thought for the day

"Without simplicity, one cannot gain the TRUE affection of others."

24 Oct 2014

Reported Crimes

                                  

                             ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
           
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 24-10-2014 ರಂದು 11.00  ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಿಸಿ 580 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಂ. 345/2014 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw §æªÀÄt UÀAqÀ £ÁUÀ¨Á§Ä ªÀAiÀiÁ- 24 ªÀµÀð eÁ- PÀªÀiÁä G- ªÉÄ£ÀUÉ®¸À ¸Á- ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ              1] r £ÁUÀ¨Á§Ä vÀAzÉ r gÀªÉÄñÀ ¨Á§Ä 31 ªÀµÀð eÁ- PÀªÀiÁä G- ¸Á¥ÀÖªÉÃgï EAf¤AiÀÄgï ¸Á- ªÀÄ£É £ÀA- 104 1£Éà PÁæ¸ï KjAiÀiÁ JA.¹,J£ï, £ÀUÀgÀ vÉÆÃgÉÊ¥ÀPÀÌA ZÉ£ÉßöÊ-09884089088.
2]gÀªÉÄñÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀªÀgÀ®Ä ªÀAiÀiÁ- 64 ªÀµÀð, eÁ- PÀªÀiÁä G- MPÀÌ®ÆvÀ£À ¸Á- PÉƪÀÄÆägÀÄ UÁæªÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ PÁPÀĪÀÄ£ÀÄ ªÀÄAqÀ® f- UÀÄAlÆgÀÄ [J¦]
3] r «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ r gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ- 57 eÁ- PÀªÀiÁä  ¸Á- PÉƪÀÄÆägÀÄ
4] gÁ¢üPÁ UÀAqÀ ¸ÀħâgÁªï 35 ªÀµÀð eÁ- PÀªÀiÁä G- SÁ¸ÀV ²PÀëPÀ¼ÀÄ ¸Á- ¥Áèmï £ÀA- 845,²æà ¸Á¬Ä zÀÄUÁ𠤮AiÀÄA ¥ÀæUÀw £ÀUÀgÀ eÉ,J£ï,n,AiÀÄÄ ¸ÀPÀð¯ï ºÉÊzÁæ¨Ázï.
5] PÁgÀªÀÄAZÀÄ ²æäªÁ¸ï vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï 45 ªÀµÀð eÁ- PÀªÀiÁä G- J¯ï,L,¹ KeÉAmï ¸Á- PÀªÀiÁä G- MPÀÌ®ÆvÀ£À ¸Á- PÉƪÀÄÆägÀÄ UÁæªÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ PÁPÀĪÀÄ£ÀÄ ªÀÄAqÀ® f- UÀÄAlÆgÀÄ [J¦] ಆರೋಪಿ ನಂ- 01 ರವರ ಸಂಗಡ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಕತೆಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ- 23-05-2013 ರಂದು ರಾಯಚೂರಿನ ರೈಲ್ವೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ, 15,00,000/- ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 30 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಪಡಚು ಕಟ್ನಂ ಅಂತಾ ರೂ- 200,000/-  ಮತ್ತು ವರನ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ, 1,00,000/- ಹಾಗೂ ಮನೆಬಳಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,00,000/- ರೂ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ರೂ 9,00,000/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 1,00,000/- ರೂ ಮನೆಬಳಕೆ ಸಾಮಾನು, ಹಾಗೂ ರೂ, 1,00,000/- ಗಳು ಆಡಪಡಚು ಕಟ್ನಂ ಮತ್ತು 25 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, ಇವೆಲ್ಲಾವನ್ನು ವರದಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ,ಆರೋಪಿ ನಂ- 01 ರಿಂದ  05 ರವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಾದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಗಂಡನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ನಂತರ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು,ಅಂತಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ  ವರದಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಾ ತನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ನೀನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೇ ನೀನು  ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೆನಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಲೇ ಸೂಳೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು,ನೀನು ಹಣವನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ತಾನು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯು 2014 ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿಬಂದಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưø ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ- 179/2014 ಕಲಂ- 498 (ಎ) 406, 504,506,ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3,& 4 ಡಿ.ಪಿ.ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 23-10-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1330 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ದ: ದೊಡ್ಡರಾಮಪ್ಪ ವಯಾ: 29 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹರಿಜನ  ಮಾದಿಗ : ಸೆಕ್ಯೂರಟಿ ಕಲಸ ಮನೆನಂ 8-7-49-ಹರಿಜನವಾಡ ರಾಯಚೂರು ಮೋ: 9538323079) ನೇದ್ದವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ತಿಮಲಮ್ಮ ಗಂ ದಿ: ದೊಡ್ಡರಾಮಪ್ಪ ವಯಾ: 48 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹರಿಜನ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮನೆನಂ 8-7-49-ಹರಿಜನವಾಡ ರಾಯಚೂರು ಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವರ ಶಕದಿಂದ ಬುದ್ದಿ ಬ್ರಮಣೆ ಯಾಗಿದ್ದು ಈಕೆಯು ಬುದ್ದಿ ಸ್ತೀಮತಿಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿ: 19-10-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1130 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ಸು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಅಂದಿನಿಂದ ಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರ ಹತ್ತಿರ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿಪತ್ತೆ ಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿರಿ ಅಂತಾ  ಇರುವ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 103/2014 ಕಲಂ ಮಹಿಳಾ ಕಾಣೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  


