¸Á: ¨Á§Ä¯Á¯ï EAqÀ¹ÖçÃeï ZÀAzÀæ§AqÁ gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. ªÉÆ.£ÀA: 9480068856 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ vÁªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÁl£ï PÁ¥ÉÆðgÉõÀ£ï D¥sï EArAiÀiÁzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ dÆå¤AiÀÄgï PÁl£ï RjâzÁgÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÁV, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 10-01-2015 ªÀÄvÀÄÛ 12-01-2015 gÀAzÀÄ gÉÊvÀjAzÀ ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¹, gÁAiÀÄZÀÆj£À ¨sÀUÀªÁ£ï PÁl£ï f£Àßgïì gÀ°è ¸ÁÖPï ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 12-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1245 UÀAmÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ, ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀgÀªÀjUÉ w½¹, CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1666 QéAmÁ¯ï ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ, CA.Q.gÀÆ: 72,00,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ºÀwÛ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA 02/2015 ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ 12-01-2015 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.PÉÌ ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¦£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ. ನಂ.1 ¯Áj £ÀA. PÉJ 36 - 121 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ [ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §A¢®è] ಈತನು vÀ£Àß ಲಾರಿ AiÀÄ£ÀÄß ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕದೇ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 12-01-2015 ರಂದು 7-10 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¦.«.J¸ï.£ÁUÉñÀégÀgÁªÀ 29 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 34 DgÀ 7715 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ಈತನು vÀ£Àß ಮೋಟಾರ ಸೈಕ¯ï ನೆದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಚೇತನ  ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತ ಲಾರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರಮೇಶ ಈ(ತನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕದ 8-15 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಚೇತನ ಈತನು ಬಲಭಾಗ ಉಬ್ಬಿಗೆ , ಬಲಭಾಗದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಕೆಳ ದವಡಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøïoÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2015 PÀ®A. 283,279,338,304(J)  L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¥ÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ : 13/01/15 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾನವಿ-ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಲ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆಯ ರಂಗಣ್ಣ  ಹೆಚ್.ಸಿ. 190 ಮತ್ತು ಆರ್ ಲೋಕೇಶ ಪಿ.ಸಿ. 558 ಇಬ್ಬರು ಠಾಣೆಯಿಮದ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟಗೆ ಚೀಕಪರ್ವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ ನೇದ್ದವನು ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂಹೆಚ್-34 ಎಬಿ-3735 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೋನಾಪೂರುಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಟಿಪ್ಪರ್ ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ನೇದ್ದವನಿಗೆ  ಮರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುತ್ತೀರಿವಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಮಾಲಿಕರಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ  ಇವು ಮದ್ಲಾಪೂರು ಹಳ್ಳದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತರಲು ಕಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಮದ್ಲಾಪೂರು ಹಳ್ಳದಿಂದ ತರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.  ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕನು ಮದ್ಲಾಪೂರು ಹಳ್ಳದಂದ ಮರಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ.1  ನೇದ್ದವನನ್ನು ಮತ್ತು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-45 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿದ್ದು,  ಕಾರಣ ಕೂಡಲೇ ಪಂಚರನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಲಾಪೂರ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮರಳು ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪರ್ ನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಪ್ತು ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಸಿ. 190 ರಂಗಣ್ಣ ಇವರ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.9/15  ಕಲಂ  3,42,43 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ ರೂಲ್ಸ 1994 ಹಾಗೂ 4,4(1-ಎ) ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್ 1957  & 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
    

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2015 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,700 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Special Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                  ¢£ÁAPÀ: 18.01.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀÄ °TvÀ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. FUÁUÀ¯Éà CºÀð D£ï¯ÉÊ£ï C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉ¨ï¸ÉÊl¤AzÀ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃn ¥Á¸À¥ÉÆlð/qÉæöÊ«AUï ¯ÉʸÀ£ïì/¥Áå£ï PÁqÀð/¸À«ð¸ï Lr PÁqÀð/¨ÁåAPï ¥Á¸ï§ÄPï/E¯ÉPÀë£ï ¥sÉÆmÉÆ Lr PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ En/¦J¸ïn ¥Á¸ÁzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ  ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀ¥ÀàzÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ)  C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è £ÉÆÃl§ÄPï, ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï, PÁå®PÀÆå¯Élgï E¤ßvÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ gÀÆ¯ï £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉAiÉÄAzÀÄ ²æà JA.J£ï £ÁUÀgÁeï, ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

1) J¸ï.Dgï.¦.J¸ï. ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃeï     : gÀÆ¯ï £ÀA. 5230001 jAzÀ 5230647 gÀªÀgÉUÉ
   J¯ï.«í.r. rVæ PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀt gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ


¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
                                                       
 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.