Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 28-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁw ¦AeÁgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ  gÀÄPÀĪÀÄÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁw  ¦AeÁgÀ  GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £É®Äè gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä gÁ² «ÄÃ±É£ï §A¢zÀÝjAzÀ, vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÁ«£À «µÀzÀ ¨ÁzɬÄAzÀ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ£ÁVzÀÝjAzÀ HjUÉ §AzÀÄ SÁ¸ÀV OµÀ¢ü PÉÆr¹zÀÄÝ, C°èAzÀ ¢£ÁAPÀ 29-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯ÁfUÁV  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-45 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ 35 ªÀµÀð ¦AeÁgï ¸Á: »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ  ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 17/2013 PÀ®A;174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          ¢:29/11/13 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ UÀ®UÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CAiÀÄåtÚ UËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁmÉïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À AiÀÄÄ.PÉ.¦ PÉãÁ°£À zÀqÀzÀ ªÉÄïɠ ªÀÄÈvÀ ¸Á§tÚ£ÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄ PÀÄ¥Éà ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄtÂÚ£À ¢¨ÉâÃUÉ ¥Àr ElÄÖ vÉÆqÀĪÁUÀ,À ªÉÄïɬÄzÀÝ ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¸Àr®ªÁV DPÀ¹äÃPÀªÁV ªÀÄÈvÀ ¸Á§tÚ£À ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÉÊ gÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀÄÄaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄtÂÚ£À°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÀ EgÀzÉ,¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äÃPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ, ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ²æà JA.r D°ÃªÀÄ J.J¸ï.L eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄß ¦¹-356 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:    24/2013 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è     ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ: 29-11-13 gÀAzÀÄ CªÀÄgï ¹AUï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦ 26 J£ï-1171 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ «£ÉÆÃzÀgÉrØ  gÁdPÀªÀįï. EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ UÉÆÃgɨÁ¼À¢AzÀ ¸ÀvÀåªÀw PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ºÉÆgÀmÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgï £ÀA PÉJ 37 9942 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀæµÀgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ JzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgï¹AUÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, CªÀÄgï ¹AUÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ. «£ÉÆÃzÀgÉrØ FvÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ ºÀÄ©âUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, gÁdPÀªÀÄ®£À  ªÀÄÄA¢£À ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÉÊ CAUÉÊ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ  ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ²æà ±À²zsÀgÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀÄ gÉrØ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÄ G: £É®Äè gÁ²«Ä±À£À ZÁ®PÀ ¸Á: «qÀªÀ®ÆgÀÄ vÁ: f¯Áè £É®ÆègÀÄ ( J¦) 08008627566 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðÃAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 299/2013 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ: 23.11.2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತIÄCzsÀ 1] ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ :22 ವರ್ಷಾ 2] ಆಂಜಿನೇಯ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ :20 ವರ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ 3] ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕಬ್ಬೇರ : 28 ವರ್ಷಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಜೆ.ಮಲ್ಲಾಪೂರು EªÀgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà ªÀ: 27 ªÀµÁð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:eÉ. ªÀįÁè¥ÀÆgÀ FvÀ£À ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ಮತ್ತು ಈತನ ತಂದೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸದರಿ ಜಾಗೆಯು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತಗೆದು ಏನ್ರಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು ಅಂತಾ ಊರು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೆನಲೇ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 285/2013 PÀ®A: 323,341,504,506 L¦¹    CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ

              ದಿನಾಂಕ:28.11.2013 ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಮಹಿಬೂಬ ಗಂಡ ಹುಸೇನಸಾಬ : 48 ವರ್ಷಾ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮರ್ಚೇಡ FPÉAiÀÄÄ  ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ  ತನ್ನ ಸಾಕು ಮಗ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಸಾಬೀರ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ :40 ವರ್ಷಾ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾ: ಮರ್ಚೇಡFvÀ£ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತಗೆದು ಆಕೆಯ ತವರು ಮನೆಯ ಆಸ್ಥಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆನಂ:110 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4 ಎಕೆರೆ ಜಮೀನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/2013 PÀ®A: 341,504,506,323, ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

      ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.11.2013 gÀAzÀÄ   87 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

29 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                         ದಿನಾಂಕ:28.11.2013 ರಂದು ತಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇನ್ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಚಮನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ನಂತರ 7.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿದು ವಾಪಸ್ ಮೇನ್ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ರಾಯಚೂರು-ಶಕ್ತಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ 55 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡಸಿಗೆ ಯಾವುದೊ ವಾಹನವು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೃತನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆ ಸೀಳಿ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳು ಹೊರ ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟು ಬಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತನಿಗೆ ಯಾವುದೊ ವಾಹನವು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ  ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಹಾಗೂ ಮೃತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ :50 ವರ್ಷಾ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ :ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (ಚೂಡಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್) ಚಿಕ್ಕಸ್ಗೂರನಲ್ಲಿ ವಾಚಮನ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಯದ್ಲಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು ಫೋನ್   ನಂ:7259943580 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ     UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:  284/2013 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt   ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

           £À© ¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï, 30 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:vÀgÀPÁj ªÁå¥Áj/ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ36/J1758 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ, ¸Á: ªÀÄ®zÀPÀ¯ï, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀನು  ತರಕಾರಿ ತರಲೆಂದು ರಾಯಚೂರುನ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಬಂದು ಮಹೀಂದ್ರ ಅಪೆ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ36/1758 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ಸು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರೋಡಿನ ಎಡಬಾಜು ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನಿಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವಾಹನವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗದೇ ರೋಡಿನ ಎಡಬಾಜು ಇದ್ದ ಬಾಂಡ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ವಾಹನವು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಡಿಯು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನು ಸಹ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಂತರ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ¨sÁµÁ ¸Á¨ï, 19 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, ¸Á: UÉeÉÓ¨sÁ« UÁæªÀÄ, vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£À ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿಯವನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸೋರಿ ಹಾಗೂ ಬಲ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2013 PÀ®A.279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


                       ¢£ÁAPÀ;-29/11/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-45 UÀAmÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ £ÀA.2. SÁ¸ÀV ¢ªÁPÀgï §¸ï £ÀA.J.¦.02-nJ-5112 gÀ ZÁ®PÀ ±ÉÃSïªÀÄÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀĸÁ§ 50 ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄĹèA.  ¸Á:-UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀªÀgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV ¢ªÁPÀgï §¸ï.£ÀA.J.¦.02-nJ-5112 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÊzÀæ¨Á¢¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÀiÁ¤é ¥ÉÆÃvÁß¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¼ÁîjUÉ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆæ £ÀA.1. C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqï ¯Áj £ÀA.f:1:¹n:6018 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¨sÀgÀvÀ¯Á¯ï vÀAzÉ PÁAw¯Á¯ï f. ¥Á®UÁªÀiÁr ©ZÀªÁgï f¯Áè zÉÆÃAUÀgÀ¥ÀÆgÀÄ gÁd¸ÁÛ£À.                                                          FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV ¢ªÁPÀgï §¸ï ZÁ®PÀ DgÉÆæ £ÀA.2 FvÀ¤UÉ JgÀqÀÆ vÉÆqÉUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀUÀqÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆzÀ M¼À¥ÉmÁÖV UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. C®èzÉ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÁVzÀÝjAzÀ dPÀÌAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀtgÁzÀ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ²æÃ.zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï 50 ªÀµÀð,eÁ;-ªÀÄĹèA.G:-SÁ¸ÀV ¢ªÁPÀgï §¸ï £ÀA. J.¦.02-nJ-5112 gÀ QèãÀgï ¸Á:-«Ä®ègÀ¥ÉÃmÉ ªÁlgï mÁåAPï ºÀwÛgÀ §¼Áîj. ªÉÆÃ.£ÀA.9972403341. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2013. PÀ®A.279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ:25-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ PÀȵÀÚ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ , ªÀAiÀÄ:27ªÀ, eÁ: ªÀÄgÁp , G:UÀAUÁªÀw ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÉʸï«Ä¯ï£À°è D¥ÀgÉÃlgï PÉ®¸À , ¸Á: ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä 27 ªÁqïð UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄAdļÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÆgÀÄ DzÉÆä¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄAdļÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ºÀwÛgÀ PÀÆr¹ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï £ÉÆÃr §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄAdļÁ FPÉAiÀÄÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ºÀwÛgÀ EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ §¸ï¤¯ÁÝt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ , ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÀqÉ ¸ÀºÀ «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ J®Æè ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.247/2013 , PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .   
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.11.2013 gÀAzÀÄ  73 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,200/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

