Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 May 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ:07.15.16 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ªÀ-50 ªÀµÀð eÁ-CUÀ¸ÀgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-DgÉÆð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ eÁUÉAiÀÄÄ CgÉÆð UÁæªÀÄzÀ PÀÄrð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è mÁæöåPÀÖgïzÀ°è 1) eÉƼÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà 5 næ¥ï 2] £É®Äè ºÀÄ®Äè 5 næ¥ï 3] PÀnÖUÉ 5 næ¥ï ªÉÄêÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr FUÉÎ 1 wAUÀ¼À »AzÉ §tªÉ ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:01.05.16 gÀAzÀÄ §tªÉ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è PÉE© PÀA§zÀ ªÉÊAiÀÄgï UÀ¼ÀÄ ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁ½¬ÄAzÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ªÉÊAiÀÄgï UÀ¼ÀÄ vÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¨ÉAQ QrUÀ¼ÀÄ §tªÉ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, §tªÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ MlÄÖ 1,35,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÉÆ¥Éà, £É®ÄèºÀÄ®Äè, ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ MzÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 04-16 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :08.05.2016 gÀAzÀÄ 32 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4,500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.