Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ .£ÁUÀ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ.38 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ MlÄÖ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.14025/- & 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ, ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£ÀÄß £ÀA: 115/2013 PÀ®A.87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
               ದಿನಾಂಕ 05.11.2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 01.45 ಗಂಟೆಗೆ ಮಸ್ಕಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ1] PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå ¥ÀvÁÛgÀ 38 ªÀµÀð ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀĹÌ
2]²ªÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¨É½UÉÃj 29 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ §½UÁgÀ Nt ¸Á|| ªÀĹÌ
3]±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà G¥ÁàgÀ 35 ªÀµÀð ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| G¥ÁàgÀ Nt ªÀĹÌ
4]ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ 29 ªÀµÀð ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀĹÌ
5]¸ÀĤî vÀAzÉ §¸À¥Àà  27 ªÀµÀð ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀĹÌ
6] ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¯Á½ zÉêÁAUï PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎನ್ನುವ ನಸೀಬಿಯನ್ನು ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಸ್ಕಿ ರವರು  ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೋಬೆಷನರಿ ಡಿ.ವಾಯ್.ಎಸ್.ಪಿ ಪ್ರಭಾರ ಮಸ್ಕಿ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ಮಸ್ಕಿ ವೃತ್ತರವರ ಮಾಗðದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜುಜಾಟದ ಹಣ 15,345=00  ಹಾಗೂ   52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 128/13 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು..
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ:- 05-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-00 UÀAmÉUÉ  DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÃqɪÀÅ ªÀAiÀiÁ: 36 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ  EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À Dr£ÉÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: AiÀÄÄ.¨ÉƪÀÄä£Á¼À FPÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢ PÉýzÀPÉÌ CªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DPÉAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ HzÀÄUÉƼÀ« PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ, PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£É. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ²æäªÁ¸À «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ vÉPÉÌ §rzÀÄ»rzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ CªÀ£À ªÀÄÆV£À vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß §®ªÁV PÀaÑ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¦ügÁå¢ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ²æÃPÁAvÀ PÉÃqɪÀÅ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÄ ¸Á: AiÀÄÄ.¨ÉƪÀÄä£Á¼À FPÉAiÀÄÄ ¦ügÁå¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2013 PÀ®A 504. 354. 324. 323. 325. gÉ/« 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                         ¦ügÁå¢ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÃqɪÀÅ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄÄ.¨ÉƪÀÄä£Á¼À FvÀ£ÀÄ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ 2) ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ 3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ 4) »gÉÃPÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á: AiÀÄÄ. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ zÉéõÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2013 PÀ®A 504. 323. 324. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:05.11.2013 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.