28 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 27-11-2013 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAzÀ°ºÉÆøÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ¸ÉÆêÀÄ£ÀªÀÄgÀr, 35ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀAzÀ°ºÉÆøÀÆUÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÀAZÀÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ E¹áÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 14370/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 235/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀªÀj£ï UÀAqÀ ¸ÉÖöÊ¯ï ¨Á§Ä @ ±ÉÃSï C«ÄÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G:  ªÀÄ£ÉUÉ®¸À  ¸Á: ¸ÀÆUÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.EªÀgÀÄ  FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À»AzÀ ¸ÉÖöÊ¯ï ¨Á§Ä @ ±ÉÃSï C«Äãï EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ  5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ  vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ DUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ PÉÆlð£À°è gÁfAiÀiÁVzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ: 26.11.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CvÉÛ E§âgÀÆ ¸ÉÃj  ‘’K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ E¢ÝAiÀiÁ F HgÀ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ’’ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤r ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 121/2013 PÀ®A 498(J).323.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ 24/11/13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð -¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£À zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ,60ªÀµÀð,zÀ¸ÀgÀÄ,PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á- ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 36/AiÀÄÄ 449 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÉêÀzÀÄUÀð ¢AzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ CAvÀå QæAiÉÄ ªÀÄÄUÀ¹ vÀªÀÄä HjUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ §eÁd ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¸Á- vÉÆÃgÀt¢¤ß      FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwzÀÝ UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ  PÀAmÉAiÀÄå ¸Á- w¥À஢¤ß E§âgÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀzÀÝ UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉPÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄ®QUÉ,JqÀUÀqÉ,vÀ¯ÉUɪÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ §eÁd ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ  §¼ÁîjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ E¯Ád¤AzÀ UÀÄt ºÉÆAzÀzÉ ¢£ÁAPÀ 27/11/13 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 309/2013 PÀ®A. 279,337,338,304(J) L¦¹ gÉ/« 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà eÁ;£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ;20, 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;22 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÆ ¸Á UÀÄAqÁ vÁ;¹zsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ªÉAPÉÆ¨ï ªÀAiÀiÁ;17 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G; «zÁåyð ¸Á;UÀÄAqÁ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ £ÁªÀÅ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý D¸ÀàvÉæAiÀÄ M¼ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃgÁV J¼ÉzÀÄ vÉÆqÉUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ°è ¨sÁj M¼À¥ÉnÖ£À UÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2013 PÀ®A; 504.341.323.325 506. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 27-11-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAQÌAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è §mÉÖ vÉÆýAiÀÄ®Ä CxÀªÁ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ JqÀªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÉÊ PÀmÁÖV ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄtÂPÀAn¤AzÀ vÉÆAqÁVzÀÄÝ, vÀ¯É¬ÄAzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ¤Ãj£À°è d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÉÄð£À ZÀªÀÄðªÉ¯Áè wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æÃ.UÉÆAzÀ½î FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÉêÁr vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 50/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.                       
                  

