Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Oct 2017

Reported Crimes


                                                         


                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
,  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ: 20-10.2017 ರಂದು 11.45 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 46 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, PÉ.¦.n.¹.J¯ï UÀÄwÛUÉ PÉ®¸À  ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA, 1-3-363 J¸ï.© ºÉZï PÁ¯ÉÆä, -gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೇ, ದಿನಾಂಕ:19-10-2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ತಮ್ಮ  ಮನೆಯ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ವಾಪಸ್ ದಿನಾಂಕ:20-10-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗೀಲಿನ ಪತ್ತ ಮುರಿದು, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪೀರ್ಯಾದಿಯು ಮನೆಯ  ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಮಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 40 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ವಡವೆಗಳು ಮತ್ತು 21,000 ನಗದು ಹಣ  ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 67,000/- ಬೆಲೆ , ಬಾಳುವಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:20-10-2017 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 00.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 05.00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಪತ್ತ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:-253/2017 ಕಲಂ.457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 20.10.2017 gÀAzÀÄ 202 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 38,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.