Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Sep 2015

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦üAiÀiÁð¢ VÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄÄgÀr 24 ªÀµÀð ¸Á: DAd£ÉÃAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ºÁ°ªÀ¹Û UÉÆêÀĹð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ J-1 eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 9/3/2007 gÀ°è dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 2 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt & 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, J-1 ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä JA§ÄªÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ¤®ðPÀë ªÀiÁrzÀÄÝ, C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¹zÀÝPÉÌ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ E£ÀÆß 2 ®PÀë ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17/8/15 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ J¯Áè 1)¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀÄÄgÀr ¸Á: ¨É¼ÀUÁ« ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ.¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀ°®è CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.167/15 ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/15 PÀ®A  498(J),448, 323,504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 11/9/15 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ  DgÉÆæ ªÉÆû£ï  eÁw ªÀÄĹèA ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆæöå±ÀgÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37 4657£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä¯É jªÀ¸Àð£À°è ºÁgÀ£ï ªÀiÁqÀzÉà »AzÉ £ÉÆÃqÀzÉà £Àqɹ   eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À PÀÄgÀħgÀ  ¸Á: eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 50 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á:eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸À°AUÀ¥Àà PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆæöå±ÀgÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ & ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ£À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/15 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

          ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 11-09-2015 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁåA¥ï £À ªÀĺÁAvÀAiÀÄå EvÀ£À ºÉÆÃl¯ï »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)UÀAUÁgÁªÀiï vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð,eÁw-°A¨ÁtÂ,G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dAVgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉÃ11 d£ÀgÀÄ PÀÆr 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß §½¹ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ »rzÀÄ   DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ ºÀt 27,650 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ,  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 24-03-2015 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ  ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ವಯಾ 30 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ್, : ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಪಿವನ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮಲ್ಲಟ ತಾ:ಮಾನವಿ  FvÀ£ÀÄ ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಟ ಬ್ಯಾಂಕ್  ಆಫ್ ಇಂಡಿಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿ:: ನಾಗೇಶ ತಿಮ್ಮರಸು,ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, ವಯ-30 ವರ್ಷ :ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ಜುಟ್ಟಮರಡಿ,ತಾ:ದೇವದುರ್ಗ FPÉAiÀÄ ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 32873738322 .ಟಿ.ಎಂ. ಕಾರ್ಡ ಪಡೆದು ಸುಮಾರು 8,82,580/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಇಂದು ನಾಳೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ: ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 180/2015 ಕಲಂ; 406.420 ,.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ  

  J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:12.09.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪಾರನಂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ಸಂಬಂದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಲಿಂಗಸಗೂರು ರವರು ಸಮಸ್ಯ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿದ್ದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨ÉÆë, 58 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ, G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ಇದ್ದು ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು 05 ಲೀಟರ ಕೊಡುವ ಬದಲಾಗಿ 2-03 ಲೀಟರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 1]ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄgÀħgÀ 2) §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ®rØ PÀÄgÀħgÀ 3) ¸ÀAUÀAiÀÄå ¥ÀAUÀ eÁ: dAUÀªÀÄ 4) UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå dAUÀªÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À. EªÀgÉಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಏಳದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ  ಇತನು ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ನಡುವೆ ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಉಗುರುನಟ್ಟು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಡ್ಡ ಜಾತಿ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಗಳಿಂದ ಬೈದದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2015 PÀ®A  323, 324,504 gÉ/« 34 L¦¹. & 3(I)  3(X)) J¸ï.¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.09.2015 gÀAzÀÄ  132 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.