                 ZÀºÀgÁ¥ÀnÖ:

1] vɼÀî£ÉÃAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ,
2] JvÀÛgÀ 5¦üÃmï
3] ¸ÁzÁ PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ,
4] vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä, .
5] MAzÀÄ  ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ  ಸೀರೆ  ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬನ್ಣದ ಕುಪ್ಪಸ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É.
6] vÉ®UÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, ¨sÁµÉ ಮಾತ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 23/10/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 04-45 ಗಂಟೆ zÀ²ðvï vÀAzÉ ¨sÀUÀvÀ¨sÁ¬Ä Z˪Áít25 ªÀµÀð ¸Á.ªÁPÁ£ÉgÀ gÁdPÉÆÃl UÀÄdgÁvÀ f eÉ 3 J JPÀì 8068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ,   ಮೃತರು ಇಬ್ಬೂರು ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà NvÀUÉj 27 ªÀµÀð ¸Á.ªÀÄgÉÆüÀ ºÁ.ªÀ E¼ÀPÀ®è »ªÀiÁªÀiï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ¸Á.E¼ÀPÀ®è ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ-29/ಆರ್.-3611 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ಯ ಮುದಗಲ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ ವಾಪಸ್  ಇಳಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುದಗಲ್ ಇಳಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಹಾಳ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಾ ಟಾ ಲಾರಿ ನಂ.ಜಿ ಜೆ 03/ಎ ಎಕ್ಷ 8068  ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾಂತೇಶನಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದು ನಾಲಿಗೆ ಹೋರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಹಿಂಬದಿ ಕುಳಿತ  ಹಿಮಾಮ ಹುಸೇನ  ಇತನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕರುಳುಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಡಗೈ ಎಡಗಾಲು ಮುರಿದಂತಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾವಾಗಿ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು,ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.   149/2014 PÀ®A.279,304(J) L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   
¢£ÁAPÀ: 23-10-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀAZÀªÀÄÄT UÁtzÁ¼À gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ UÁtzÁ¼ÀzÀ PÀqÉUÉ ²ªÀgÁd £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¹r -100 ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/ºÉZï-2079 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀįÉèñÀ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå  ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÁtzÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉJ-36/J-7083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¹.ªÀįÉèñÀ£ÁAiÀÄPÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨Ájà gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¹. ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁtzÁ¼À vÁ: & f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2014 PÀ®A 279, 337 .338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CnAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ದಿನಾಂಕ: 23.10.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ EArPÁ PÁgÀ £ÀA J¦ 22 « 0462 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è.ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕಾರ ನಂ ಎಪಿ 22 ವಿ 0462 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಯಮ್ಮ ವಯಾ 4 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡ ಜಯಮ್ಮಳನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರುಗೆ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ಹತ್ತಿರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   CAvÁ  ¦üAiÀiÁð ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  EªÀgÀ zÀÆj ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2014 PÀ®A: 279,304(J)L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.10.2014 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

23 Oct 2014

Special Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀAqÀ PÀAqÀ°è ¥ÀmÁQëUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¸ÀzÉ «±Á®ªÁzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁj¸ÀĪÀzÀÄ, ¥ÁmÁQëUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ Cwà ¸ÀÆPÀëªÁzÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß zsÀj¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¥ÁmÁQëUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¸ÀĪÀzÀjAzÀ C£ÁºÀÄvÀ ¸ÀA§«¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ  ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ ¥ÀmÁQëUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÉÊUÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


C®èzÉà ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CAUÀr, ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðUÀ¼À ¤«ÄvÀåªÁV  CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ «gÀÄzÀݪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄįÁd E®èzÉà GUÀæ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CPÀæªÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ²æÃ. JA.J£ï. £ÁUÀgÁd f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.