                  ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ UÀuÉñï dªÀ½ , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁ.ªÀ: ZÀPÀ¯ÉÃgÀ UÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÀuÉÃ±ï ªÀAiÀÄ:35ªÀ, FvÀ¤UÉ 02 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ C¥ÉArPïì D¥ÀgÉñÀ£ï ªÀiÁr¹zÁUÀÆå DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ , ¸ÀzÀj UÀuÉñï FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ w½¹zÉà ¢£ÁAPÀ:28-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ZÀPÀ¯ÉÃgï UÀ°èAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÀQAr bÀrUÉ ®ÄAV¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.26/2013 , PÀ®A. 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦ügÁå¢ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸Á§ºÀĸÉãÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ.32 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA G.PÀÆ° ¸Á.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀlÖqÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄnÖ®Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀªÀÄ ºÁQzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ.27-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á¸Á§£ÀÄ ¸ÀzÁÝA¤UÉ ªÀÄgÀªÀÄ£ÀÄß vÉUɬÄj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÁÝA£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ElÖAV¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ CwÛUÉUÉ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/13 PÀ®A.504, 323, 324, 354 gÉ/«.34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2013 gÀAzÀÄ  57 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ:25-03-2010 jAzÀ 15-02-2013 gÀªÀgÀUÉ wªÀÄätÚ ªÀiÁ¸ÀÛgï  ¸Á:ºÀnÖ  FvÀ£ÀÄ ¦æÃvÀªÀiï ¨ÉÊPï¹ÌêÀiï£ÀÄß ¥ÁægÀA©¹, ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÄgÉñï vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvï,27ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ, G:§Ä¢Ý¤ß PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÁ«ÄðPÀ ¸Á:E24 UÁA¢üªÉÄÊzsÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¹ÌêÀiï£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV 30 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 37800/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß  PÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ vÀ£Àß ¹ÌêÀiï£À°è ¨ÉÊPï PÉÆr¸ÀĪÀzÁV £ÀA©¹ ºÀt PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ  ¨ÉÊPï PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2013 PÀ®A.420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ದಿನಾಂಕ. 26-11-2013 ರಂದು 1830 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ದೇವದುರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಮಲಾ ಕಾಲುವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟಿದ ನಂತರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತ ನಂ.1 UÉÆÃPÀgï ¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA  ¸Á: ªÀiÁvÀà½î vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð [ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ]ಇತನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ DAf£ÉAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁvÀä½î vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð  FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ವಿನೋದ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀ ವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವದುರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಾಟಾ .ಸಿ. ನಂ. ಕೆ.. 37/6154 ನೇದ್ದನ್ನು ಅಪಾದಿತ ನಂ. 2  ²ªÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, PÀÄgÀ§gï, mÁl J.¹.£ÀA PÉ.J.37/6154 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï ¸Á:ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ  ಇತನು ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಟಾಟ .ಸಿ. ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗಿ ಅಪಾದಿತ ನಂ 01 ಮತ್ತು  ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಟಾಟ .ಸಿಯು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟಾಟ .ಸಿ. ಕ್ಯಾಬಿನಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಈಕೆಯು ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಲ ಹಣೆ ಸೀಳಿಕೊಂಡು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ಅಪಾದಿತ ನಂ 01 ಮತ್ತು 02 ರವರಿಗೆ ಹಾಗು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿನೋದ ರಡ್ಡಿ ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಟಾಟ .ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂಗಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 282/2013 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ªÀĺÀªÀÄzïC° vÀAzÉ ¯ÁåPÀvï ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀiÁ-22 eÁw-ªÀÄĹèA G-PÀ©â£À ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ  FvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¯ÁåPÀvï ºÀĸɣÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝzÀÝjAzÀ  ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAVAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼ÀzÀ°ègÀÄwÛzÀÄÝ DUÁUÀ DPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV§gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁßrPÉƼÀîwÛzÀÝjAzÀ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ  fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢: 26-11-2013 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ 27-11-2013gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è     FzÁÎ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ ±ÀĨsÁ©¯ï VÃqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 28/13 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                      UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-         
              ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.«gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀ¥ÀUÀ®è 28ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UÉÆÃgɨÁ¼À FvÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÉÆlÖ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£Éà G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ   26-11-2013 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȵÀÚPÁåA¥À ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ2) °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ  3) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ , J®ègÀÆ ¸ÁB zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ °ÃfUÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£Éà G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ, ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ, JqÀ JzÉUÉ, JqÀ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ °ÃfUÉ PÉÆqÀzÉà ¤Ã£Éà G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 298/2013 PÀ®A. 341,504,323,324,506 gÉ/« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2013 gÀAzÀÄ  107 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.