Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Jul 2018

Press Note


                                                                                           


:: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ::
SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄ ZÀ¯ÁªÀuÉ ¥ÀvÉÛ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄ ZÀ¯ÁªÀuÉ zÀAzsÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J¸ï.©.¥Ánïï, ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, f.ºÀjñÀ r.J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ±ÀgÀt§¸Àì¥Àà ¸ÀĨsÉÃzÁgï r.J¸ï.¦. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ, ¸ÀAfêï PÀĪÀiÁgÀ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð, f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹¦L ªÀiÁ£À«, J¯ï.©.CVß ¦J¸ïL ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð, ¹zÁÝgÁªÉÄñÀégÀ ¦J¸ïL £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ PÀȵÁÚ, ªÉÆãÀ¥Àà, UÀAUÀtÚ, UÉÆÃ¥Á®, ZÀgÀt¹AUï, ¥ÀæPÁ±À, ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ JgÀqÀÄ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ°è F PɼÀPÁt¹zÀ 07 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ

1)  n.²æäªÁ¸À @ ²æäªÁ¸À gÉrØ @ ¹Ã£ÀÄ @ «dAiÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÀ«ÃAzÀæ gÀrØ ¸Á||§¸Á¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ||¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁ||ªÀ||£ÀUÀgÀUÀÄAqÁ PÁæ¸ï zÉêÀzÀÄUÀð,
2)  gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÀ°¨Á§Ä ¸Á|| ºÀĸÉãÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï vÁ||ªÀiÁ£À«
3)  CAiÀiÁå¼É¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ  ¸Á: vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ, zÉêÀzÀÄUÀð. vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð,
4)  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ dAUÀè¥Àà ªÀAiÀiÁ45ªÀµÀð, ¸Á.PÀÄZÀ£ÉÃgÀ¯Á ªÀÄAqÀ® PÁ®wªÀÄä£ÀzÉÆrØ, vÁ.f.UÀzÁé¯ï,
5)  ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ¸Á||eÁ®ºÀ½î vÁ||zÉêÀzÀÄUÀð, f||gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
6)  §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¸Á.aPÀ̧ÆzÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.£ÀUÀgÀUÀÄAqÁ PÁæ¸ï zÉêÀzÀÄUÀð,  
7)  ¸ÉÊAiÀÄåzï G¸Áä£À C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï £Á¹Ãgï C° ¸Á. gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ªÀÄÄzÀUÀ¯ï vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ

 EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr wêÀæ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÀÄÝ, EªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÓzï gÀªÀjAzÀ 500 ªÀÄvÀÄÛ 2000 ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄÄUÀÞ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ZÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ PÁUÀzÀ, gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃRj¹zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, EªÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 2000 ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ 220 SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 4,40,000/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 500 ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ 24 SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ.12,000/-gÀÆ.»ÃUÉ MlÄÖ 4,52,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, f¯ÉèAiÀÄ°è F zÀAzsÉAiÀÄ°è E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr, «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.
     ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀUÀ¼À PÁAiÀÄð ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ±ÁèX¹ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¹zÁÝgÉ.

Reported Crimes


                                                                                           
 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ:30-06-2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-40 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಾಳಿದುರುಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ನಂಬರ್ : ಎಂ ಹೆಚ್-13 ಸಿಯು-1525 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಯೋಗೇಶ್ ಜವಳಗೆ ಈತನು ಸಿಂಧನೂರು ನಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಸಿ-3805 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಹ್ಮದ್ ಎಜಾಜ್ ಈತನು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಅತಿವೇಗ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಲಾರಿಗಳ ಮದ್ಯೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿ ಮೃತಪಟಿದ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಪಲ್ಲೇದ, ವಯ 36 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಖಾನಾವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ:ಜವಳಗೇರಾ. ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು ರವರು ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:97/2018 ಕಲಂ:279, 304() ಐಪಿಸಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2018 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13700/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.