                            
Reported Crimes

                                  
                      ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 22.10.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ  ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಗೌರೀಶ :22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬರು, : ಕೂಲಿಕೆಲಸಸಾ: ಕುಕನೂರು ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು.ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆಸ್ಥವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈಕೆಯ ರಕ್ತ ಸಂಭಂದಿಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆಯಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಪಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಎಂ.;ಲ್.ಸಿ.ಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ನಂತರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 23.10.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿ ತನಗೆ     CgÉÆævÀgÁzÀ 1) UËjñï vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ: 30 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ 2) £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ: 50 ªÀµÀð, E§âgÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 04 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ 02 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನು ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು 2 ರವರು ಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಆನಿಮಾನುಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮಾನಸ್ಥಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ್ಗೆ 06 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ತವರು ಮೆನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 22.10.2014 ರಂದು ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೋವಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಯಾವೂದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆ ಕಾರಣರಾದ ಅರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 271/2014 PÀ®A. 498(), 323,341,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w
¢£ÁAPÀ:-21-10-2014 gÀAzÀÄ 9-00 J.JAPÉÌ eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà UËqÀ ªÀ-25 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-dÆ®UÀÄqÀØ vÁ-°AUÀ¸ÀÆgÀÄ. FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ¢Ã¥Á UÀAqÀ °AUÀgÉqÀØ¥Àà  ªÀ: 20 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ , G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 21.10.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) °AUÁgÉrØ  vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà  ªÀ-24 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-eÁ°ºÁ¼À (¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ) 2) ±ÀgÀt¥Àà ®Q̺Á¼À ¸ÁBPÁZÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ-°AUÀ¸ÀÆgÀÄ ( ªÀiÁªÀ) 3) £ÁUÀªÀÄä ¸Á-PÉ.ºÀAa£Á¼À (DgÉÆæ £ÀA-1 gÀ CPÀÌ ) EªÀgÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÀ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2014 PÀ®A 363,gÉ/« 34 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w
ದಿನಾಂಕ: 22/10/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುದಗಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಂ,.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಜ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಹೊಸಗುಡ್ಡ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿದರನ ತಂಗಿಯಾದ ಹಂಪಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಈರಪ್ಪ ಎಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ  ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಾಕ ಬರುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜೆಕ್ಕೆರಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಗಳ ತಗೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೈಗಳೀಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಪಕೀರಪ್ಪನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಬಸಣ್ಣ ಇತನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪದಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಎಡಬಾಗಕ್ಕೆ & ಬಲಬಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂಗಿಯಾದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ಸಹ ಕೈಗಳಿಂದ  ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/14 PÀ®A. 323, ,324, 504, 506 gÉ/«. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ದಿನಾಂಕ: 22/10/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುದಗಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಂ,.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಜ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಆರೋಪಿ ಮೌನೇಶ ತಂಗಿಯಾದ ಹಂಪಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಇಲ್ಲತನಕ ಯಾಕೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಮೌನೇಶ ಇತನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/14 PÀ®A.143, 147. 323, ,324, 504, 506 gÉ/«. 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

     ದಿನಾಂಕ:22-10-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ qÁ. ²ªÁgÉrØ vÀAzÉ ªÀįÁègÉrØ, 51ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ, £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃeï ¦æ¤ì¥Á¯ï, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸Á:ZÀAzÀgÀV vÁ:f: AiÀiÁzÀVj ºÁ.ªÀ. ªÀÄ£É £ÀA.r.12 £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¸ÁÖ¥sï PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸನ್ 2009 ರಿಂದ ನವೋದಯ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್.ಒ.ಡಿ, ಸಂತೋಷ ಸೂಪರವೈಸರ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ಅಟೆಂಡರ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇಜನ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ 2013 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಸದರಿ ಬೀಗವು ಎಚ್.ಒ.ಡಿ ರವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಿನಾಲು ಸೂಪರವೈಸರ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡರ ರವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಗೆದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಚ್,ಒ.ಡಿ ರವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 22-08-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅಟೆಂಡರ ಮತ್ತು ಸೂಪರವೈಸರವರು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಚ್.ಒ.ಡಿ ರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 23, 24, 25-08-2014 ರಂದು 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆಯಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 26-08-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಅಟೆಂಡರ ಮತ್ತು ಸೂಪರವೈಸರ ರವರು ಎಚ್.ಒ.ಡಿ ರವರಿಂದ ಬೀಗ ಪಡೆದು ಬೀಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆರೆದಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ 12 ಮಾನಿಟರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ 12 ಮಾನಿಟರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್.ಒ.ಡಿ ಸಂತೋಷ ಸೂಪರವೈಸರ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ಅಟೆಂಡರ ಇವರನ್ನು ಸದರಿ ಮಾನಿಟರಗಳು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಂದು ಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಇದೂವರೆಗೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಮಾನಿಟರಗಳ ವಿವರ 1)INA 338X6CV, 2)INA 338X6GQ, 3)INA 338X6CT, 4)INA 338X6DB, 5)INA 338X6GB, 6)INA 338X6FJ, 7)INA 338X6G7, 8)INA 338X6DS, 9)INA 338X6BY, 10)INA 338X6B9, 11)INA 338X6C9, 12)INA 338X6G9 ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ 1,00,000-00 ರೂ. ಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ನವೋದಯ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 12 ಮಾನಿಟರಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪವೆಸಗಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದ 3 ಜನರು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆಂದು ಕಾಯ್ದಿದ್ದು ಇದೂವರೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡಲಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï      ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.102/2014 ಕಲಂ.408 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          
                     ದಿನಾಂಕ: 22-10-2014 ರಂದು ಆರೋಪಿ ಈರಣ್ಣ ಈತನು ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ-35/5928 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ವೆಂಕಟೇಶ ಈತನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಐಜಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ- ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ 18-30 GmqEGE UÀAmÉUÉ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗದೇ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಈರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವೆಂಕಟೇಶ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.    £ÉÃvÁf CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÁgÀ£ÁzÀ PÉ. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-GqÀĪÀÄUÀ¯ï SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2014 PÀ®A 279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
     
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2014 gÀAzÀÄ 90 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,300 gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.