Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Apr 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-a
ªÉƸÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀAvÉÆõÀ £ÀA¢¤ @ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ J£ï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä bÀ®ªÁ¢ 34 ªÀµÀð ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£É J¯ï-246 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೋಸೈಟಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ. 1) £ÁUÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ  bÀ®ªÁ¢   ಈತನು ಸಹ ಸದರಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯನಿದ್ದು, ಈತನು  ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸರಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಮನೆ ನಂ.ಎಲ್..ಜಿ-79 ನೇದ್ದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತದನಂತರ  ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೋಸೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆ..ಬಿ. ಲೇಜೌಟ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 12 ನೇದ್ದನ್ನು ಸದರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಿ  ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ನಂ. 3) ªÀĺÁ §¼ÉñÀégÀ         4)PÉ.¸ÀÄ¢üÃgï vÀAzÉ PÉ.«. gÁªÀÄAiÀÄå  eÁw  PÀªÀÄä   ಈತನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಈತನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸದರಿ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸದರಿ ಸಂಘದ ಬೈಲಾ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸದರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮೋಸದಿಂದ ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ಇವರು ಯಾವುದೇ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆರೋಪಿ  ನಂ. 1 ಮತ್ತು ಮತ್ತು 3 ರವರು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸದರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಶಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೇಜೌಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ಲಾಟ್ . 64 ನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ;- 04-06-2010 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ.3 ನೇದ್ದವನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಆರೋಪಿ ನಂ.  4)PÉ.¸ÀÄ¢üÃgï vÀAzÉ PÉ.«. gÁªÀÄAiÀÄå  eÁw  PÀªÀÄä  ಈತನು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಬೈಲಾವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆಂದು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ನಂ. 3) ªÀĺÁ §¼ÉñÀégÀ  ನೇದ್ದವನು ಸದರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಶಾಪೂರ್ ರೋಡ್  ಲೇಜೌಟ್  ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 70  ನೇದ್ದನ್ನು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿ 04 ಈತನು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವನು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆರೋಪಿ ನಂ. 5 ರವರು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ಲಾಟಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಪಡೆದು ಕೊಂಡು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/16 PÀ®A 465, 468,471, 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3(1)(4) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ-1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಡಾ: ಅಶೋಕ ಹೂಗಾರ ವಯ: 48 : ಉಪಾನ್ಯಾಸಕರು ಸಾ: ಮನೆ.ನಂ. 8-11-180,143 ಎನ್.ಜಿ. ಕಾಲೋನಿ ಜಮಲಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು EªÀರು  ದಿನಾಂಕ 27-04-2016 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲ್ವೇಚಾರಕರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗಹಾಕಿ,ಮೇನ್ ಗೇಟಗೆ ಬೀಗಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮುಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಸಂಜೆ 5-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಹಾಡಿಯ  ಿಂದಿನ ಬಾಗಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರನ್ನು ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಮತ್ತು ಸಂಗಯ್ಯ ಸೋಪ್ಪಿನ ಮಠ ಇವರನ್ನು  ಕರೆದು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಕೆಳ ಮಹಾಡಿ ಕರ್ಬಾಟ್ಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಚೆಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ  ಮೇಲಿನ ಮಹಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲಾಗಿ  ಮೇಲಿನ ಮಹಾಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲುನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಅಂದಾಜು 3.1/2 ಪೀಟ್ ನಿಂದ 4.ಪೀಟ್ ಉದ್ದದ ಕೊಂಡಿಯ ರೀತಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನಿಂದ ಹಾಗೂ ಎರಡು  1.1/2 ಫೀಟ್ ನಿಂದ 2 ಫೀಟ್ ಉದ್ದದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹೋಡೆದು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಾಡಿಯ ರೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 27-04-2016 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಾಂಕಾಲ 05-00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು  ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ 24/2016 ಕಲಂ 454.380.511 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :29.04.2016 gÀAzÀÄ 32 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.