Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢:05-10-12 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d¯Á® £ÀUÀgÀzÀ°è UÀAUÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀÄ, 25ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ 2] gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ a£ÀßAiÀÄå 25ªÀµÀð, ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄPÁ¥ÀÄ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ( DgÉÆæ £ÀA: 2 ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ.) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV  zÁ½ ªÀiÁr   »rAiÀÄ®Ä UÀAUÀgÁAiÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ  1] 200°ÃC.Q.gÀÆ.2000/-¸ÉÃA¢ vÀÄA©zÀÝ ¥Áè¹ÖPï ¨Áågɯï, 2] ¹Öïï dUï, 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.100/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄgÉrØ FvÀ£ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ   DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉð AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:67/2012 PÀ®A:273, 284 L¦¹ 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.10.2012 gÀAzÀÄ 53 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.