Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Jul 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 16.07.2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¤w£ï vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÁå¥ÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ 36 PÉ 1614 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉqï ¥ÉÆøïÖ D¦üù£À ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.45 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÁqÀ EgÀ°°è E°èAiÀĪÀgÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV UÁr ¹QÌ®è vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ C.Q.gÀÆ: 30,000/- CUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

DgÉÆæ ¸À®«£ï UÁå©æ¯ï ¸Á: zÉêÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æà gÁªÀiï aÃmïì PÀA¥À¤¥ÀæªÉÃmï °«ÄmÉqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è jPÀªÀj C¹¸ÉÖAmï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 4.05.09 gÀAzÀÄ JA.r. E¸Áä¬Ä¯ï EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÀÄìgÉ£ïì PÀAw£À ºÀt 20.000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA: 3270595 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀÄgÉñÀ ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÀÄìgÉ£ïì PÀAw£À ºÀt 20.000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA: 3270598 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÀÄìgÉ£ïì PÀAw£À ºÀt 20.000/-gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA: 3270599 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É »ÃUÉJ MlÄÖ 60.000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀA¥À¤UÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ PÀA¥À¤UÉ £ÀA©PÉ zÉÆæÃd ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 27.07.2011 gÁwæ 21.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ ¥sÁgÀÆSï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ZÁAzÀ ¥ÁµÁ, ªÀÄĹèA, G: ªÉÄøÀ£ï,¸Á; ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27.07.2011 gÀAzÀÄ dªÀÄ䮪ÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, ºÀĸÉãÀ© FPÉAiÀÄÄ E¯ÁåPÉ PÀĽvÀÄPÉÆAr¢Ý E°è ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ DZÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ ¤£ÀUÉ £ÁaPÉAiÀiÁUÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ D ±À§Ý PÉý DPÉAiÀÄ UÀAqÀ UÀÆqÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÀlÄÖUÉƽ¹ ¤£ÀߣÀÄß PÀ¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÀ¯É ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï
oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 27.07.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ J. £ÁUÀgÁd ¨Á§Ä vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå G; G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á; ¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀA. PÉJ-29/JªÀiï-5105 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAeï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¹UÀß¯ï ©zÀÝjAzÀ vÀ£Àß PÁgÀ ¤°è¹PÉÆArzÁÝUÀ , ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀA. J.¦.26/nn-9459 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ PÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À §®¨ÁdÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ºÀjd£À ¸Á: eÁ®ºÀ½î FvÀ£ÀÄ UÉÆëAzÀ¥À°èUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß CPÀPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 28.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8.30 UÀAmÉUÉ EgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAz¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ ºÀt PÉýzÀgÉ PÉÆÃqÀĪÀ¢®è CAvÁ CAwAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÀiË£ÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 26.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ fãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆzÀ°è©¢ÝzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ« ºÉÆqÉzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ fãÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ gÁªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ wgÀÄ«zÀÝgÀ »£ÉßïÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁd £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

. ¢£ÁAPÀ 27.7.2011 gÀAzÀÄ 3.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á;ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà(ªÀÄÈvÀ) vÀAzÉ wªÀÄätÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀ; 60ªÀµÀð,eÁ; £ÁAiÀÄPï ¸Á; ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ §Ä¢Ý¤ßUÉ §A¢zÀÄÝ ,ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §Ä¢Ý¤ß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀÄ¢¯Áè. ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27.07.2011 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß vÀAzÉ ¨ÁÀ«AiÀÄ°è vÉîÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2011 gÀAzÀÄ 179 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 31,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.