Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Mar 2016

Raichur Dist. Reported Crimes:


            ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÉÆüÀ¨Á¼À 55 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: GªÀÄ®Æn vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉêÀgÁd 31 ªÀµÀð G:PÀÆ° ¸Á:GªÀÄ®Æn ºÁ°ªÀ¹Û PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ J-3 ¤AUÀªÀÄä eÉÆvÉ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ, MAzÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ£À£ÀÄß zÀÆgÀ«nÖzÀÄÝ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj zÉêÀgÁd£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 28/2/16 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀAa£Á¼À PÁåA¦UÉ PÀgɹPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/02/16 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ zÉêÀgÁd£À vÉÆgÀqÀÄ »¸ÀÄQ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉÊ JAzÀÄ ©A©¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ ¹ÃgɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ PÀnÖ £ÉÃtÄ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «ZÁj¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.46/16 PÀ®A 143, 147,148, 302,323, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ 28/2/16 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ¦qÀ§Æèöår PÁåA¥ï dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÁUÀ¥Àà UÀÄrªÀÄ£ÉgÀ 44 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G; MPÀÌ®Ä vÀ£À/ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á;dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ¤UÉ DgÉƦ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-36 J¥sï-1059 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, §®§ÄdPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 29/2/16 gÀAzÀÄ 1340 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ZÁUÀ¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà UÀÄrªÀÄ£ÉgÀ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÁ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ  J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/16 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦AiÀiÁð¢ UÀzÉݪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ zÁ¸ÀgÀ 20 ªÀµÀð eÁw zÁ¸ÀgÀ, G; ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁ°ªÀ¹Û ªÀÄgÀUÀAl£Á¼À FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1 ) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà eÁw zÁ¸ÀgÀ ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ; PÀĵÀÖV eÉÆvÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ,  £ÀAvÀgÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÉÌ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ ºÉtÄÚ C®è ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, PÀħ¸ÀzÀ PÁgÀ£À MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¸ÀĪÀÅ ¢®è CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ºÉjUÉAiÀiÁVzÀÄÝ E£ÀÆß 1 ®PÀë ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ¢£ÁAPÀ 28/2/16 gÀAzÀÄ  J-1 vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå  ±À§ÝUÀ½AzÀ §rUɬÄAzÀ §rAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ©r¹PÉÆArzÀÄÝ,  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/16 PÀ®A 504, 323,506,498(J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. & 3 & 4 r.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 29/2/16 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ¸À°ÃA PÀÆr J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAQ¤AzÀ gÀÆ. 8 ®PÀë ºÀtªÀ£ÀÄß  qÁæ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 E¹ 4053 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÉmÉÆæïï mÁåAPï PÀªÀgï£À°ènÖzÀÄÝ  C±ÉÆÃPÀ gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ  (ªÀÄaѧeÁgï) ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ PÀƯïØ ¸ÉÆÖgÉÃeï CAUÀr ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AvÀÄ PÉÆArzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ EgÀÄªÉ PÀrzÀAvÁV  vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¸À°ÃA¤UÉ ±Àlð JwÛ K£ÀÄ PÀrwzÉ £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï mÁåAPÀgï PÀªÀgï £À°ènÖzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.32/16 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.03.2016 gÀAzÀÄ 109 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.