Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Dec 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë  UÀA PÀmÉÖ §¸ÀªÀgÁd. ºÉÆ£ÀߪÀÄ £ÀªÀgÀ  22  ªÀµÀð G ªÀÄ£ÉPÉ®¸À  ¸Á GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1  1)PÀmÉÖ §¸ÀªÀgÁd vÀA «ÃgÀ£ÀUËqÀ 32 ªÀµÀð ¸Á. ªÀÄÄzÀÝl£ÀÆgÀ   vÁ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà f.§¼Áîj  FvÀ£À eÉÆvÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß 50 ¸Á«gÀ ºÀt & 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17/3/15 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉà PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.67/15 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/15 PÀ®A498(J) 506.gÉ/« 149  L.¦.¹ & 3 & 4 r.¦ AiÀiÁPïÖ  CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ 30 ªÀµÀð G: PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á:UÀÄAd½î vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 Ef6159 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ªÀgÀ®Qëöäà UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 26 ªÀµÀð ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á:UÀÄAd½î FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ ºÉʸÀÆÌ® ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß  mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36 n¹ 4131 mÁæöå° £ÀA. PÉJ-36/522 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁ£ïð ªÀiÁqÀzÉà £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ ¥ÁlPÀvÁQ rQÌ AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ  ªÀÄÈvÀ¼À ºÉÆmÉÖ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ªÀgÀ®QëöäÃUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÉÄñï vÀAzÉ ªÉAPÉÆçtÚ ±ÉnÖ, ªÀAiÀÄ:50ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÁqïð £ÀA.3 ¹gÀÄUÀÄ¥Áà, vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà. FvÀÀ£ÀÄ Dgï.ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÉrØ vÀAzÉ Dgï.gÁWÀªÉrØ ªÀAiÀÄ:54ªÀ,   G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¹gÀÄUÀÄ¥Áà. vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà, ºÁ.ªÀ:   §ÆzÀÄUÀÄA¥Á, vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà. FvÀ£À ªÀ¼À§¼Áîj UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.163/¦-1 PÉëÃvÀæ 3 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß 6,00,000/- gÀÆ.UÀ½UÉ RjâUÉ ªÀiÁvÁr ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 4,90,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ Rjâ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ, G½zÀ ºÀt d«Ää£À £ÀPÉë vÀAiÀiÁgÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄPÀvÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj G½zÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÆ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ MA¢®è MAzÀÄ PÁgÀt ºÉý ªÀÄÄAzÀÆqÀÄvÁÛ £ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ Rjâ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹PÉÆqÀzÉà ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 02 PÀmÁÖ «µÀÄÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ, ªÀAiÀÄ:55ªÀ,   G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï, vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà.£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ:13-09-2013 gÀAzÀÄ 11-46 J.JªÀiï PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è Rjâ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹ DgÉÆæ 01 & 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.215/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.249/2015,PÀ®A.420 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ: 23-12-2015ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0630 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಅಪಾದಿತ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ: ಎಪಿ 22 ಎಎಚ್  2028 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ಚಾಲಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ ಟ್ರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ತಟದಿಂದ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು  ವಾಪಸ್ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಪಿಸಿ 606 ರವರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಅಂದಾಜು 2 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರನಂತೆ ಒಟ್ಟು 4 ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಮೀಟರನಷ್ಟು ಮರಳು ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು 3000/- ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಅಕ್ರಮ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಧನ ಕಟ್ಟದೇ ಹಾಗೂ ಭೂ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಣೆಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದು  ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ, ಟ್ರಾಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮರಳು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಮೇರೆಗೆ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 288/2015 PÀ®A: 379L¦¹ ºÁUÀÆ 4(1), 4(1J) ªÀÄvÀÄÛ 21 JAJADgïr DPÀÖ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.    


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ vÀAzÉ zÀAqÀ¥ÀàUËqÀ ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:ªÀÄAVúÁ¼À vÁ;¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ f:AiÀiÁzÀVj EªÀರು ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:15/11/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ವಾಹನ ನೇದ್ದನ್ನು ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ನನ್ನ  ಅಳಿಯ ನಾದ  ಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ  ಈತನು  ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಂದು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಇತನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ದಿ:16/11/2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ         04-00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಹುಡುಕಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಹ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಸದರಿ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ವಾಹನ ನಂ.ಕೆ.ಎ-33/ಎ-1526 ಅ.ಕಿ.3,15,000/ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಾಹನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ;23/12/2015 ರಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡಕಾಡಿದರೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು,ಸದರಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 329/15 PÀ®A. 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.                                                   
             
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2015 gÀAzÀÄ 61 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,400/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.