Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Jul 2012

Reported Crimes


                                 

                                            
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ £ÀqÀĪɠ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ DAiÀÄå¥Àà¤UÉ AiÀiÁPÉ PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý EzÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁUÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ  ªÀiÁgÀ£É ¢ªÀ¸À ZÀAzÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ DAiÀÄå¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ D ºÉÆ® £ÀªÀÄä ¨sÁUÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛj PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹gÀ¯Éà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ ¤ªÀÄä GqÀÄzÁgÀ UÀnÖAiÀiÁzÀ E¯Áè £ÉÆrPÉƽîgÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 07.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DAiÀÄå¥Àà DvÀ£À ªÀÄUÀ PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw CªÀiÁdªÀÄä EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ £ÁUÀ¥Àà ,¸ÉÆêÀÄ¥Àà zÁåªÀtÚ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ºÉÆ®zÀ°è ºÉZÀÄÑ ¨sÁUÀ ¤ÃªÀÅ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¨sÁUÀPÉÌ §gÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÉãÀ¯Éà ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä°è AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ MzÀgÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DAiÀÄå¥Àà¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛÀzÉ CAvÁDAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2012 PÀ®A: 147,148,302,¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ClÀPÀgï  vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á: ²ªÀUÁAªÀ  ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÀ«vÁ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj  9 d£ÀgÀÄ PÀÆr FUÉÎ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÁl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ PÀgÀrUÀÄqÀØ gÉÆÃr£À¯ÉÆ° ±ÉqÀμÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Æ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.30 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃvÁß¼ÀUÉ ºÉÆÃV §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¥ÉÆÃvÁß¼ï £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå±ÉnÖ EªÀgÀ ¦Pï D¥ï §Ä¯ÉgÉÆà £ÀA: PÉJ 36/J-2161 £ÉÃzÀÝgÀ°è ClÀPÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¨ÁµÁ ¸Á: ¥ÀÄ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÀ¨ÁºÀ£ÀzÀ°è d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼ÀUÉ ªÀiÁ£À« ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É rVæ PÁ¯ÉÃdÄ zÁn  ¨É¼ÀV£À 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üPï C¥ï ªÁºÀ£À »AzÉ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA: 28/qÀ§Æè 4882 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ SÁd¥Àà vÀAzÉ J¸ï. ªÉAPÀlAiÀÄå ¸Á: UÀArÃqÁ f: gÀAUÁgÉrØ (J.¦.) FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¦üPï C¥ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¸ÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀݪÀgÉ®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.PÁgÀt  E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA:115/2012 PÀ®A: 279,337.338.L.¦.¹. ºÁUÀÆ 192J¸À»vÀ 177 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2012 gÀAzÀÄ  80    ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  17,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.