Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 May 2018

Reported Crimes


                                                                                       
                                        
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-  

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
¢£ÁAPÀ 15-05-18 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmɬÄAzÀ 1100 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà £ÀAzÁå¼À 50 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: vÉÆÃgÀ®¨ÉAa vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ. ಈಕೆಯ UÀAqÀ£ÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä Hj£À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ  §tªÉUÉ  ºÉÆlÄÖ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, D CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀtÂÚÂUÉ PÁgÀzÀ ¥ÀÄr JgÀa AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ JzÉ, ºÉÆmÉÖ, »A¢£À vÉÆqÉ, ZÀ¥ÀàUÉ ªÀÄwvÀÛgÉà PÀqÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §A¢gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. ಗುನ್ನೆ ನಂ:260 /2018 PÀ®A 302 L.¦.¹.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
     ¢£ÁAPÀ 15-05-18 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀzÉݪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà dUÀ° 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÉÆÃgÀ®¨ÉAa vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ.ಈಕೆಯ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ FZÀ£Á¼À PÁæ¸À ¢AzÀ FZÀ£Á¼À vÁAqÀ PÀqÉUÉ ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAfêÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAfêÀ¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ; 261/2018  PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. & 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ.UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2018 gÀAzÀÄ 149 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22100/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.