Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Oct 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w: 


ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:04.10.2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಮ್ಮನಾದ ಆನಂದಗೌಡ ಇವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:03.10.2019 ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಶೋಖಗೌಡ ಇವರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆತನ ಮೋಬೈಲ್ ನಂಬರಗಳಾದ 9880081786 & 8197091268 ನೇದ್ದವುಗಳಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮೋಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಾಪಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಆನಂದಗೌಡ ಇವರು ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಮ್ಮನಾದ ಆನಂದಗೌಡ ಇವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:03.10.2019 ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಾಸ ಬರದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಲು ತಡವಾಗಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸À¢æ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À §UÉÎ ¤ªÀÄä oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀiÁ»w ಸಿPÀÌgÉ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå UÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ¥ÉưøÀ oÁuÉ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 08537 280536, ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¦.J¸ï.L ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9480803857,   ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀĹÌ, ªÀÈvÀÛ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9480803834, ªÀiÁ£Àå  r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9480803821   


AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀægÀPÀgÀt ªÀiÁ»w.

      ¦AiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¨ÁVè  ªÀAiÀiÁ-35 eÁ- £ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-£ÁUÉÆð UÁæªÀÄ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/09/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ  PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄzÁåºÀߪÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ , ¦AiÀiÁð¢ CtÚ ZÀ£ÀߥÀà£ÉÆA¢UÉ , ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢UÀ¼ÁzÀ «gÉñÀ. PÀAoÉAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÁUÀÆ vÀ£Àß CtÚ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÁUÀÆ  ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛÀÛ°£À ºÉÆ®UÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¥ÀÄ£ÀB vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è gÁwæ 07-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀvÀÛzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Áålj ºÁQ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠨sÀvÀÛzÀ ºÉÆ®zÀ°è  ¦AiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ ²ªÀgÁd£À ªÀÄÈvÀzÉúÀ ¹QÌzÀÄÝ, DvÀ£À ¨sÀ®¨ÁUÀzÀ ¨É¤ß£À §Äd¢AzÀ §®PÁ°£À ªÉÆtPÁ®Ä ªÀgÉUÉ ªÉÄð£À ZÀªÀÄð QwÛzÀAvÉ ºÁVzÀÄÝ,. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß  CtÚ£À ªÀÄUÀ ²ªÀgÁd£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄêÀÅ PÉÆAiÀÄĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ DvÀ£À §®PÁ°UÉ PÀaÑ «µÀªÉÃj vÀ£Àß ¨sÀvÀÛzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gɬĹzÀ  zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA§gÀ 20/2019 PÀ®A.174 ¹Dg惡. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.