Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Jan 2016

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¦gÁå¢ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉqÀØ¥Àà, 46 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 23/01/16 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmɬÄAzÀ 26/01/16 gÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ D®ägÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 40,000/- gÀÆ ,  45 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ 880 UÁæA ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀt J¯Áè C.Q. 1,87,500/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 17/2016 PÀ®A 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ದಿನಾಂಕ 27/01/2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 06-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಸಾ: ಪೋತಗಲ್ ತಾ: ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27/01/2016 ರಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕನಿಂದ ಸ್ತ್ರಿ ಶಕ್ತಿ  ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಸಾಳ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿ. ಗೀತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ತಲಾ 15000/- ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 30000/- ರೂಗಳು ಸಾಲ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಹಣವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋದರು  ನಾನು ಆ ಹಣವನ್ನು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಟ್ಯಾಂಕ ಕವರನಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಇಟ್ಟಿದ್ದು  ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೀ ರ್ಶಟಿಕಿ ಪಿಲ್ಲಲು ಏರಿಗ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದನು ಆಗ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ರ್ಶಟಿಗೆ ಏನೋ ಹೊಲಸು ಹತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡಲು  ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣದ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೊಲಸು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿದೆನು ಅವನೇ ನನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಕಡೆ ಸೆಳೆದು ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 15/2016 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹುಸೇನ್ ಬಾಷ ತಂದೆ ಲಾಲೇಸಾಬ ಬ್ಯಾಗವಾಟ್ ವಯಸ್ಸು 19 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮ್ಯಾಕನಿಕ್ ಸಾ:ಕವಿತಾಳ 02 ವಾಡ್ FvÀ£À ಅಣ್ಣನು ಟಂ ಟಂ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ದಿನಾಂಕ 27-01-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದುಸಾಬನಿಗೆ ಟಂಟಂ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಟಕ್ಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಚಂದು ಸಾಬನಿಗೆ ಎಡ ಕೈಗೆ ಎಡ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಾಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಚಂದುಸಾಬನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಆರೋಫಿತರು 19-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅದು ಯಂಕಲೇ ಟಕ್ಕರು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ( ಗಾಯಾಳು) ನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ  ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶ  ಮೇಲಿನಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 11/2016 ಕಲಂ 355.323.324.504.506 ಸಹಿತ 34 ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 27/01/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 jAzÀ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀð G¥ÀZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°èPÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ 1).²æà gÀAUÀ£ÁxÀ zÉøÁ¬Ä J¦JA¹ PÁAiÀÄðzÀ²ð zÉêÀzÀÄUÀð. 2)²æà wªÀÄä¥Àà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð J¦JA¹ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ J¦JA¹ DªÀgÀtzÀ°è PÁAUÉæÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-40 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸À®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ DªÀgÀtªÀÅ ¸ÀgÀPÁgÀ ¸ÀévÁÛVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ EzÀgÀ°è ¨sÉÆÃd£À ªÀÄvÀÄÛ ºÀt ºÀAZÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀĪÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ UÀtQPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2016    PÀ®A. 171(ºÉZï), 188 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-         
                                          
ದಿನಾಂಕ: 25-01-16 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 07.00 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ dA§tÚ @ dA§¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ|| 12 ªÀµÀð, G|| ºÉÆ®-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| AiÀÄgÀUÀÄAmÁ vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೊಲದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಯರಗುಂಟಾ-ದೇವಸ್ಗೂರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಎದುರಾಗಿ ಯರಗುಂಟಾ ಕಡೆಯಿಂದ ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ವಯಾ|| 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ|| ಕುರುಬರು || ಒಕ್ಕಲುತನ ¸Á|| AiÀÄgÀUÀÄAmÁ vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರ ನಂ ಕೆ..36/ ..0706 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಿ ಆರೋಪಿತನ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡಗೈ ಎಡಕಾಲಿಗೆ ತೆರಚಿದಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   ನಂತರ ದಿನಾಂಕ:26.01.2016 ರಂದು 1220 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ. ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ರಂಗಪ್ಪ ಈತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 26.01.2016 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2016 PÀ®A: 279,337,338, 304[] L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.01.2016 gÀAzÀÄ  143 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 36,300-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.