Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ zÉêÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ//¥Á// ªÀAiÀÄ.31ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.31.08.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀA¦£À £Ád¯ï PÉnÖzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä ¨Á¬ÄAzÀ H¢ ¸Àj¥Àr¸ÀĪÁUÀ ¥ÀA¦£À £Ád¯ï¢AzÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà ¥ÀA¦£À°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ eÉÆÃgÁV ¨ÁAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ GUÀļÀ®Ä DUÀzÉà ºÉÆmÉÖAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ.31.08.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ//¥Á// ªÀAiÀÄ.58 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ, G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁvÁðAqÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄqÀzÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 75 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄrªÁ¼À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dPÀÌ®¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À« f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,  FvÀ£À  ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮೃತ ಅಮರೇಶನು ದಿನಾಂಕ: 30-08-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 31-08-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲ್ಮಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಈತನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸದರಿ ಅಮರೇಶನು ಕಲ್ಮಲಾ ಸೀಮಾಂತರದ ಪನ್ನೂರು ಅಯ್ಯಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಮಗ ನಾಗರಾಜ ಮೂವರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ, ಮೃತ ಅಮರೇಶನ ಮಗ್ಗಲು ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಔಷಧದ ಡಬ್ಬೆ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಫೀಷರ್ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೃತ ಅಮರೇಶ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 06 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತಸ್ಥನಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಬಾದೆಯಿಂದ ಸದರಿ ಅಮರೇಶನು ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕುಡಿದು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ವಗೈರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:  06/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ªÀÄÈvÀ UÀÄqÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ ªÀ: 70, eÁ: PÀÄgÀħgï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ  FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ®Æ ªÉÄÊAiÀÄ°è GgÀÄ¥ÀÄ EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåjAzÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀ°¯Áè ªÉÄÊAiÀÄ°è GgÀÄ¥ÀÄ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr C¸ÀÛªÀ¸ÀÜUÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÁUÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 31-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ ªÀ: 27, eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ಮೃತ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð, eÁw|| PÀÄgÀ§gÀ,  G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ  UÁæªÀÄ.FvÀ¤ಗೆ ಈಗ್ಗೆ 05 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಭರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಎತಾರ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಎಡಕಾಲು ಎಡಕೈ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ ಆಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸುರಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಪಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ದಿ.30-08-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 05-30 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2013 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:-31-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n¹ §¸ï £ÀA PÉ.J 36/J¥sï 917 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ wAyt ªÀiÁUÀðzÀ §¸ï £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÁæAiÀÄt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ ºÀwÛzÀ 3 d£ÀgÀÄ nPÉÃmï ¥ÀqÉAiÀÄzÉ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃazÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà 38ªÀµÀð,ºÀjd£À,ZÁ®PÀ PÀA.¤ªÁðºÀPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ r¥ÉÆÃ-1 ¸Á- ºÁªÀ¼ÀV vÁ-C¥sÀd®¥ÀÄgÀÄ f-UÀÄ®âUÁð FvÀ£ÀÄ  nPÉÃmï ¤ÃrzÁUÀ CzÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ FUÁUÀ¯Éà ºÀtªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: PÉÆqÀ¨ÉÃPÉ£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr §¸ï ¤°è¹zÁUÀ §¸ï¢AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 242/2013 PÀ®A.504,323,353 s¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                             ಜಮೀನು ಸಂಬಂಧ ರಾಯಚೂರು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 31-08-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸Á° §¸ÀtÚ ªÀAiÀÄ 75 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï  FvÀ£À ತಮ್ಮನಾದ ಆರೋಪಿ ಸಣ್ಣ ನರಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಇವರು ನನಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕರೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಅರಾಮ ಇಲ್ಲ ಬರಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ, ಅಮರಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪದ್ದಮ್ಮ, ಮತ್ತು ಪದ್ದಮ್ಮಳ ಮಗಳು ಚಂದ್ರಿಕಾ 08 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ 1) ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸Á° §¸ÀtÚ 2) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà 3) ¥Àæ¢Ã¥ï vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 4) §¸ÀtÚ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà J®ègÀÆ eÁ: PÀ¨ÉâÃgï ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À«. EªÀgÉ®ègÀÆ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 183/2013 ಕಲಂ 504, 323, 324, 341, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣನರಸಪ್ಪ ಸಾಲಿ -45 ವರ್ಷ ಜಾ-ಕಬ್ಬೇರ್ -ಒಕ್ಕುಲುತನ ಸಾ-ಕಪಗಲ್ ತಾ-ಮಾನವಿ  FvÀ£À ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾದ ಆರೋಪಿ ದೊಡ್ಡ ನರಸಪ್ಪನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ 1] ಅಮರೇಶ 2] ಯಂಕೋಬ 3] ನಾಗರಾಜ 4] ಪ್ರಕಾಶ 5] ಗೋಕುಲಪ್ಪ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಡದೇ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗ ಪ್ರಕಾಶನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಉಪಭೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅಸಮದಾನಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಪಗಲನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಂಕೋಬ, ನಾಗರಾಜ, ಗೋಕುಲಪ್ಪ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಜೀವನೊಪಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಾದವಿವಾದ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆಯನ್ನು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅನೋನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ್ಗೆ 4-5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಅಮರಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ , ಪದ್ಮಾವತಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡನರಸಪ್ಪ ಸಾಲಿ, ದೊಡ್ಡನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ ಸಾಲಿ ಇವರುಗಳು ಇದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಕಾಶನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಷಯ ನಿನಗ್ಯಾಕೇ ಬೇಕಲೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ನೀನೇ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿದೀ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ನಾನ್ಯಾಕೇ ಹಚ್ಚಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಮರಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ , ಪದ್ಮಾವತಿ ರವರುಗಳು ಸೇರಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಛ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈ ಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 182/13 ಕಲಂ 143,147,148,324,323,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು

            

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ:-30-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CAf£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÁåªÀ¥Àà 38ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ¸Á-£ÁUÉÆð FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ£ÀÄ £ÁUÉÆð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ 1) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå 2)±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 4) ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå J¯ÁègÀÆ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á-£ÁUÉÆð  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ªÀÄ®VPÉƼÀÄîªÀ eÁUÀzÀ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÉãÀ¯Éà CAvÁ CAzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÀJlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ dUÀ¼À DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖ ºÀjzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ J¯É ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀQ£À JqÀ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀ zÀ°è ZÀÆgÀÄUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ,C®èzÉ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁrzÉæ ¤ªÀÄä PÉÊPÁ®Ä PÀrzÀÄ ZɯÁèqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 241/2013 PÀ®A.504,323,324,354,355,506 s¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¦üAiÀiÁ𢠫gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ªÀ: 39 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀqɬÄAzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ªÀ: 28 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉ ªÀÄtÄÚ PÀrªÉÄ ºÁQ¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ KPÁKQ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2013 PÀ®A 504, 324, 323, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01.09.2013 gÀAzÀÄ   59 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  7,700 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.