Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»


 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ PÁ®ärAiÀÄ®Ä vÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ 21 ªÀµÀðzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ CAvÁ ªÀģɬĪÀÄzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¯ÉÊlÄ ºÁQ §AzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: £ÁUÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ KPÁKQAiÀiÁV PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ dUÁÎr ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀĪÀÄlÄ ªÀiÁr F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÀ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A: 354,506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2013 gÀAzÀÄ 38 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.