thought for the day

"Without simplicity, one cannot gain the TRUE affection of others."

28 Nov 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 12.30 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà  ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ, G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ Nt UÀÄgÀÄUÀÄAmÁºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ-ಬಹಾರ ಎಂಬ ನಸೀಬದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 6630/- ರೂ. ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, 12 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ   ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                        

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2015 gÀAzÀÄ 141 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,900/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.27 Nov 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ:26.11.2015 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 22 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À. G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÀ¯ÉPÀlÄÖ UÁæªÀÄ FvÀ£À  ತಂದೆ ಮೃತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಯ:55 ವರ್ಷ ಇತನು ತನ್ನ ಹೊಲ ತಲೆಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ 17/ಬಿ ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸುಮಾರು 2.36.924/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದುಇದರಿಂದ ದಿನಾಲು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸದರಿ ಸಾಲದ ಬಾದೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:26.11.15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿಯನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಲದ ಮಡ್ಡಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA:  25/2015 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄwAiÀÄ UÀ®¨sÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w:-
    ದಿನಾಂಕ.27.11.2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-20 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÁªÀÄ¥Àà CzsÀåPÀëgÀÄ »AzÀÆ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÁ ¸À«ÄÃw ªÀÄÄzÀUÀ®è FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಗಣಿಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೇಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ.26.11.2015 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮತೀಯ ಗಲಭೆ  ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಿಲ್ಲಾದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಬಾಗವನ್ನು ದ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2015. PÀ®A- 295 L¦¹.    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2015 gÀAzÀÄ 24 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3800/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.26 Nov 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ;-26/11/2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4-ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಳವಾಟ ಹಳ್ಳದಿಂದ ನಾರಾಯಣನಗರ ಕ್ಯಾಂಪದ ಕಡೆಗೆ ಉಸುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬಳಗಾನೂರುರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿ, ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ನಾರಾಯಣನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾರಾಯಣನಗರ ಕ್ಯಾಂಪದ ಪ್ರಸಾದ ಈತನ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ಉಸುಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಉಸುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಯಾಲಿಟಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಲಿಲ್ಲಾ. ಸದರಿಯವನು ಬೆಳವಾಟ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಜಂಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಉಸುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಲಾಗಿ ಮಂಹಿಂದ್ರಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 575 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಟ್ರಾಲಿಗೆ ನಂಬರ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಇಂಜೀನ ನಂಬರ್ ನೋಡಲಾಗಿ NAB02123  ಅಂತಾ ಇದ್ದು, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ ಇವರುಗಳು ಬೆಳವಾಟ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಉಸುಕನ್ನು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮುಖಂತರ ಸಾಗಾಣೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಉಸುಕು ಇರುವ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಜಪ್ತ ಪಂಚನಾಮೆ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 178/2015.ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 43 ಕೆಎಂಎಂಸಿ.ಆರ್. ರೂಲ್ 1994 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
.PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ªÀÄÈvÀ CA§æªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ  CgÀPÉÃgÁ 28 ªÀµÀð ¸Á:eÁ®UÁgÀ NuÉ ªÀÄ¹Ì EªÀ½UÉ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå CgÀPÉÃgÁ 28 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: eÁ®UÁgÀ Nt ªÀĹÌ. gÀªÀgÀ eÉÆvÉ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ,  DgÉÆæ zÀÄrAiÀÄzÉà ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ CAnPÉÆAr ªÀÄÈvÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉüÀÄwÛzÀÄÝ ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/11/15 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ 25/11/15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0300 UÀAmÉUÉ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä E§âgÀÄ JzÀÄÝ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝPÉÌ CA§æªÀÄä¼À PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà CgÀ½§Ar 48 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¨sÀƪÀÄ£À UÀÄAqÁ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/15 PÀ®A 498(J), 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 23/11/15 gÀAzÀÄ 2230 jAzÀ 24/11/15 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÁ¸À« £ÀUÀgÀzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ SÉÆÃvÀ ¹Ã¤AiÀÄgï qɪÀ®¥ÀªÉÄAmï D¦üøÀgï £ÁUÁdÄð£À CVæ PÉA. °. §¼Áîj ±ÁSÉ ºÉqïPÁélgï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸Á: ºÀ¼ÉâUÉÎêÁr vÁ:gÁAiÀĨsÁUÀ ºÁ°ªÀ¹Û  ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°èè¹zÀÝ mÁmÁ EArPÁ «-2 J¯ïJ¸ï ¹®égÀ PÀ®gï PÁgï £ÀA. PÉJ-34 J£ï-5792 EAfÃ£ï £ÀA. 475IDI03GUYP 44022 & ZÉ¹ì £ÀA.MAT600185FPG29588  CA.Q. gÀÆ. 3,90,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (£À) 228/15 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 25/11/15 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà w¥ÀàtÚ ¹¦¹ £ÀA. 667 £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀzÀÄ ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉÃðmï ºÀwÛgÀ N£À ªÉà ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀå«zÀÄÝ, PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÉÃmÁè§Ädð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É 3 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÉÆÃr ªÁºÀ£À ¤°è¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ 3 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ PÉÊ vÉÆÃj¹ »AzÉ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ »AzÉ ºÉÆÃV ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÁUÀ ºÀªÀÄzÀzÀð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ £ÀÆQ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÆQzÀÝjAzÀ ¸ÉÊ®A¸ÀgÀ ¥ÉÊ¥ï ¸ÀÄlÄÖ ¥ÁåAmï ºÀjzÀÄ, JqÀUÁ°£À ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqɪÀÅAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 261/15 PÀ®A 504,323,324,353 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 25.11.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದಗಲ್ ಠಾಣೆಯ ಕೋರ್ಟ ಪಿಸಿ 22 ರವರು ಕೋರ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶ ಏನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 11.10.2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10.30.ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೊರವರ್ 28ವರ್ಷ ಉಕ್ಕಲುತನ ಸಾ-ಮೇಸ್ತಿಪೇಟೆ ಮುದಗಲ್    FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ರವಿ ತಂದೆ ದುರಗಪ್ಪ ಕೊರವರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರು ಜನರು ಸಾ.ಎಲ್ಲಾರೂ ಮೇಸ್ತಿ ಪೇಟೆ ಮುದಗಲ್ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೈಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ 01 ಇತನು ಕಂಟೆಮ್ಮ ನನ್ನು ಏಕೆ ಊರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಚ್ಯಾವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 02 ರಿಂದ 04 ವರೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿ 05 ರಿಂದ 07 ರವರು ಇವನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೆ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿ ನಂ 01 ರವರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  192/2015 ಕಲಂ 143.147.148.504.506.323.324. ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   
         
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2015 gÀAzÀÄ 33 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4400/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.