Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Aug 2019

Reported Crimes


:: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ::

           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¹.E.J£ï C¥ÀgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ £ÁåµÀ£À¯ï ¹Ãqïì PÁ¥ÉÆðgÉõÀ£ï °«ÄmÉqï, ¨ÁæAZï D¦üøï, ¸ÉAlæ¯ï ