Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Nov 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  


²æêÀÄw dA§ªÀÄä ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn, ºÁ:ªÀ: eÁVÃgÀ £ÀA¢ºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÀgÀt§¸À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ, ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀiÁvÁrzÀ ªÀgÀzÀQëuÉUÉ 2vÉÆ¯É §AUÁgÀ 35000/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¤ÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¥ÀÄ£ÀB JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ 50,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ 6 d£À ¸ÉÃj ¸ÀzÀgï CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQët vÀgÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ¤£ÀUÉ CqÀÄUɪÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ CªÁZÀå ¸À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj dA§ªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 263/11 PÀ®A. 143, 147, 498(J), 504, 323, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦ AiÀiÁPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²ªÁf AiÀiÁzÀªï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆ¥Éqï PÉ.J-36-J¯ï-5978 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¢: ¢: 19-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¸À¨ïeÉÊ¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ PÉ.E.© PÀA§PÉÌ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 233/11 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ: 11-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ UÀÄ®âUÁð JA.© £ÀUÀgÀ GPÀÌqÀ oÁuÉ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ°è ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄ D¥Á¢vÀ ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPï gÁªï FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 11-11-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArqÀzÀÄÝ CzÉ.

eÉÆøÀªÀÄä UÀAqÀ PÀÄ¥ÀàtÚ, 43ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ºÁ;ªÀ: J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉUÉ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ, 51ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀ¸À§°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ «£ÁPÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, §rAiÀÄĪÀzÀÄ, ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¢: 10-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ eÉÆøÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄ¥ÀàtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw «£ÁPÁgÀt ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CA¢zÀÝjAzÀ DPÉUÉ ºÉÆqɬÄj CAvÁ CAzÀÄ . eÉÆøÀªÀÄä¼À PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ £É®èPÉ PÉqÀ« ¸ÀÆ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¸Á¬Ä¹j CAvÁ ºÉÆqɧqɪÀiÁr zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ eÉÆøÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 262/11 PÀ®A.323, 324, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ¢£ÁAPÀ: 11-11-11 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ¥Àà ªÀ: 26 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á: eÉÆÃqÀÄPÀÄgÀ½ vÁ: aPÉÆÌÃr f: ¨É¼ÀUÁ« FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÀjÃA¸Á¨ï ¯Áj £ÀA PÉJ 27 J 544 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: UËqÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ 27/J 544 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄjUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 17 PÀÄjUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 119000/- ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀAvÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 7 PÀÄjUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 14000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀAvÀªÀÅUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ®PÀÌ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 370/2011. PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

F ªÉÆÃzÀ®Ä ¸Á®UÀÄAzÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ¸Á¨ï EªÀgÀÄ CÀzÀåPÀëgÁVzÀÄÝ J¯Áè UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß «±Áé¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ vÀ£ÀßzÉ ¸ÀªÁð¢üPÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨É¸ÀvÀÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß C«±Áé¸À UÉÆvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¢: 21-11-11 gÀAzÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Àà EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï Ed¤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÉÆÃl PÀnÖPÉÆAqÀÄ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ¸Á¨ï EªÀgÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ

¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ¸Á¨ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 371/2011. PÀ®A. 143,147,148, 323,324,504, 506 109 gÉ.«. 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ ²æÃ.PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀ: 44 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÉÆÃl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ²æêÀÄw.¨ÉÃUÀA© UÀAqÀ SÁzÀgï ¸Á¨ï Ed¤ ªÀ: 50 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æêÀÄw.¨ÉÃUÀA© UÀAqÀ SÁzÀgï ¸Á¨ï Ed¤gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 372/2011. PÀ®A. 143,147,148,324,504, 506 gÉ.«. 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ.¸ÀaÃ£ï ©¸Áé¸ï vÀAzÉ ¥ÀAZÀ£ÀªÀiï ©¸Áé¸À ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð eÁ: £ÀªÀ±ÀÆzÀæ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Dgï.ºÉZï.£ÀA 5 ¥Àæ¨sÁ¸ï ªÉÆïÁÝgï FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÀ¹ ªÉÄêÀÅ PÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¥Àæ¨sÁ¸ï ªÀÄAqÀ®£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄAqÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ ºÀ¹ ªÉÄêÀ£ÀÄß DvÀ¤UÉ E°è PÉÆAiÀÄÄåªÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÀÄqÀÄUÉÆ°¤AzÀ DvÀ£À JqÀUÀqÉ PÀtÚvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ. ¸ÀaÃ£ï ©¸Áé¸ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 373/2011. PÀ®A. 323, 324,504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ SÁzÁgï ¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð ¸Á; ¸Á®UÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ ¸Á¯ÁUÀÄAzÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ°è C§Äݯï C«ÄÃzï ¸Á¨ï J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ CzÀåPÀëöågÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀ«ÄÃzï ¸Á¨ï gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ C«±Áé¸À UÉÆvÀÄÛªÀ½ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢:11-11-2011 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ÃgÀ¥Á±À vÀAzÉ SÁzÀgï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ SÁzÀgï ¸Á§£À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üÃgÀ¥Á±Á gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 374/2011 PÀ®A. 363 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¢: 11.11.2011 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀUÀªÀ£ÀgÉrØ vÀA/ ²æäªÁ¸À ªÀ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄgÀĪÀgÀÀ¥Á®ä, PÉÆÃj¸À ¥ÁqÀÄ ªÀÄAqÀ® f: ¥ÀæPÁ±ÀA [J.¦.] ºÁ ªÀ: PÁPÀgÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÀaÑ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ CPÀ¹äPªÁV ¢Ã¥ÀªÀÅ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ §mÉÖ §gÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£À§¼ÀPÉ CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ,OµÀzÀ,OµÀzÀÀ¹A¥Àr¸ÀĪÀ UÀ£ïUÀ¼ÀÄ & 80.000/- gÀÆ EzÀgÀAvÉ F UÀÄr¸À°£À ¥ÀPÀÌz°èzÀÝÀ E£ÀÆß DgÀÄ UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C Qà 8 ®PÀëö gÀÆ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ CPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¦üAiÀiÁð¢ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¨sÀUÀªÀ£ÀgÉrØFvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA: 10/11 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:-11-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è AiÀÄgÀdAw UÁææªÀÄzÀ §¸ÀªÀ£ÀPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ²æÃAiÀÄAPÀÀ¥Ààà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå ªÀAiÀiÁ;35eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; AiÀÄgÀdAwUÁæªÀÄ. FvÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ. EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2011 PÀ®A.323.324.504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

JA.¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚgÁªÀ ªÀAiÀÄ 40ªÀµÀð,UÀÄgÀĸÁ¬Ä gÉʸÀ «Ä¯ï ¥ÉÆlð£ÀgÀ ¸Á: ºÉƸÀ½îPÁæ¸À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EzÀÄÝ UÉÆëAzÀgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÀÚgÉrØ ªÀAiÀÄ32ªÀµÀð,2) PÀȵÁÚgÉrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ªÀAiÀÄ 56ªÀµÀð,¥ÉÆæÃ¥Élgï ®Qëöä ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÉʸÀ mÉæÃqÀ¸Àð £ÀA: 211 4£Éà ªÉÄãÀ PÀ£ÀPÀ ¯Éà Om ïPÀ¢ügÀ£À½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CQÌ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀgÀÄ JA.¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀ À PÀqÉÀ¬ÄAzÀ gÀÆ: 13,38,800-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß Rj¢¹ £ÀAvÀgÀ ºÀt PÉÆqÀvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢. 9-11-11 gÀAzÀÄ CªÀgÀÄ ¸À¢æ gÉʸÀ «Ä°èUÉ

§AzÁUÀ ºÀt PÉýzÁUÀ,ºÀt PÉÆqÀzÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÀAZÀ£É ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ ¢£ÁAPÀ:12.11.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 376/2011 PÀ®A.420,323,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 11-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀÅ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ªÀ: 19 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÄgÀ ºÁ;ªÀ: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ PÁæ¸ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Àà vÀA/ gÀAUÀ¥Àà ªÀ: 60 eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁPÀgÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqɬÄAzÀ PÀæ±Àgï fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-6/4725£ÉßÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ,
ABDULNABI S/O MAHIBOOB ALI AGE: 22 B/c MUSLIM OCU: DRIVER R/O HIREBUDUR Driver of CRUISER JEEP VEHICLE No. KA-36 A-4725 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¨Á§AiÀÄå zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ dA¦UÉ fÃ¥ï JwÛ ºÁQzÁUÀ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀÅ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ªÀ: 19 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÄgÀ ºÁ;ªÀ: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ PÁæ¸ï FvÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ PÀÄwÛUÉUÉ, UÀ®èPÉÌ, Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ ªÉÄÊ PÉÊUÉ PÀÆqÁ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ²ªÀÅ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2011 PÀ®A:-279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 08.11.2011 gÀAzÀÄ ¨Á®PÀ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ 13 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ «zÁåyð ¸Á: UÀÄqÀ¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁ:ªÀ: ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï ±Á¼É¬ÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ °AUÀ¥Àà C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨Á®PÀgÀ ªÀÄA¢gÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉgÁÀAiÀÄZÀÆgÀÄoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2011 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÉý ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 12/11/11 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JªÀiï.¹ DªÀgÀtzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¢Ã¥ÀPï Dgï ¨sÀƸÀÀgÉrØ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ, ªÀÄÄgÀÄUÀlÖ, 25 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á. ªÀiÁ£À« EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2280/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ & 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ É §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/11 PÀ®A. 87 PÉ.¦. CPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢B12-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.15 UÀAmÉUÉ ºÀÄtZÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÁAvÉñÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï dÄeÁlªÁqÀÄvÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀtÚ ªÀAiÀÄB 30 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁBºÀÄtZÉqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ 5085=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA193/2011 PÀ®AB 87 PÀ.¥ÉÆÃ..PÁAiÉÄÝ.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ/.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2011 gÀAzÀÄ -83---
¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.