Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 20-02-2018 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà @ ¨Á®AiÀÄå eÁw £ÁAiÀÄPÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.                       PÉJ-36 nr-0062 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÀAzÀ£ÀPÉÃj vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36 nr-0062 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ zÉêÀgÁeï EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ  mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥ÀàgÀ zÁn ¥ÀgÀvÀ¥ÀÆgÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ eÁ° VqÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ zÉêÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ zÉêÀgÁd£À JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà zÉêÀgÁd£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 20-02-2018 gÀAzÀÄ 1350 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 60/18  PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)  

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ-17/2/2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ 38 eÁ ¨sÉÆ« G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀgÀ« vÁ ªÀiÁ£À« f gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ eÁUÀlUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ  ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÀÄ  PÁ®ÄªÉ ªÀÄÄaÑzÀÄÝ PÁ®ÄªÉ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ªÀÄÄaÑ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  DgÉÆævÀgÀÄ  eÁUÀlUÀ¯ï ºÀwÛgÀ CUÁæºÀgÀ gÉÆÃrUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ C®èzÉ K£À ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ PÉ£Á®£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ªÀiÁrPÉÆ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß »AzÉ §AzÀ 1) gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 49 eÁ ¨sÉÆ« G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀgÀ« vÁ ªÀÄ£À« 2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 40 eÁ ¨sÉÆ« G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀgÀ« vÁ ªÀiÁ£À«. EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ EzÀÝ °TvÀ  ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-18/2018 PÀ®A 341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.02.2018 gÀAzÀÄ 231 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 43,500/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.21 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

ದಿನಾಂಕ 19-02-2018 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ತಂದೆ  ಹುಸೇನ್ ನಾಯಕ  ವಯಾಃ 26 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃಮುಸ್ಲಿಂ  ಉಃಫ್ಯಾನ್ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಆದಾಪುರ ಪೇಟ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಮಾನವಿಯ ಪಂಪಾ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ತನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ:19-02-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ  ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಾದಿಕ್ ಸಾ:ಮಾನವಿ ಇವರು ಖಾಜಿ ಗುಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಯಾಕೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ 1) ರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಸಾ: ಕೆನಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾನವಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 9 ಜನರು  PÀÆr ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ನಿನಗೇಕಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಭೈದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಾದಿಕ್ ಈತನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರಿಗೇ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತೀಯಲೇ  ಅಂತಾ ಬೈದು ರಾಜ ಈತನು ತನ್ನ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡ ಮಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಎಡ ಗಣ್ಣೀನ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರೀ ಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈಕೈ ಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಮಗನೇ ಇನ್ನೋಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಕಾರಣ ರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಸಾ: ಕೆನಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾನವಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 9 ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 70/2018 ಕಲಂ 143, 147,148,504,323,326,506, ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2018 gÀAzÀÄ 198 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 48,700/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.19 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w    :-
ದಿನಾಂಕ 16.02.2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÀ UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á®, ªÀ: 38 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.9-16-20 ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.gÀªÀರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಗಣಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 13.02.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಗೂಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಮೈದುನ ಮಹೇಶನು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಾಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ತೀರಿಕೊಂಡಳು ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮೈದುನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಪವಿತ್ರಳು ತನ್ನ ಸೀರೆಯಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರು ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಳ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪವಿತ್ರಳ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಪವಿತ್ರಳ ಸಾವಿಗೆ ನೀವೆ ಕಾರಣ  ಅಂತಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯ ನನ್ನ ಮೈದುನನ ಮನೆಯ ಅಲ್ಮಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು .ಕಿ.127,500/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ  ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2018 PÀ®A 454,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

18 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

ªÀiÁ£Àå  f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ, ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ¸ÀAfêï PÀĪÀiÁgÀ n. ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ, gÀªÉÄñï, ¸ÀAvÉÆõÀ, ¸ÀAUÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄUÀ¼À «±ÉõÀ vÀAqÀªÀÅ, NISA ¸ÉPÀÆåjn JeɤìAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ ªÉƨÉʯï lªÀgïUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ qÉæöÊ ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ  117 JPïì ZÉAeï ¨ÁåPÀ¥ï qÉæöÊ ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å 34,04,000 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2018 gÀAzÀÄ 49 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,200/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                   
                                                                                                                       

17 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 15/02/2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ²æà ªÀĺÀªÀÄäzÀ E¢æ¸ï vÀAzɪÀĺÀªÀÄäzÀ SÁ¹AC° PÁgÀĨÁj ªÀAiÀiÁ: 48ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀå¥ÁgÀ ¸Á: ºÁf PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೋನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಜಾಲಿ ಬೆಂಚಿ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ದೇಹವನ್ನು ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ನಿಜವಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ E¥sÉÛÃPÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ E¢æ¸ï PÁgÀĨÁj ªÀAiÀiÁ: 18ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: «zÁåyð ¸Á: ºÁf PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ 13/02/2018 ರಂದು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿ ನೀರು ಬಹಳ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಈಜು ಬರದೆ ಮುಳಗಿ ಉಸುರುಗಟ್ಟಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ಈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವ ತರಹದ ಸಂಶಯ ವೈಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಯುಡಿಆರ್  £ÀA: 03/2018  PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
ದಿನಾಂಕ:08-09-2017 ರಂದು ಬಾಷುಮಿಯಾ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ-36/ ಇಸಿ-1385 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸೈಯದ್ ಫಯಾಜ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ರಫೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರಟಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಗೆ ಹೊರಟು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪುರಂಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಆರೋಪಿ ನಂ:1 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ವಯ 37 ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಕೆ ಹಂಚಿನಾಳ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರ ಈತನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ: ಕೆಎ-36 ಟಿಬಿ-7866 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಎದುರುನಿಂದ ಬಂದು  ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟನು ಆಗ ಬಾಷುಮಿಯ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಹುಸೆನ  ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಶಿಯನ್  ಸಾ: ಬಡಿಬೆಸ್ ಸಿಂಧನೂರ ಈತನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ಪಟ್ಟಣ ದಾಟುತ್ತಲೇ ಭಾಷುಮಿಯಾ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟನು. ಆಗ ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶವವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಂಧನೂರು ನ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಿಡಿದ್ದು ಸದರಿ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಂಧನೂರು .  ಗುನ್ನೆ ನಂ.11-2018 ಕಲಂ. 279, 304()   ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನೀಖೆ ಕೈ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                                                                                                                                                               
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2018 gÀAzÀÄ 122 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,300/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.