Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Mar 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

   CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ದಿನಾಂಕ 01-03-2015 ರಂದು 18-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಎಮ್. ವಿಶ್ವನಾಥ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು, ತಮಗೆ ಸಿಪಿ.ಐ ಯರಗೇರಾ,ರವರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮರಳು ತುಂಬಿದ  2 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2,70,000/- ರೂ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಕ್ಯೂಬಿಕ ಮೀಟರ ಮರಳು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2800/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರೋಪಿತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಮತ್ತು ಅರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ  ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಇಡಪನೂರು ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 12/2015 PÀ®A: ಐ. ಪಿ.ಸಿ. 379 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಖನಿಜ ನಿಯಮ 1994 ರ ಉಪನಿಯಮ 42,43 ಮತ್ತು Mines and Minerals (Development & Regulation ) Act 1957 4(1) 4(1-A),21 ಮತ್ತು  22 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 28.02.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  gÉÆÃqÀ®§AqÁ (vÀ) UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ    ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ, G: mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ (vÀ) FvÀನು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ 2) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà »ÃgÁ3) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ J¯ÁègÀÄ eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ (vÀ)4) ¨Á®¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಯ ವಾರದ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆರೋಪಿ ನಂ 1ನೇದ್ದವನು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಲೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸವ ಈತನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ನೇದ್ದವನು ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಈತನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ನೇದ್ದವನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರೀ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು. ವಾರದ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಂ 4 ನೇದ್ದವನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA:34/2015 PÀ®A. 504. 324. 326. 323. 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
             ¢£ÁAPÀ 28.02.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  gÉÆÃqÀ®§AqÁ (vÀ) UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ಫಿರ್ಯಾದಿ eÉÃeÉ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 49 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ, G: ªÉÄøÀ£ïPÉ®¸À ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ (vÀ)FvÀ£À  ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಈಕೆ ಮದುವೆಯ ವಾರದ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ    ನೇದ್ದವನು ಕುಡಿದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಯರ್ರಾ ಬಿರ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕುಡಿದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1ನೇದ್ದವನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಏಕಾಏಕಿ ತೆಕ್ಕೆಮುಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಆರೋಪಿ ನಂ 2 wªÀÄätÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà  ನೇದ್ದವನು ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ   ಮೊಮ್ಮಗ ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ  ನೇದ್ದವನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೊಸೆ ಈರಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 4 £ÁUÀªÀÄä J®ègÀÆ eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: gÉÆÃqÀ®§AqÁ (vÀ) ನೇದ್ದವಳು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುದ್ದಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2015 PÀ®A. 504. 324. 326. 323. 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ:01.03.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.35 ಗಂಟೆ ಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà, 24ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G:CªÀiÁ°,   ¸Á:J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄFvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-36 ಹೆಚ್ -2949 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ   ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳಬೆರಕೆ ಕೈಹೆಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು QµÀÚ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.AiÀÄ. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನ ವಶದಿಂದ 1]110 °Ãlgï ¸ÉA¢, 2) n«J¸ï¸ÀÄdQ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36  ºÉZï-2949 2)MAzÀÄ gÉQì£ï ¨ÁåUï.£ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಹಾಗೂ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2015 PÀ®A: 32.34 PÉ.E AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 273. 284,  L¦¹  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.

     ದಿನಾಂಕ 01.03.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ªÀÄÄPÀÌ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ:    ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: DvÀÆÌgÀÄ2) ªÀiÁgÉ¥Àà @ PÉƼÀ £Àr¥ÉtÚ vÀAzÉ PÉƼÀ ©üêÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: DvÀÆÌgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದನ್ನು ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ತರಹದ ಲೈಸನ್ಸ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಹೆಂಡವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಡವನ್ನು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ 30 ಲೀಟರ್ ಹೆಂಡ ಅಂದಾಜು ಕಿ.ರೂ. 300=00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥AZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ  DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2015 PÀ®A: 273.284. L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
     AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
:             ¢£ÁAPÀ:02-03-2015 gÀAzÀÄ 01-30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ PÁl£ï gÉʸï EAqÀ¹Öçøï£À Kgï ¸À¥ÀgÉÃlgï UÉÆÃqÁ£ï£À°è «¯Á¸ï PÁªÀ¼É FvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÆÃlgï »Ãmï DV §Azï DzÁUÀ ªÉÆÃlgï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ¸ÀAUÀqÀ EzÀݪÀ¤UÉ ªÉÆÃlgï D£ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉý D£ï ªÀiÁr¹zÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÁàPïð DV «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï DV ªÉÆÃlgï¢AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ Qr ºÀgÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÉÆUÉ DªÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ «¯Á¸ï PÁªÀ¼É vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêï PÁªÀ¼É, ªÀAiÀÄ:24ªÀ, eÁ:vÉð(UÁtÂUÀ), G: ªÀĺÁ«Ãgï PÁl£ï EAqÀ¹Öçøï£À°è ºÉ®àgï PÉ®¸À, ¸Á: PÀ£ÀßgÀUÁªï, vÁ:GªÀÄgÉÃmï, f: aAzÀªÁqÀ (ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñï)FvÀ¤UÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆUɬÄAzÀ G¹gÀÄUÀnÖ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ 02-20 J.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÀgÀ¼É ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-22 ®PÀë ®ÄPÁì£ï DVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.03/2015, PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.03.2015 gÀAzÀÄ           101 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.