Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 13-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ; ²ªÀgÁAiÀÄ, 33ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è EzÁÝUÀ, CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£À±À¥Àà¤UÉ ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, FvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀªÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ªÀiÁ£À±À¥Àà ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Àà £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2012 PÀ®A,504,323,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. UÀÄqÀzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ºÀÄ®ÆègÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 39 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀªÀĸÉå EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ §¸ÀtÚ£ÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2012 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/12 PÀ®A. 323,447,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 39 »¸Áì .J. 7 JPÀgÉ 24 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¦ügÁå¢ «gÀÄ¥ÁQë gÀªÀgÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÉÊ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸Á. ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä f.¦.J. ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄzÀÝjAzÀ dUÀ¢Ã±À gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀjñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà, eÉÆåÃw zÉë ¥Ánïï UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ¥Ánïï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀļÀÄî ¸À馅 ªÀiÁr ªÉƸÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2012 PÀ®A. 465,467,468,420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :- ¢£ÁAPÀ: 14.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 15.05.2012 ¨É¼ÀV£À 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ f.CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ UÀ«AiÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ C¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,200/- FUÉÎ MlÄÖ 81,200/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ: 07.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 08.05.2012 ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ GqÀÄPÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ GqÀÄPÀ ±ÁA§²ªÀgÁªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ mÁæ° £ÀA. PÉ.J. 36/n.©. 4565 £ÉÃzÀÄÝ C.Q. 45,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2012 gÀAzÀÄ 191 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.