Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Mar 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-   
  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 06/03/2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮೂದಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ¯ÉÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-50,eÁw-PÀÄgÀ§gÀ,G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ªÀÄgÀ½ vÁ-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಗಾಡಿ ನಂ ಕೆಎ 36 ಎಮ್ 4424 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸುಗುರಿಂದ ತಮ್ಮ ಊರ ಮರಳಿಗೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರ-ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ದಾಟಿ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಗಾಡಿ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಟಾಟಾ ಎಸಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎದುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 36 ಇಹೆಚ್ 9508 ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿದ್ದ ಸವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರನಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನಗೂ ತೀವ್ರತರಹದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು,ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸದರಿ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:56/16 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹ & 187 ಐಎಮವಿ ಆಕ್ಟ್ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
        ದಿನಾಂಕ 05-03-2016 ರಂದು 18-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿರವಾರ ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರವಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣಅಂಜನಯ್ಯ ಜಾತಿ ಯಾದವ್ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷ ಉ: ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ: ಆಯಾನೂರು ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ಗಂಡ ಸಣ್ಣಅಂಜನಯ್ಯನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: KA 36/EE-0038 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀರಮಾನವಿಯಿಂದ ಕೆ.ಗುಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: KA-36 EC-9745  ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತನ್ನಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ & ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಕುಳಿತ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಂದ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮೊಟಾರ್  ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯ  ಹಾಗೂ  ತನ್ನ ಗಂಡ ಸಣ್ಣಅಂಜನಯ್ಯನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದುಇರುತ್ತವೆ, ಅಪಘಾತವಾದ ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು  ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2016 ಕಲಂ: 279.337.338 IPC & 187 IMV ACT CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ¢:06/03/2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà, 45ªÀµÀð, eÁw; ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á; ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ.  FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ²ªÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ  ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §AzÀÄ, zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄÆäjUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃV ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è£À ¦ügÁå¢zÁ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆâAzÀ E½zÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÁÝUÀ CgÀPÉÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÁ.mÁ J¹ DmÉÆà £ÀA. PÉJ.41 J-0212 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ²ªÀªÀÄä½UÉ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Áf¤AzÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢; 06/03/16 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2016  PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J), L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                       ಶ್ರೀ.ಯಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಭಜ್ಜಯ್ಯ ವಯಾ 55 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ನಾಯಕ,ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ                               ಸಾ;-ಹುಲುಗುಂಚಿ.ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು.  ಒಟ್ಟು 5-ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, 4-ನೇ ಮಗಳಾದ ಮೃತ ದುರುಗಮ್ಮಳನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು,ಮದುವೆ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳ ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತ ದುರುಗಮ್ಮಳಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಬೇನೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲಾ. ನಂತರ ಮೃತ ದುರುಗಮ್ಮಳನ್ನುಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆರ ದಸರಾಕ್ಕೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಬೇನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.ಮೃತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಬೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ದಿ;-06/03/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಮೃತ ದುರುಗಮ್ಮಳು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಬೇನೆಯ ನೋವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವೆನೆ ಮಾಡಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾನ್ವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು,ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಮೃತ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA; 04/2016.ಕಲಂ,174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ 06-03-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á J.J¸ï.L (J£ï) ¦¹- 654, 361, gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-36/f-177 gÀ°è ºÉÆgÀlÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ PÁæ¸ï UÉ vÀ®Ä¦ fÃ¥À£ÀÄß PÉÆvÀÛzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ »AzÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹, J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÆvÀÛzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, ªÀÄzsÁåºÀß 3-15 UÀAmÉUÉ DAzsÀæzÀ «ÄqÀzÉÆrØ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¥Áå¸ÉAdgï DmÉÆÃzÀ°è 5-6 d£ÀgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DmÉÆêÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹  DmÉÆÃzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DmÉÆÃzÀ°è[ M§â ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 d£À  UÀAqÀ¸ÀgÀÄ, ºÁUÀÆ 2 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÝgÀÄ, £ÀAvÀgÀ]1 ) ªÀÄ°è ¥ÀQÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå, 49 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°, 2) ªÀiÁåPÀ¯ï FgÀtÚ vÀAzÉ PÁå±ï gÁªÀÄAiÀÄå, 42 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°, 3) «ÄÃtV ºÉÆ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ §eÁgÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°, 4) ®Qëöäà UÀAqÀ d°è vÁAiÀÄ¥Àà, 45 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°, 5) ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, 24 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgï, G-DmÉÆà ZÁ®PÀ, J®ègÀÆ ¸Á: °AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ, CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ  ¸ÉÃA¢ vÀÄA©zÀ 6 ¥Áèöå¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À°è MlÄÖ CAzÁdÄ 150 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢ CA.Q. gÀÆ. 1500/- EzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ DAzsÀæ¢AzÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ ¥Áå¸ÉAdgï DmÉÆêÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ ºÉƸÀ C¯Áá r¯ÉPïì ¥Áå¸ÉAdgï DmÉÆà EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï EgÀĪÀÅ¢®. CzÀgÀ ZÁ¹¸ï £ÀA. MA1LE2FYSF3J63603. ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA. R5H2686273 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ CA.Q. gÀÆ. 1,50,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ aî¢AzÀ MAzÉÆAzÀÄ PÁélgï ¨Ál°AiÀÄ°è 180 JA.J¯ï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀdÕgÀ°è ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¥ÀævÉåÃPÀ vÉUÉzÀÄ ¸ÀzÀj ¨Ál°UÀ½UÉ ªÀÄÄZÀѼÀ¢AzÀ ªÀÄÄaÑ CzÀPÉÌ ©½AiÀÄ §mÉÖ PÀnÖ Lr¦ JA§ ¹Ã®¢AzÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2016 PÀ®A:- 273, 284, gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ. C. PÁAiÉÄÝ  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ: 06.03.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ರಾಜಾ ಸಾಬ್, ವಯಾ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉ: ಕೂಲಿ, ಸಾ: ಬಸವನ ಗುಡಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ದೇವಸೂಗೂರು FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಶಹೀರಾ ಬಾನು ತಂದೆ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ವಯಾ: 18 ವರ್ಷ, ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ: 05.03.2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದಿರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಂತರ ತನಗೆ ತಿಳುದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಓಣಿಯ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ wzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:14/2016 ಕಲಂ: ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2016 gÀAzÀÄ 106 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.