Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Jun 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.

ದಿನಾಂಕ 29.06.2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ವ:30, ಹರಿಜನ, ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ: ರಾಗಿಮಾನ ಗಡ್ಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಸಾಕು ಮಗನಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಈತನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥಳಾದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ತಂದೆ ವೀರಾಂಜಿನೆಯ್ಯಲು ಜಾ: ನಾಯಕ ಈಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ವಿಷಯವು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋತ್ತಾಗಿ ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ 01, ವಿರೇಶ ತಂದೆ ವಿರಾಂಜಿನೆಯ್ಯಲು ವಯಾ: 32 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಲಾರಿ ಚಾಲಕ, ಸಾ: ವಿ.ವಿ  ಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರು  02, ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ವಿರಾಂಜಿನೆಯ್ಯಲು ವಯಾ: 26 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ವಿ.ವಿ ಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರು  ಹಾಗೂ ಇವರ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಆರೋಪಿ ನಂ 03, ಗೋಪಿನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್, ವ:25, ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಸಾ: ಜನತಾ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್ ರಾಯಚೂರು  ರವರುಗಳು ಶರಣಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 27.06.2019 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶರಣಪ್ಪನು ಆಶಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರೂ ಶರಣಪ್ಪನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳುಗೂ ಸಹ ಆರೋಪಿತರು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 60/2019 ಕಲಂ 341, 323, 504, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ: 29.06.2019 gÀAzÀÄ 10-45 J.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ 1) dUÀ¢Ã±À ¸Á£Á vÀAzÉ §£ÀÄߪÀiÁ° ¸Á£Á, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: PÀëwæAiÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Dgï.ºÉZï PÁåA¥À £ÀA-03 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) ZÀAzÀÄæ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, G: ©.¹.J 3 £Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð, ²æÃzÉë PÁ¯ÉÃeï vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 127, J.JªÀiï ¥Á¼Àå gÉÆÃqï, ²gÁ UÉÃmï, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ. 3) ¯ÉÆûvï vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʵÀÚ«, G: £ÀgÀ¹AºÀ ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è CZÀðPÀ, ¸Á: £ÀA¢ºÀ½î, ¥ÉÆ: »gÉúÀ½î, vÁ:f: vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ರವರು ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À Dgï.ºÉZï PÁåA¥ï £ÀA 03 PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ, UÉeÉmÉqï C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Dgï.ºÉZï PÁåA¥À-03 gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ aPÀ£ï ¸ÉAlgï »AzÀÄUÀqÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 6010/-, 2) 1200 UÁæA vÀÆPÀzÀ UÁAeÁ C.Q gÀÆ 25000/-, 3) 03 ªÉƨÉʯï UÀ¼ÀÄ C.Q gÀÆ 3000/-, 4) MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ WeiHeng  vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæ CQ gÀÆ 500/-, 5) §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 J¸ï-6586 C.Q gÀÆ 20000/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2019, PÀ®A: 20 (©) J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄತ್ತಾರೆ.

ಬಾಲಕಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ
¢£ÁAPÀ 22.06.2019 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ü ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-ªÀqÀªÀnÖ vÁ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಈಕೆಯು oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålgï£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤vÁ 14 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ¢: 22-06-2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 22-06-2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. C¤vÁ FPÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ರಾಯಚೂರು ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2019 PÀ®A 363 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄತ್ತಾರೆ