Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Mar 2018

Reported Crimes


                                                                                          
                                             
                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ.08-03-2018 ರಂದು 18-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ºÉZï.¸ÀĨÉÃzÁgï, r.J¸ï.¦, °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ.08.03.2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾಗೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ 1) ಟಿಪ್ಪರ್ ರಜೀಸ್ಟರ್ ನಂ- KA-28 C-4604 ಮತ್ತು     2) ಟಿಪ್ಪರ್ ರಜೀಸ್ಟರ್ ನಂ- KA-63 TMD 3231 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಗೂರು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, 2 ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಮೇಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರ ವಿರುದ್ದ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.22/2017  PÀ®A: 4(1),4(1A), 21 MMDR ACT-1957 & 3,42,43 KMMCR -1994 &  379 IPC CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
¸ÉÆáÃlPÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 09-03-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÃA¢æ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ PÀlÖqÀ PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è §Ä£Á¢ §AqÀAiÉÆAzÀ£ÀÄß ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ ¨Áè¹ÖAUï ZÁgÀhÄðgï, qÉmÉÆãÉÃlgï ªÀÄvÀÄÛ UÉƧâgÀzÀAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §½¹ ¸ÉÆàÃl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÀ®Äè §AqÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV zÀ¥ÀzÀ¥À£É ©zÀÄÝ ¦gÁå¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ, 38 ªÀµÀð, mÉîjAUï PÉ®¸À ¸Á: PÉÃAzÀæ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5-6 d£ÀjUÉ PÀ®Äè ©zÀÄÝ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÉÃAzÀæ ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ¤°è¹zÀÝ EArPÁ PÁgï PÉJ-36 JA-8819 ªÀÄvÀÄÛ ¹é¥ïÖ PÁgÀ £ÀA PÉJ-36 J£ï-2722 ºÁUÀÆ mÁmÁ J¸ï UÁr £ÀA PÉJ-36/8593 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ïUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ dRA DVzÀÄÝ, C®èzÉ 3-4 ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸À»vÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ PÁgÀt PÉÃAzÀæ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ §Ä£Á¢AiÀÄ°èAiÀÄ PÀ®Äè§AqÉAiÀÄ£Àß ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£Àß §½¹ AiÀiÁªÀÇzÉà ¥ÀgÀªÀ£ÁV E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÉÆáÃlUÉƽ¹zÀ ¸À¢æ PÀlÖqÀ PÁªÀÄUÁj UÀÄwÛUÉ »rzÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀ 1) «ÃgÉñÀ ªÀÄlÆÖgÀÄ 2) ZÁAzÀ ±ÉÃrä ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ ¸ÉÆáÃlUÉƽ¹zÀ EvÀgÉ 3-4 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2018 PÀ®A. 3 & 4 ¸ÉÆáÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ-1908 ºÁUÀÆ 285, 336, 338, 427 L¦¹   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2018 gÀAzÀÄ 255 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 39,800/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.