Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÀÄlªÀiÁj, £ÁAiÀÄPÀ, 28 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« FvÀ£À ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಹುಸೇನಿ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ಈತನು ದಿನಾಂಕ  04/10/13 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನ್ನ ಆಡುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ನೀರಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಆತನ ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ಅರಿಕೇರಾ, ನಾಯಕ, ಸಾನೀರಮಾನವಿ 2]  ಶರಣಮ್ಮ, ಗಂಡ ಗೋಪಾಲ ಅರಿಕೇರಾ ನಾಯಕ, ಸಾ: ನೀರಮಾನವಿ 3] ವಿರೇಶ ತಂದೆ  ಗೋಪಾಲ ಅರಿಕೇರಾ ನಾಯಕ, ಸಾ: ನೀರಮಾನವಿ 4] ಶಿವು ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ ಅರಿಕೇರಾ ನಾಯಕ, ಸಾ: ನೀರಮಾನವಿ 5] ಸಣ್ಣ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ವಿರುಪಣ್ಣ ಅರಿಕೇರಾ ಸಾ: ನೀರಮಾನವಿ  EªÀgÀ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಕಡಿದಾಡಲು ಬಿದ್ದಾಗ ಹುಸೇನಿ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು  ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದಿ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುದ್ದಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹುಸೇನಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಸಹ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 202/2013 ಕಲಂ 143,147,341,504,323,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ.  ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
     ಪಿರ್ಯಾದಿ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ CA¨sÁzÁ¸À, 38 ªÀµÀð, eÁ:U˽, G:PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥Áj, ¸Á:EqÀ§ÆèöåJ¸ï-222 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgï vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà 33 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ,  G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ಹಿಂದೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಲು ದಿನಾಂಕ: 03-10-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಆರೋಪಿತನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ‘’ ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ºÀt ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿಯನಲೇ ಅಂತಾ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಹಿಡಿಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ , ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀನು ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2013 PÀ®A. 324, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ¢£ÁAPÀ: 04-10-2013 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄð£À DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà AiÀÄvÀUÀ¯ï 56 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:dwÛ ¯ÉÊ£ï ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 1850/-2)MAzÀÄ  ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ  C.Q.gÀÆ E¯Áè .3)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÀ «gÀÄzÀÝ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 04-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ ªÀi˯Á© UÀAqÀ C¯Áè¸Á§ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÀĸÉãÀ¨sÁµÀ vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ 30 ªÀµÀð ªÀÄĹèA MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÆA¢UÉ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÀÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ §zÀÄ«£À°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¨É½îUÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §®UÉÊ CAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÀÆAqÀÄ §AzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀA¥ËqÀ£À°è 12-00 ¦ JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀi˯Á© FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 39/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 5/10/2013 gÀAzÀÄ 07-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀıÁPï vÀAzÉ ¨sÁµÁ¸Á§, 30ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ KjAiÀiÁ, ºÀnÖ, vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪Àgï. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36, Dgï-8473 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀnÖ¬ÄAzÀ C«ÄãÀUÀqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÁUÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ JA.ªÉAPÀmÉñÀ£ï, 31ªÀµÀð, eÁ:gÉrØ, ¯Áj £ÀA:nJ£ï-52, ¹-5778£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: 6/63,«ÃgÀPÉÆAiÀiïè ¹ÖçÃmï, w¥Àà£ÀAzÀ®UÁæªÀÄ, vÁ:¥ÉÆîÆgÀ, f¯Áè:ªÉ®ÆègÀÄ [vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ], FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¯Áj £ÀA:nJ£ï-52, ¹-5778 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà EvÀgÉà PÀqÉUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2013 PÀ®A 279,337.338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:05.10.2013 gÀAzÀÄ 99 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.