Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Sep 2015

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 06-09-2015 ರಂದು 5-30 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ಸೀಮಾದ ಮಳೆಕಾಲ ದಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 36 ವರ್ಷ ನಾಯಕ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ : ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ಅಣ್ಣನಾದ ಎಂ. ಮುದುಕಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಈಬಿ-97 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಶರಣಪ್ಪ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಟಿಬಿ-6992 ನೇದ್ದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುದುಕಪ್ಪನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಮುದುಕಪ್ಪನ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಹತ್ತಿರ ಮುರಿದು ಬಲಭುಜ ಮತ್ತು ಕಾಲರ್ ಭೋನ್ ಹತ್ತಿರ ಮುರಿದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 276/2015 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
                  ದಿ.26-09-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 07-00ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಜಾತಿ:ಹಡಪದ,ವಯ-25ವರ್ಷ, :ಹೊಲಮನೆಕೆಲಸ,ಸಾ:ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಯಾಂಪು gÀªÀರು ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಪ್ಪನವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ನೋಡಿದ [1] ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ     [2] ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ     [3] ಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಣ್ಣ,  [4] ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ   [5] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ,[6] ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ಹಡಪದ,ಸಾ:ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಯಾಂಪು gÀªÀgÀÄ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ದಾರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನಲು ಆರೋಪಿ ಶರಣಪ್ಪನು ಈ ಸೂಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಯಾವ ಇವಳ ಮಗ ಗಂಡನಿಗೆ ಇವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿದ್ದು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸೂಳೇನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಂಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳ ಸೂಳೆ ನೀನು ನಾವು ಬೈದಂಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀನು ನಮಗೆ ಎದುರು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA; 194/2015, PÀ®A: 143, 147,341,504,506 ಸಹಿತ 149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ- 29-09-2015 ರಂದು 1400 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÀgÀ¸ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 22 ªÀµÀð eÁ- PÀÄgÀħgÀÄ G-UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë ¸Á-ªÀqÀªÀnÖ vÁ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಒಂದು ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶ ‘’ ಇಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೂರು ಜನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಕೋರ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ತನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ , ಮೋಬೈಲ್ ನಂ, 7829749368 ನೇದ್ದರ ನಂಬರನಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘’ತನ್ನಲ್ಲಿಕೆ.ಜಿ ಬಂಗಾರವಿದೆ ಈ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ತಾನು ಆಶಾಪೂರು ರಸ್ತೆಯ ರಾಜಮಾತ ಗುಡಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂತರ ತಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಬಂಗಾರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಂದು, ತಿಳಿದು ರಾಜಮಾತಾ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋನ್ ಕರೆಯನ್ನು ತಾನೆ  ಮಾಡಿರುವದಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ  ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಇರುವ ಬಂಗಾರದ ತುಕಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೆಂಕೆಂದು ಟ್ರಾವಂಕೋರ್ ಜುವಲರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬಂಗಾರದ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು   ಓರೀಜಿನಲ್ ಬಂಗಾರವಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು, ನಂತರ ಸುಮಾರು 2 ಕೆ.ಜಿ ಯಷ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಗುಂಡುಗಳ್ಳುಳ್ಳ ಉದ್ದನೆಯ ಚೈನ್ ನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ನಕಲಿ  ಬಂಗಾರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು  ಆ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು  ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ಗುಂಡುಗಳ್ಳುಳ್ಳ ಉದ್ದನೆಯ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಅಸಲಿ ಬಂಗಾರದ ತುಕಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವೇಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 228/ 2015 PÀ®A: 420,¸À»vÀ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶಾರದ ಗಂಡ ಹನುಮಂತರಾಯ, 30 ವರ್ಷ, ಜಾ-ನಾಯಕ.ಉ-ಹೊಲಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ- ಭೂಮನಗುಂಡಾ FPÉAiÀÄ ಮೃತ ಗಂಡನಾದ ಹನುಮಂತರಾಯನು ದಿನಾಂಕ.23.09.2015 ರಂದು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮೀನಾಶಕ ಸೇವಿಸಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ.29.09.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ.07/2015 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
           ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀ¼À§gÀ 28 ªÀµÀð, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: vÉÆÃgÀ®¨ÉAa FvÀ£À  ತಂದೆ ಮೃತ ಅಮರಪ್ಪ ಈತನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ದಿನಾಂಕ 29-09-2015 ರಂದು ಲಿಂಗಸೂಗುರುಗೆ ಬಂದ್ದು, ಲಿಂಗಸೂಗುರನ ಸಂಗಮ ಬಾರನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗಮ್ ರೆಸ್ಡೊರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಗಲಿಂಗ ಈತನು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ವಿಪರೀತ ಸಾಲಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಬಾದೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಜುಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಸಂಗಮ್ ಬಾರನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿದ್ದು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ¸ÀA: 27/2015 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ;-30/09/2015 ರಂದು ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ;-30/09/2015 ರಂದು ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಳಗಾನೂರು ಹಳ್ಳದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಸಕನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ.300,690,ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಪಿ.ಸಿ.203 ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಳಗಾನೂರು ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಗೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣನಗರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಾರಾಯಣನಗರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಪ್ರಸಾದ ಈತನ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಸುಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸ್ವರಾಜ ಕಂಪನಿಯ 744 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆ..36-ಟಿಸಿ-5078 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ.ಕೆ..36-ಟಿಬಿ-6997 ಇದ್ದು ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ/ಮಾಲಿಕನಾದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತನು ಇದ್ದು ಉಸುಕನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ/ಮಾಲಿನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಉಸುಕು ಇರುವ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಜಪ್ತ ಪಂಚನಾಮೆ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 142/2015.ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 43 ಕೆಎಂಎಂಸಿ.ಆರ್. ರೂಲ್ 1994 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2015 gÀAzÀÄ 86- ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

29 Sep 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                          ಫಿರ್ಯಾ¢ ಚಾಂದಪಾಶಾ ತಂ: ಜಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ವಯ: 44ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ: ಟ್ರಾನ್ಸಪೋರ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ, ಸಾ: ಮನೆ ನಂ: 12-12-278/35, ಅರಬಮೊಹಲ್ಲಾ, ರಾಯಚೂರು. gÀªÀgÀÄ ದಿನಾಂಕ: 28.09.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅರಬಮೊಹಲ್ಲಾದಿಂದ ಯಕ್ಲಾಸಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರ್ಚೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಂದಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಓವರಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೃತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಸದರಿಯವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಸ್ಟಾರ ಸಿಟಿ ನಂ: KA36W 3987 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂದಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ ಟಾಟಾ ಐಚರ ಕಂಪನಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅದರ ನಂ: KA36 A1164 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಬಾಬು ತಂ; ಬಸವರಾಜ ಸಾ: ಜೇಗರಕಲ್ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 223/2015 ಕಲಂ 279, 338, 304 () .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

                      ದಿ.27-09-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕಾರಟಗಿ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ವಯ-65ವರ್ಷ,ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, :ವ್ಯವಸಾಯ,,ಸಾ:ಶಾಖಾಪೂರ FvÀನು ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ. ಎಸ್.ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ 6 ವರ್ಷದ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಹುಲ್ ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿರವಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿರವಾರ-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತನೂರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರು ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಟಿಪ್ಪರ ನಂಬರ: ಕೆ.-28/-3345ರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕೆಳಗೆ, ಬಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ದಾರನ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೈ ಕೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ 6 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ ಎಂಬ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193-2015 ಕಲಂ:279,337,338 ,ಪಿ,ಸಿ. ಮತ್ತು  187 .ಎಂ.ವಿ.ಕಾಯ್ದೆ ,CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              07/05/15 jAzÀ 24/09/15 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è, ¦gÁå¢ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀÄå 55 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À & PÀÄrð UÁæªÀÄzÀ ªÉÄxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZïð£À°è PÀ¸À UÀÆr¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á:PÀÄrð vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ jAQ UÀAqÀ zsÀªÉÄÃðAzÀæ 20 ªÀµÀð, eÁ: Z˺Át ¸Á: §gÀUÀƪÀÄ, f: DUÀæ, gÁdå GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ºÁ.