Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
ಗಾಂಜ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ.04-02-2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ¸ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ²æà ¸ÀAfªïPÀĪÀiÁgÀ wæ¯ÉÆÃPï ¹.¦.L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛ. EªÀgÀÄ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ.04-02-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ, ಗಲಗ ಸೀಮಾಂತರದ ಪಾಮರ್ತಿದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಿಂದನೂರು ಪ್ರಭಾರಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು 60 ಕೆ.ಜಿ.ಯಷ್ಟು ಹಸಿ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ZÀAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀÄ®èUËqÀ@wªÀÄäAiÀÄå ¥ÁªÀÄwðAiÀĪÀgï, 40 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-¥ÁªÀÄwðzÉÆrØ ಈತನನ್ನು ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2018 PÀ®A:8,20(A) NDPS ACT. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 M/s ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ಟ್ರೇಡರ್ಸ, ಶಹಾಪೂರ, ನ್ಯೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್, ಶಹಾಪೂರ, ಯಾದಗಿರ (ಜಿಲ್ಲೆ) ರವರ ಪರವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ನಂ: 2 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ M/s ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ಟ್ರೇಡರ್ಸ,  ಶಹಾಪೂರ, ಮತ್ತು 3 ನ್ಯೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಶಹಾಪೂರ ಜಿ: ಯಾದಗಿರ ಸಾ: ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೊಟೇಲ್ ಹಿಂದೆ, ಶಹಾಪೂರ ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಬಿ.ಪ್ರಸಾದ ತಂ: ದಿ:ಅಚ್ಚಯ್ಯ ವಯ: 44ವರ್ಷ, : ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಮೆಜರ್ಸ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗಾ ಅಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಪತ್ತೆಪೂರ ರೋಡ್ ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ, ರಾಯಚೂರು ಸಾ: ಮನೆ ನಂ: 1-11-72/52 ಕಾಕತೀಯ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗ ಅಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫತ್ತೆಪೂರ ರಸ್ತೆ ಯಕ್ಲಾಸಪೂರ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ ನಂ: 928 ದಿ: 15.11.2015 ರನ್ವಯ ವಿವಿದ ಬಗೆಯ 25 ಕೆ.ಜಿಯುಳ್ಳ 105 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್, 420 ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ ಮೌಲ್ಯ ರೂ:3,10,000/- ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಲಾರಿ ನಂ: KA36 5635 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಕಿಕೊಡುವದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇಡದೇ ಚೆಕ್ ನಂ: 641040 ದಿ: 27.01.2016 ಪ್ರಕಾರ 3,24,400/- ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ್ದು  ಅದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸಾಗಿದ್ದು ರೀತಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡದೇ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ವೆಸಗಿ ಮೋಸಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ದೂರಿದ್ದು ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಲಂ: 156(3) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 26/2018 PÀ®A. 420 ¸ÀºÁ 34 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.

ದಿನಾಂಕ- 03/02/2018 ರಂದು 22-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಮುದುಕುಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿಕಿ ತಂದೆ ಕಾಡಪ್ಪ ಮಂತ್ರಿಕಿ ವಯಸ್ಸು 64 ವರ್ಷ ಜಾ; ಕುರುಬರು : ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ: ಬಾಗಲವಾಡ ತಾ: ಮಾನವಿ ಮೋ ನಂ9740830710 ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ  ಕಟ್ಟಿ ಹುಸೇನಿ ಈತನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಆತನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದೇರಿತಿಯಾಗಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 03/02/2018 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 5:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮಗನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮೂರಿನ ಹಿರೇಹಣಿಗಿ-ಬಾಗಲವಾಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ  ಮುರುಳಿ ಈತನ ಡಾಬದ ಮುಂದೆ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಂಜಾಗೃತ ವಹಿಸದೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನುಂಡು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮಗ ಕಟ್ಟಿ ಹುಸೇನಿ ಈತನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಎಡ ಹಣೆಯ ಕಣ್ಣಿನ  ಹುಬ್ಬಿನ 
ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದುಆತನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಕವಿತಾಳ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ  ಬಂದಾಗ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಕಟ್ಟಿ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಡಬಾಜು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡತಡೆಯಾಗುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹುಸೇನಿ ಈತನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಇಬಿ-7324 ಹೀರೋ ಹೆಚ್ .ಎಫ್. ಡಿಲಕ್ಸ್ ನೇದ್ದನ್ನುಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 19/2018 ಕಲಂ 283, 279, 304() ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದಿನಾಂಕ: 04.02.2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್, ತಂ: ಮಹ್ಮದ್ ಅಲಿ, ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, :ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ LIG, KHB ಕಾಲೋನಿ, ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಾಯಚೂರು ಫೋನ್ ನಂ: 9739644047 FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನದೀಮ ತಂ: ಬಾಬಾಖಾನ ಈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: KA35 Q1346 ನೇದ್ದರ  ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯರಮರಸ್ ಬೈಪಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗಾಳಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಅಶೋಕ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರಿ ನಂ: KA16 C 6131 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನದೀಮ್ ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲ ಹಿಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ಹಾಗೂ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ £ÀA: 27/2018 PÀ®A. 279, 338, IPC CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
 
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 02-02-2017 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ d«Ää£À°è ¦üAiÀiÁ𢠩. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©ÃgÀtÚ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¯Áj £ÀA PÉJ-01 JªÀiï.eÉ-4459 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ & ¨ÉÆÃgÀªÉïï D¥ÀgÉÃlgï ¸Á: ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀi¥ÀÄgÀ vÁ: ZÀ½îPÉÃgÉ f: avÀæzÀÄUÀð gÀªÀÀgÀÄ EvÀgÉ ¯Éçgï d£ÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¯Áj £ÀA PÉJ-01 JªÀiï.eÉ-4459 £ÉÃzÀÝjAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV vÉÆlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ d«Ää£À°è ªÉÆzÀ®£Éà ¥Á¬ÄAmï ºÁQ, £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 2 £Éà ¥Á¬ÄAmï ºÁPÀ®Ä ZÁ®Ä ªÀiÁr, ræðèAUï ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥Á¬ÄAmï £À°è ElÄÖ PÁA¥ÉæõÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §AzÀ ªÀiÁr, ¥ÀPÀÌzÀ ¯ÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ HlPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DPÀ¹äPÀªÁV J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï ±Ámïð¸ÀPÀÆåðmï vÉÆAzÀgɬÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¯Áj £ÀA PÉJ-01 JªÀiï.eÉ-4459 £ÉÃzÀÝgÀ PÁA¥ÉæøÀgï ¨ÁPïì, ºÉÊqÁæ°Pï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¯Áj mÉÊgÀUÀ¼ÀÄ, rd¯ï mÁåAPÀ, ¥ÉæøÀgïªÁ¯ï ºÁUÀÆ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÄÃPÁ夸ÀªÀiï ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄÄ ¸À»vÀ »A¢£À PÁå©£ï ªÀgÉUÉ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C.Q gÀÆ 50,00000/- zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ, fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁå£ÉÃdgï gÀªÀgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. J¥sï.J £ÀA. 01/2018 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 04.02.2018 gÀAzÀÄ 220 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 32,400/-gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.