Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Dec 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ªÀÄÈvÀ §¸Àì¥Àà EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24-11-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ vÀ¯É  ¸Àj¬Ä®è¢zÀÝjAzÀ (ªÀiÁ£À¹ C¸Àé¸ÀÜ) CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ  F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¢zÀÄÝ, aQvÉìUÁV §¸ÀªÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢: 04.12.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ  ²æÃPÁAvï vÀAzÉ §¸Àì¥Àà Dj, 26 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:¹«¯ï UÀÄvÉÛzÁgÀ, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 19/2013 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁd£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.03.12.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmɬÄAzÀ 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ PÀnÖzÀ ¦PÀ¥ï qÁåA£À ¤Ãj£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ PÁ®ÄeÁj ¦PÀ¥ï qÁåA£À ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà »AzÀ®ªÀĤ ªÀAiÀÄ.32 ªÀµÀð,eÁ.ºÀjd£À G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÀÄgÀ½UÁæªÀÄ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 21/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¦ügÁå¢ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà PÉÆÃj ªÀAiÀÄ.18 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ UÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ.60 ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄAr£ÉÆêÀÅ DV ªÁvÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ £ÀqÉAiÀÄ°PÉÌ DUÀzÉà JgÀqÀÄ §rUÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DUÁUÉÎ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ.03.12.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢gÀĪÁUÀ vÀ£ÀVzÀÝ £ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà gÁwæ 8.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw ®Qëöäà ¨sÁ¬Ä UÀAqÀ ¢: gÁªÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ 26 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀÄ G- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ-03-12-13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17.00UÀAmÉUÉ vÀªÀÄÆäj£À PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ PÀÄj ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆæ £ÀA-01 ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥Àà PÀvÉÛgÀ 30ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁqÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA-02 ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà 35 ªÀµÀð  FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀªÀ£Éà F ¸ÀƼÉAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ  EªÀ¼ÀzÀÄ EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÉÆÃt CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ¨ÁAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀÄQ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ gÁwæ 20.30UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥Àà PÀvÉÛgÀ 30ªÀµÀð,ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà 35 ªÀµÀð,  £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §AqÉÃgÀ¥Àà 30ªÀµÀð, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà 30ªÀµÀð , F±À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà 30ªÀµÀð,   J®ègÀÆ eÁ : PÀÄgÀħgÀÄ G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ  CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà F ªÀqÀØgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ HgÀ°è eÁ¹ÛAiÀiÁUÉÊw CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ DgÉÆævÀgÀ PÉÊUÀ¼À°èzÀÝ  §rUÉ(PÀnÖUÉ)¬ÄAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽzÀÄÝ CzÉ.ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÉlÄÖ GAlĪÀiÁrzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ 339/13 PÀ®A. 143,147,504,354,323,324,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.3(1) (10) J¸ï ¹ J¸ï n DPÀÖöå-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw gÉêÀw FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÀ¼Éà ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 03-12-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CvÉÛ, £Á¢¤ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ PÀÄgÀħgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà fãÀÆgÀÄ ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï vÀUÉÆà CAvÁ CA¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦gÁå¢zÀgÀ¼ÀÄ £Á£ÉÃPÉ ¤£Àß £ÀA§gï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî° CAvÁ CAzÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆ ªÀiÁvÁqÁPÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C£Àß®Ä £ÀAvÀgÀ E¯ÁåPÀ §A¢¢Ýà £Àr ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAzÀgÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀA§gï vÀUÉÆà CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ  CµÀÖgÀ°è ¦gÁå¢ CvÉÛ ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ°è£À d£À £ÉÆÃr AiÀiÁPÀ §A¢zÀÝ CªÀ£ÀÄ CAvÁ vÀªÀÄävÀªÀÄä°è ªÀiÁvÁr C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉ vÉUÉzÀ£À¯Áè CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ eÁwAiÀĪÀ¼ÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀ¤UÉ UÉÆwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï vÉUÉzÀÄPÉÆà CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄAiÀiÁðzUÉÉ zsÀPÉÌ DUÀĪÀAvÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr 4 d£ÀgÀ DrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §zÀÄQgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ F PÀÈvÀåPÉÌ ±ÀgÀt¥Àà£Éà PÁgÀt£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2013. PÀ®A.509,L¦¹ 3(1)(xi),J¸ï s¹.J¸ï.n ¦.J.PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
            DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁzÀPÀ C° £ÉtQ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 J®ègÀÆ ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀ«AiÀÄ¥Àà 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄÌ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB gÀªÀÅqÀPÀÄAzÀ vÁB¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸À¢æ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÁj E¯Áè E°è wgÀÄUÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 02-13-2013 gÀAzÀÄ 8-30 J.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀÄvÀÄÛ 2 EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆrè, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÁUÀgÁd, ºÀÄ°UɪÀÄä, EªÀjUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÀÄ°UɪÀÄä¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, ¯Éà ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÉªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 301/2013 PÀ®A.143,147,148,504,324,354,307 gÉ/« 149 L¦¹ & 3 (I) (X) (XI) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁärPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  

  zÉÆA©  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀ«AiÀÄ¥Àà ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ü gÁd¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ: ¦AeÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀÀjUÀÆ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ ªÁådå«zÀÄÝ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 02-12-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀA 2 ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á¨ï EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV w½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ gËqÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ PÉÆAqÁUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï EªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀÄqÀÄUÉÆ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ PÉÆqÀ®Ä ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÁ ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀÄqÀÄUÉÆ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÁtÂAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 300/2013 PÀ®A. 143,147,148, 323 324 504 307 ¸À»vÀ 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
          ದಿನಾಂಕ 03.12.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ vÁ;f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)    AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ2)   DAd£ÉÃAiÀÄå PÉÆgÀªÀgÀ ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭೀಮಪ್ಪ ಅಗಸರ ಈತನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಗಡ ತಂಟೆ ತೆಗೆದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಂದ ಬೈದು  ಕಾಲಿನಿಂದ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ತೊರಡಿಗೆ ಒದ್ದು, ಕೈಯಿಂದ ಬಲ ಪಕ್ಕೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2013 PÀ®A: 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À©âgï ¸Á¨ï ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 2) ªÀĺÀ§Æ¨ï 3) ¨Á±Á 4) R¢Ãgï J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯ÉøÁ¨ï vÀA: C°¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è CmÉAqÀgï PÉ®¸À, ¸Á; vÀÄ«ðºÁ¼À. vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ©ÃUÀjzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É fêÀ£ÁA±ÀzÀ PÉøÀÄ ºÁQ¹zÀÄÝ, ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAr®è CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 03.12.13 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ  ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/2013 PÀ®A: 341, 323, 504, 506, ¸ÀºÁ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 03-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 19 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ, G: «zsÁåyð ¸Á: PÀ®AUÉÃgÁ vÁ : ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ  vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ 11 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ CgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 ªÉÊ.9292 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÉÊzÀågÀ ºÀwÛgÀ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ®AUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ PÀ«vÁ¼ÀzÀ eÁÕ£ÀªÁ»¤ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, gÉÆÃr£À JqÀªÉÆUÀ먀 ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢£À MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï n.¹. §¸ÀÄì £ÀA: PÉ.J.36 J¥sï.789 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¨ÁåqïÓ £ÀA: 936 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ §¹ì£À »A¢£À qÉÆÃgï¢AzÀ lPÀÌgÀÄPÉÆrØzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ, ¦üAiÀiÁ¢ðAiÀÄ §®UÁ®Ä, §®UÉÊ UÁAiÀĪÁV JzÉUÉ M¼À¥ÀlÄÖ DVzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ¸ÁzÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 151/2013 PÀ®A; 279,338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
             ದಿನಾಂಕ: 04-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ:35 eÁw: ¥ÀzÀä¸Á° G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÁr vÁ:avÁÛ¥ÀÆgÀ f: AiÀiÁzÀVj ºÁ:ªÀ: ZÀAzÀæ§AqÁ-¥ÉÆÃvÀίï gÉÆÃqï «±Àé£ÁxÀ/C° PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ ನಗರದ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ರೋಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಇರುವ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹತ್ತಿರ, ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಪೋತ್ಗಲ್ ರೋಡ ಕಡೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ  ಸ್ಲ್ಪೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: KA-36/S- 1129 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನು ರಾಯಚೂರಿನ ಡಿಪೊ ನಂ: 02 ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ: KA-32-F- 1136 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತಿದ, ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2013 PÀ®A: 279, 338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು..
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.12..2013 gÀAzÀÄ  42 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.