thought for the day

"Without simplicity, one cannot gain the TRUE affection of others."

4 Jul 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ;-02/07/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ.ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಕುರುಬರು,ಉ;ಒಕ್ಕಲುತನ,    ಸಾ;-ಪುಲಮೇಶ್ವರದಿನ್ನಿ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬೈರಪ್ಪ ಈತನು ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಚಿಂತಮಾನದೊಡ್ಡಿ -ಆಯನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚಿಂತಮಾನದೊಡ್ಡಿಯ ಹಳೆಯ ಊರಿನ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಪಘಾತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನು ಮತ್ತು ನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಭೀಮಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಈ ದಿನ ನು ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಇಇ-5492 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಆಯನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈತನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಿಂತಮಾನದೊಡ್ಡಿಯ ಹಳೆಯ ಊರಿನ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸದೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಎರಡೂ ಮೋನಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಹಾಗು ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಮುರಿದು ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈತನಿಗೆ  ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ  ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನವೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ನು ಮತ್ತು ಭೀಮಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನನ್ನು ರಾಯಚೂರಿನ ಸುರಕ್ಷ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ.ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಮೋಟಾರ ಚಾಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 88/2015.ಕಲಂ,279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ 3/7/15 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Dgï. C¤ÃvÁ UÀAqÀ J.©.J£ï. ªÉÆúÀ£À      29 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G: PÉE© AiÀÄ°è PÁå¹AiÀÄgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 172 PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ.E.©. (eɸÁÌA)  PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉ.E.©. ©¯ï PÁå±ï PËAlgÀzÀ°è d£ÀjAzÀ «zÀÄåvïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ gÀ¹Ã¢ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀÄwÛUÉUÉ »rzÀÄ aÃgÁrzÀgÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ PÁå¸ï PËAljUÉ PÉʺÁQ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ aÃgÁqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ F ¢£À UÁæºÀPÀjAzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt MlÄÖ 3,49,298/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½zÀÄÝ, CzÀgÀ°è gÀÆ. 7,700/- d§gÀ zÀ¹Û¬ÄAzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÀt EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/15 PÀ®A 392 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï 25 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÀªÀÄ®¢¤ß ºÁ°ªÀ¹Û wAyt vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ.FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1 §¸ÀªÀgÁd£À eÉÆvÉ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2 ªÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃr PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 25,000/- ºÀt vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/15 PÀ®A 498(J), 323, 504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3, 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :-

            ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À  ¹¦¹ £ÀA. 473 PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.475 EªÀgÀzÀÄ ¢£ÁAPÀ 3/7/15 gÀAzÀÄ gÁwæ 1 & 2 £Éà ©ÃmïzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 4/7/15 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ  ªÀgÀ®Qëöäà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß J-2 £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 475 gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ gÁAiÀÄ°n vÉÆÃj¸ÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ 1]¥sÀjzÀįÁè vÀAzÉ SÁzÀgÀ ¥ÁµÀ 46 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 2)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÁéwUÉÃj 29ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï E§âgÀÆ ¸Á: ¥À¯ÉèÃzÀPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ PÀ«vÁ¼ÀvÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁAiÀÄ°n EgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ  J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAQ£À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ J-1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¢£Á®Æ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛj,  gÁAiÀÄ°n PÉüÀ®Ä ¤ÃªÉãÀÄ ¸ÁZÁUÀ¼À CAvÁ CªÁZÀå ±À§UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦.¹. 475 gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÄÝ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß qÀA¥ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ, J-2 E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £À£Àß mÁæöåPÀÖgÀUÉ CqÀØ §AzÀgÉ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý mÁæöåPÀÖgï ZÁ®Æ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, J-1 oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß CAVAiÀÄ£ÀÄß vÁ£É ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ CAV ºÀj¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ KgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è PÀÆUÁr ¤ÃªÀÅ PÀ«vÁ¼ÀzÀ°è ºÉÃUÉ qÀÆån ªÀiÁqÀÄwÛÃj £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/15 PÀ®A 353,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ 03.07.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 1640 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ 1] UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¢Ã¥Áè£ÁAiÀÄÌ 31 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À2] UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¸ÀPÀÌgÉ£ÁAiÀÄÌ 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À3] «dAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀĹAUï 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À4] ZÀAzÀÄæ @ ZÀAzÀÄ vÀtzÉ gÉrØ£ÁAiÀÄÌ 25 ªÀµÀð mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgï5] FgÀÄ vÀAzÉ ¥Á¦£ÁAiÀÄÌ6] ¯Á®Ä vÀAzÉ FgÀtÚ7]ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄÌ J®ègÀÆ eÁw ®ªÀiÁt ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃrvÁAqÁ ನೇದ್ದವರು PÀÆr ಸಿಂಗನೋಡಿತಾಂಡಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ‘’ಅಂದರ್ ಬಾಹಾರ್’’ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇತರ ಮೂರು ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ದಸ್ತಗಿರಿಯಾದ ಆರೋಪಿತರ ವಶದಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ 4260=00, 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಣಿತಟ್ಟು ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2015 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ತಾಯಣ್ಣ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರು : ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಈತನು ನಮಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮನೆತನದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 29-06-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.45 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು ತಾನು ತನ್ನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಟೋ ಮಾರಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 30-06-2015 ರಂದು 02.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.30 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 139/2015 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                

    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.07.2015 gÀAzÀÄ 25 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  4,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                             


