Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Jul 2012

Reported Crimes


                                                                     
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 24-07-12 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 152 £ÉzÀÝgÀ°è ²æÃ. «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ vÀAzÉ VgÉÃUËqÀ 45ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä Hj£À ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®ZÀªÀÄ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀA¥À¸Émï PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1) AiÀÄAPÀÌ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 2) vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Àà 3) drAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 4) UÉÆ«AzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 5) ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà 6) UËgÀªÀÄä UÀAqÀ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà 7) CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆ«AzÀ¥Àà J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀ ¸ÁB «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr J®ègÀÆ ¸ÉÃgÀ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¸À¢æ eÁUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀA¥À±Émï gÀƪÀÄ PÀlÖ¨ÉÃqÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ºÁQ¸À¨ÉÃqÁ CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÀ¯Éà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, vÀÄgÀªÀÄAzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ dqÉAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, AiÀÄAPÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸À°PÉ vÀÄA©¤AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯É ªÉÄïÉ, ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, UÉÆ«AzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®ZÀªÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÀºÀ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà ºÁUÀÆ UËgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀªÀÄä EªÀgÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2012 PÀ®A. 143,147,148, 326, 323, 504, 506, 447 gÉ.«. 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ¢£ÁAPÀ: 24-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ,50ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£À J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀÄAmÁæ¼À.gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ ºÁQzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqï, PÀnÖUÉ, PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà,62ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á:UÀÄAmÁæ¼À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, J¼ÉzÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ, gÁr¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/2012 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                 ¢£ÁAPÀ: 24.07.2012 gÀªÀÄzÀÄ ªÉÊ. ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÁAiÀÄtÚ UÉÆãÀ¥ÁqÀÄ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ  ªÀiÁ½UÉ ªÉÄð£À qÉÆä vÉUÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄCªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ¸ÀtÚ ©üêÀÄAiÀÄå¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2012 PÀ®A: 143,147,504.324.323 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                 £Á®UÁgÀ £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§, 68 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀĤ¸Áìgï CºÀäzï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ºÀĸÉãÀ, 36 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, qÉæöʪÀgï, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ PËlÄA©PÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¸ÀÞ¥À ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 ¦.JA.PÉÌ J®ègÀÆ ¸ÉÃj  CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖ PÉÆAqÀÄ  ¤¸Áìgï CºÀäzï gÀªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DvÀ¤UÉü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ºÁUÀÆ vÀAzÉ vÁ¬Ä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À¯ï eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 312/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,506,323,448, gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:- 10-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀħâtÚ vÀAzÉ: ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄPï, 50ªÀµÀð, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è 1) °AUÀtÚ vÀAzÉ; UÉÆ«AzÀ¥Àà, 50ªÀµÀð, ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, 2) ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ; °AUÀtÚ, 28ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À,3) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: °AUÀtÚ, 35ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, J®ègÀÆ ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀħâtÚ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉò¹, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸Á® PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ©vÀÄÛwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß EAzÀ®è £Á¼É fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2012 PÀ®A, 443,504,506, 323, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ 24-07-2012 gÀAzÀÄ 11-50 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ gÉʸÀ «Ä®è ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà aUÀj 33ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, SÁ¸ÀV PÁgÀZÁ®PÀ ¸ÁB ¨Áå¼ÉÃgÀ Nt ªÀÄ¹Ì vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ 36 J 788 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë , ªÀÄĹèA,mÁmÁ J¹E £ÀA.PÉJ 36 J 2647 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß mÁmÁ J¹E £ÀA. PÉJ 36 J 2647 £ÉzÀÝ£ÀÄß ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï PÀqÀ¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ JqÀUÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £ÁUÀgÁd,FgÀªÀÄä UÀAqÀ vÁgÀtÚ ¸ÁB ªÀÄ¹Ì 3) VjeÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÁB PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ 4) ¨Á®¸Áé«Ä ¸ÁB ªÀÄ¹Ì 5) ©ÃªÀiÁ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÀ £ÁUÁ£ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB zÉëPÁåA¥À 6) ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ QvÀð¥Àà ¸ÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀ 7) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ gÀªÀjUÉ   wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  223/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß  PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ: 24-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå,50ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 2 d£À ¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ zÁjUÉ MqÀÄØ ºÁQ vÉUÀÄÎ vÉÆÃr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV ²æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà,40ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄdPÀ, G:ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß. C°èUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÀ zÁj §Azï ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ C°èzÀÝ CªÀÄgÉñÀUËqÀ FvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ G½zÀªÀgÀÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.53/2012 PÀ®A: 323, 354, 504, 506, 114, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

          ¢£ÁAPÀ.18-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ bÁªÀr PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà UÀÄgÀUÀÄAn ªÀAiÀÄ.50 ªÀµÀð eÁ.G¥ÁàgÀ ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÝ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï.£ÀA.PÉJ-36-ªÉÊ-0760 C.Q.gÀÆ.30000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/12 PÀ®A.379 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 07-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÁæ¨Ázï£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄãï qÉÆÃgï ¨ÁV°£À Qð ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁåAQ£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÉÄÃ£ï ¯ÁPÀgï ¸ÁæöÖAUï gÀƪÀiï ZÀPÀæ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À DVgÀĪÀÅ¢®è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ: PÉ.ºÉZï.zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¨ÁæAZï PÀ«vÁ¼ÀÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/12 PÀ®A 457,380,511 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ZËqÀ¥Àà vÀA;CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;65 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DzÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉîªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸ÀÛªÀå¸ÀÜ£ÁV DgÉÆÃUÀå ¸Àj E¯ÁèzÀ PÁgÀt SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, mÁ¤Pï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuɬÄAzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀgÉvÀA¢gÀĪÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì UÁV PÀĵÀ×V ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:-23-7-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
               ¢£ÁAPÀ 25-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 ¦.JA.PÉÌ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁæAr ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¹PÀAzÀgÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀÄ£ÀßlV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  DvÀ¤AzÀ  Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï 37+1 ¨ÁæAr vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 200/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 1,848/-, ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ oÁuÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ   DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 224/2012 PÀ®A. 32, 34 sPÉ.E DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.07.2012 gÀAzÀÄ 116   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr                               21,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.