ªÀ: J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß J-1 zsÀªÉÄÃðAzÀæ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 07/05/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzsÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 1 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzsÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÄÝ, JgÀqÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ zsÀªÉÄÃðAzÀæ vÀAzÉ NA©Ãgï ¹AUï ¥ÀgÀªÀiÁgï G: UÀÄvÉÛÃzÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á: §gÀUÀƪÀÄ, f: DUÀæ, gÁdå GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj jAQ FPÉUÉ E£ÀÆß 2 ®PÀë ºÀt ºÁUÀÄ 4 ZÀPÀæzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀëQuÉAiÀiÁV vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ jAQ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  ªÀiÁPÉÃðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 116/15 PÀ®A 498(J),304 (©) gÉ/« 149 L¦¹ & 3-4 r¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ:28/9/2015 ರಂದು   12-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12-30ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದನ ಕರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸು ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ಬೀಳುಬಿದ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ 1] ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗದ್ದೆಪ್ಪ, 60ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕುರುಬರ, ಸಾ:ಬೆಂಚಮರಡಿ     2] ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, 55ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕುರುಬರಸಾ:ಬೆಂಚಮರಡಿ  3] ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, 25ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕುರುಬರಸಾ:ಬೆಂಚಮರಡಿ   4] ಹೊಳೆಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, 30ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕುರುಬರ, ಸಾ:ಬೆಂಚಮರಡಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು  ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನು ತನ್ನ ದನಗಳನ್ನು ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ & ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನೇ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಗಳಿಂದ, ಬಾರ್‌‌ಕೋಲು ಗುಣಿಯಿಂದ,, ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು & ಗುದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಲವಾದ ಕಂದುಗಾಯ, ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಮುರಿದಿದ್ದು, ಮೇಲ್ತುಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಕಪಾಳಗಳಿಗೆ & ಎರಡೂ ಭುಜಗಳಿಗೆ & ಎರಡೂ ಕುಂಡೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮುರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಫೋನ್‌‌  ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ 4ಜನ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು  ವಿನಂತಿ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 107/2015, ಕಲಂ:341, 323,326,504,506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                             ದಿನಾಂಕ;-27/09/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಸತೀಶ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರಾಮಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಂಗಡ ರಾಮಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎನ್.ರಾಮು ಇವರುಗಳು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ 1).ಟಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಟಿ.ಪಾಪರಾವು 2).ಯು ರಾಮಸುಬ್ಬಯ್ಯ ತಂದೆ ಯು ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ 3).ಟಿ ರಘು ತಂದೆ ಟಿ ಪ್ರಸಾದ 4).ಯು ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ತಂದೆ ಯು ತಿರುಪಾಲಯ್ಯ 5).ಎನ್ ರಾಮು ತಂದೆ ಎನ್.ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣ 6).ಡಿ.ಕೋಟಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಡಿ, ನಾರಾಯಣನರೆಡ್ಡಿ 7).ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸತೀಶ ತಂದೆ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 8).ಟಿ ಗೀರೀಶ ತಂದೆ ಟಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.9).ಟಿ.ಪ್ರಸಾದ ತಂದೆ ವೀರಸ್ವಾಮಿ 10).ಎ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ;-ಬಾಲಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ  ''ಲೇ ರಾಜಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ರಾಮಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಮು ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿಯೇನಲೇ ನಿನಗೇಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ಮಗನ್ಯಾ'' ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೇ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೈಯ್ದಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟಿ ರಾಮಕೃಷ್ಚ ಈತನು ನನಗೆ ನೀನೇನು ಹೇಳುತ್ತಿ ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಬಲಗಾಲಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡದ ಹತ್ತಿರ ಒದ್ದಿದ್ದು ,ಕೋಟಾರೆಡ್ಡಿ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ,ರಾಮು ಇವರುಗಳು ನನಗೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಮೈಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು,ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈತನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ನನಗೆ ಮೈಕೈ ನೋವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 141/2015.ಕಲಂ,143,147,323,354,504,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ದಿನಾಂಕ:27-09-2015 ರಂದು 09-00 .ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)ವಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕನಾದ ವಲಿ,2) ವಲಿ ಈತನ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಪ್ರಶಾಂತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ  ವಿ.ರಮೇಶ್ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರ ಸಭೆ ಸಿಂಧನೂರು  gÀªÀgÀ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಸ್ಥರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆತಂಕವುಂಟು ಮಾಡಿ ಭಯ ಭೀತರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.185/2015, ಕಲಂ.353,504,506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ರೀತ್ಯ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2015 gÀAzÀÄ 59 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.