Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Jul 2014

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 16.07.2014 ªÀÄzÁåºÀß 13.30 UÀAmÉUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ¨Áwä w½zÀÄ Pɦ¹ D¸ÀàvÀðUÉ  ¨ÉÃn,  ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ  ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ 13.25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁjPÁA§ UÀÄr ºÀwÛgÀ  ¸ÀAvÉƵï vÀA/ DgÉÆÃUÀå¥Àà ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä, zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁUÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀÄzÀ±Àð£À FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnzÀÝjAzÀ  DvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ,  gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À §®UÁ®Ä, §®UÁ®Ä, ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 87/2014 PÀ®A 279.338. L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄdgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

           ¢£ÁAPÀ: 16.07.2014 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ  ¸Á: Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ QæµÁÚ ©æÃeï ºÀwÛgÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: J¸ï.©.n ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgï UÁ½ E½zÀÄ dRAPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¹ªÉÄAmï ¥ÉÆïïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ dRAUÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 86/2014 PÀ®A 279.337. L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄdgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ:-29.06.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಸೈಯ್ಯದ್ ರಹೀಂ ಈತನು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಡಿಪೋ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನಮತ್ತರಾಗಿ ಬಂದ ಆರೋಪಿತರಾದ ಗಣೇಶ, ಜಿ.ಎನ್. ರಾಜು, ರಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 6 ಜನರು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇನೆಂದು ಗದರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಎಂಬುವವನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಭುಜಕ್ಕೆ ತೀವ್ರತರಹದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಎರಗಿ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟರು. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಇಟ್ಟಂಗಿಗಳೀಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಅವರ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ನೀಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥ÉÆ°Ã¸ï  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 150/2014 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦üAiÀiÁ𢠲æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ vÉÃd¥Àà 25ªÀµÀð,®ªÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- PÁ¼À¥Àà vÁAqÀ FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÀÄPÀäªÀé¼À£ÀÄß  FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀPÉÆArzÀÄÝ  MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆ  ¤Ã£ÀÄ zÀÄrAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ  ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ  ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EªÀÅUÀ½AzÀ £Á£ÀÄ ¨ÉʬĹPÉƼÀÄîªÀAvÁ¬ÄvÀÄ. EªÀÅ £À£Àß fêÀPÉÌ  ªÀÄļÀĪÁVªÉ CªÀÅUÀ½UÉ K£ÁzÀgÀÆ ªÀÄjUɪÀÄä §AzÀÄ  ¸ÀvÀÛgÉ ¸Àj ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-16/07/14  gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ  ªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ  ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÁ  ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ªÀÄPÀ̼À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ  Qæ«Ä £Á±ÀPÀ  ªÁ¸À£É §A¢zÀÝjAzÀ  vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄPÀ̽UÉ «µÀ PÀÄr¹gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß  zÉêÀzÀÄUÀð D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ  EzÁÝUÀ  UÉÆvÁÛV£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ  PÀÆqÀ ºÉÆ®zÀ°è «µÀ PÀÄrzÀÄ DvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹ aQvÉìUÁV  D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀĪÀÅzÁV  UÉÆvÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2014 PÀ®A,-  307,309   L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ;-16/07/2014 ರಂದು ನಾನು ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಸಾಹೇಬರು ಸಿಂಧನೂರುರವರ ಮಾಸಿಕ ಅಪರಾಧ ಸಭೇಗೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಫ್. ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರಗಳ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ..ಸಾಹೇಬರು ಸಿಂಧನೂರುರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ  ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣಾ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ  ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಕ್ಯಾಂಪಿನ 54 ನೇ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಆರೋಪಿತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಾಪೂರು ವಯಾ 30 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಲಿಂಗಾಯತ,    ಉ:-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ;-ಸಿ.ಎಸ್.ಎಫ್.1-ನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು  FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 350/-ರೂ.1-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ತಾಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಳೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ  ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 137/2014.ಕಲಂ.78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              §¸Àì¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-35 eÁw-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀÄ£ÀPÀÄAn  FvÀ¤UÉ ಈಗ್ಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂರ್ಚೆ ರೋಗವಿದ್ದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರೆಡು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಸಹಾ ಗುಣಮುಖವಾಗಿರಲಿಲ್ಲಾ ದಿನಾಂಕ 12-07-2014 ರಂದು ಮೃತನು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಲು ಹೊದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ 14.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂರ್ಚೆ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ರಾಯಚೂರ ಜಿಲ್ಲಾ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲಾಜು ಫಲಾಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ 16-07-2014 ರಂದು 16.45 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ-30 eÁw-PÀÄgÀ§gÀÄ G-ªÉÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn EªÀgÀÄ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.  £ÀA: 20/14 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.07.2014 gÀAzÀÄ   66 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    8800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.