3 Jul 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:03/07/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-50 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿ.ಎಸ್. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ  & ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಜೀಪ ನಂ, ಕೆ,-36/ಜಿ-106 ನೇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಕಲಿಮಠ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ  ಒಂದು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಯ ಚಾಲಕನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನೋಡಲಾಗಿ ಐಷರ ಕಂಪನಿಯದು ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ನಂ, S325F55665  ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಟ್ರಾಲಿಗೆ ನಂಬರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಚಾಲಕನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಸರಕರಾದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆ & ವರದಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2015 PÀ®A. 4(1), 4(A), 21 MMDR ACT-1957  ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
             ¢£ÁAPÀ:-02-07-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉUÉ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ PÀAzÁAiÀĨsÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ  1)ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀª ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:ZÁ®PÀ ¸Á:¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ mÁæöåPÀÖgï n¦ £ÀA PÉJ36/J£ïn002065  £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ.2)ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ »gÉêÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgï, G-ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á:¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ  mÁæöåPÀÖgï n¦ £ÀA PÉJ36/J£ïn002065  £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ   ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ  ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಯಾವೂದೆ ರಾಜಸ್ವ ಧನ ತುಂಬದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಅ:ಕಿ:2000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/15 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸À»vÀ 4(1J), 21 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ  1957.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿನಾಂಕ 02-07-2015 ರಂದು 6-20 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಖಾದರ್ ಬಾಷಾ ತಂದೆ ಮೀರಾ ಮೋದಿನ ವಯ 38 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ : ಮುಕ್ಕುಂದಾ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ  ಮುಕ್ಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ. ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಎ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 2080/-, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಂಗಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 179/2015 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ;-02/07/2015 ರಂದು ನನಗೆ ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಜ್ ಜೂಜಾಟದ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ.36-ಜಿ-211 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4-15 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸೀಮಾಂತರದ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಜೀಪನ್ನು ಕಾಲುವೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಕಾಲುವೆ ಮರಿಯಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ).ಬಾಷಾಸಾಬ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರಸಾಬ 27 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಉ;-ವ್ಯಾಪಾರ್2).ಅಜ್ಮೀರ ತಂದೆ ಹಾಜಿಸಾಬ 30 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ,  3).ಶಬ್ಬೀರ ತಂದೆ ಖಾಸೀಂಸಾಬ 28 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಎಲ್ಲರೂ. ಸಾ;-ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ     4).ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಚಲುವಾದಿ,ಸಾ;-ಕುನ್ನಟಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್.                                                                                                    5).ಭೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 48 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಗೊಲ್ಲರ.ಸಾ:-ತಿಮ್ಮಾಪೂರು.ಹಾ.ವ.ಗುಂಡರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್.   6).ರಂಮ್ಜಾನಸಾಬ ತಂದೆ ಖಾಜಾಸಾಬ 35 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಸಾ;-ತಿಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ EªÀgÀÄUÀ¼À ಮೇಲೆ ದುಂಡಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ 6-ಜನರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಣದಿಂದ ನಗದು ಹಣ 16,700/- ಹಾಗೂ 52-ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.87/2015.ಕಲಂ.87. ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¦.¹. Dgï. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ 1/7/15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1150 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà 26 ªÀµÀð eÁ:¨sÀdAwæ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²ªÀAV UÁæªÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ²ªÀAV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ UÀ¼ÉêÀÅ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ vÀÄUÀΰ VqÀªÀ£ÀÄß 1) ¥Àæ¨sÀÄ gÁAiÀÄ vÀAzÉ gÁAiÀÄUËqÀ  eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: dgÀzÀ §Ar UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÄ PÀÆr PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dgÀzÀ§Ar ¹ÃªÀiÁzÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀģɠ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ CªÀgÀ vÀAzÉ £ÉÆÃr ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀªÀÄä¼À ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ  vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ  gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/15 PÀ®A 323 324 504 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 7(1) (r) ¦¹Dgï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.02-07-2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 03-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಕಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಊರ   ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಟ್ರಾಲಿಯಷ್ಟು ಅ.ಕಿ.ರೂ.30,000=00 ಬೆಲೆಬಾಳುವಷ್ಟು ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಣವಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಮುದುಕಪ್ಪ ಕುರುಬರು ಇವರ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿರುವ ಕರೆಂಟಿನ ವೈರ ಸ್ಪಾರ್ಕ ಅಗಿ ಆದರ ಕಿಡಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವಿಗೆ ತಾಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಪ್ರಾಣ,ಪ್ರಾಣಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸರಕಾರ ದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ £ÀA: 09/2015 gÀ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.
  PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.02-07-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ್..ರವರು ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹದ್ದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಳಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 1] C°±ÉÃSï zÁªÀÇzï @ C¸ÀèA @ C¸Àävï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀ©Ã¨ï ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð, G:¥ÉÃAnAUÀPÉ®¸À ¸Á:UÀAUÁ¤ªÁ¸À »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄ£É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  2]ªÀÄ»§Æ§Ä UÀįÁ¨ï vÀAzÉ U˸ÀªÉÆãÀÄ¢ÝãªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð,ªÀÄĹèA,G:dƸï CAUÀrAiÀÄ°è PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀÄR±ÁAw PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ EªÀgÀÄ  ದಿ.12-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 02-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ :ಕೆ.-36/ಎಲ್-3797 ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದು .ಕಿ.ರೂ. 40,000=00 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಖುಷಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ.134-2014 ಕಲಂ:379 ಐಪಿಸಿ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಸ್ವಖುಷಿ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ ಕಳ್ಳತನವು ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀ¸ï oÁuÉ ಹದ್ದಿಯ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹದ್ದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕಳಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ   ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹.  [ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀĪÀÅ ] £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸ÀUÀgÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄgÀÄ G: £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀÄ, ¸Á: §¥ÀÆàgï gÉÆÃqï EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.   FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CdAiÀiï PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ:16 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ §¥ÀÆàgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀzÉ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2015, PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.07.2015 gÀAzÀÄ 5 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.