Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ Kr ªÀAiÀÄ.36 ªÀµÀð eÁw.UÉÆÃAzÀ½ G.PÀÆ° ¸Á.¸ÀªÉð.£ÀA.8 d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¯ÁízÀ FvÀ£À ºÉAqÀw ¨sÁgÀw EªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ C¼Éî¥Àà ªÉÄÃzÁgÀ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ, FUÉÎ 3-4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ »jAiÀÄgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ.19-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¯ÁízÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¨sÁgÀw ºÁUÀÆ CªÀ¼ÉÆqÀ£É C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄÈvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 112/12 PÀ®A.302 ¸À»vÀ 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ 19.09.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ²æà ²æúÀj vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 516 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ 01)  «PÀæªÀÄUËqÀ eÁ: gÉrØ ¸Á: ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀ02)  ±ÉÃR¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°è «PÀæªÀÄUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¨Áè¸ïÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É ¤Ã£ÀÄ E°èAzÀ zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¤ªÀÄUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ UÀÄqÀØzÀ°è ¨Áè¸ïÖ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉðzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤ÃªÀÅ ¨Áè¸ïÖ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ J¯Éà ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà AiÀiÁjUÀÆ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉðPÉÆà CAvÁ CªÀÄzÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÀÄzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ  ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÀvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2012 PÀ®A: 447, 323, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹ J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

               ¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À §¸ÁÖöåAqï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀAvÉÆÃµï ªÉÊ£ï±Á¥ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄ®VzÀ¯Éè ¦ümïì §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉbÀvÀæ¥Àà,ªÀAiÀÄ:30ªÀ,eÁ;£ÁAiÀÄPïªÉÊ£ïì£À°èªÀiÁå£ÉÃdgï,¸Á:GªÀÄgïSÉÃqï,vÁ:°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ,ºÁ.ªÀ: £ÀlgÁeïPÁ¯ÉÆä¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.12/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                ¢£ÁAPÀ.20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄ.33 ªÀµÀð eÁ.ZɮĪÁ¢ G.n.JA.¹ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ ¸Á.SÁ¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ C§Äݯï gÀ¸ÀƯï PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁqÀð.£ÀA.11 PÀjUÁgÀ NtÂAiÀÄ°è £À¼À zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀĪÁUÀ C°è£À ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ ²PÀëPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ CqÀvÀqÉ ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/12 PÀ®A.341.504.324 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ:20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä, 22ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ, »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA.PÉ.J.36/ºÉZï.9297 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:ElV. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36/ºÉZï.9297 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄ¢AzÀ ElV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ElV ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀAUÁzsÀgÀ UÁUÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉÃ, M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV E§âgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÉÊUÉ, JqÀ vÉÆqÉUÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ ºÀuÉUÉ, gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄRPÉÌ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 77/2012 PÀ®A:-279, 337, 338 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¸ÉàÃlÄ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ¨Áwäà §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀÅzÁV ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÄÝ, ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA.PÉJ-36/f-29 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-428, 608, 350, 677, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èUÉ r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-16, 235, ¦.¹-11, 298, 465, 605 J.¦.¹-73, 223 §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ²æäªÁ¸À 2) ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ] FgÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, G-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 10 d£À ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ CAUÀ dqÀw ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 54,540/-2) 7 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 10,500/-3) 4 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ, CA.Q. gÀÆ. 83,000/-4) 52 E¸ÉàÃl J¯É CA.Q. E¯Áè  £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  DzsÁgÀzÀ   ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2012. PÀ®A. 79, 80 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¸ÉÆ£Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀĸÉãï¸Á¨ï @ £À£ÉßøÁ¨ï, ªÀAiÀÄ: 20ªÀ, G: UÀȺÀPÉ®¸À,¸Á: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà , ºÁ.ªÀ: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ , §¸ÀAiÀÄå ªÀiÁ¸ÀÖgï ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ , ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÀĸÉãï¸Á¨ï @ £À£ÉßøÁ¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¦ÃgÀ @ ªÀÄdÄð,ªÀAiÀÄ:23ªÀ, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¹gÀUÀÄ¥Àà  FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:10-11-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 20,000-00 gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ 30,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÀȺÀ§¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ , DPÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢ü EªÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr 50,000-00 gÀÆ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ CPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:25-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁ£ÀUÀgÀzÀ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj  §AzÀÄ DPÉUÉ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀA¢®è CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.369/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA.214/2012 PÀ®A.498(J) , 323 , 504 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.09.2012 gÀAzÀÄ 115 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  20,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.