Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Aug 2015

Reported Crimes

                                       
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ - 35 ವರ್ಷ ಜಾ-ಲಮಾಣಿ -ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ-ಮುರಾನಪೂರ ತಾಂಡಾ . ಮತ್ತು 1] ಪೋಮ್ಯಾ ತಂದೆ ಟೋಪ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ2] ರಮೇಶ ತಂದೆ ಟೋಪ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ3] ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಪೋಮ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ4] ಮುನಿಸಿ ಗಂಡ ಟೋಪ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ5] ನೀಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಟೋಪ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸಾ-ಮುರಾನಪೂರ ತಾಂಡಾ6] ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ ತಂದೆ ದಾರ್ಯ ಸಾ- ಸೀಕಲ್ ತಾಂಡಾ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ನಡುವೆ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 60/ಬಿ-2 ರಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನು ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.ದಿನಾಂಕ :24.08.15 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರೂ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ-60/ಬಿ-2 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಣ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ಕೈಗಳಿಂದ ಭುಜಕ್ಕೆ,ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 237/2015 PÀ®A-143,147,148,447,323,324,504,506 ರೆ/ವಿ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ತಾಯಪ್ಪ ವಯಸ್ಸು 55 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ್   ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ : ಸಿಂಗಡದಿನ್ನಿ ತಾ:ಮಾನವಿ EªÀgÀ ಮತ್ತು 1) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ,ಲಿಂಗಾಯತ್, ಸಾ:ಶಾಖಪೂರು 2) ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ 35 ವರ್ಷ,ಮಾದಿಗ ಸಾ:ಶಾಖಾಪೂರು3) ಶರಣಬಸವ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 28 ವರ್ಷ 4) ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ 28 ವರ್ಷ 5) ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಡಿವೆಪ್ಪ 55 ವರ್ಷ 6) ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ 26 ವರ್ಷ 7) ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ 29 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾರು ಜಾತಿ ಮಾದಿಗ ಸಾ: ಶಾಖಾಪೂರು EªÀgÀ ನಡುವೆ ಶಾಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದುಇಂದು ದಿ.29-08-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-35 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಸರಕಾರಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.42 ರ 18 ಗುಂಟೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ  ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗದು, ದಬ್ಬಾಡಿ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ  ಒದ್ದು ಎಲೇ ಬ್ಯಾಡರ್ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀ ಎಂದು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನೀಡಿದ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2015 ಕಲಂ: 143,147,323,504,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿಸಿ  ಮತ್ತು ಕಲಂ: 3[1][10]ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.          
ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 51 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: ºÀnÖ £ËPÀgï ¸Á: ºÀnÖ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «zÁå²æà EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ J- 1) ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁw:  ªÀiÁ¢UÀ G:SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, 2 ªÀµÀð ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è 1) ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁw:  ªÀiÁ¢UÀ G:SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆEvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ°®èªÉAzÀÄ «zÁå²æà UÀAqÀ ±ÀgÀvïPÀĪÀiÁgÀ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ   28/8/15 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÆgÀ½UÉ GgÀÄ®Ä ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.    CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/15 PÀ®A 498(J) 304(©), 143,147,302 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹,CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ  51 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    5100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.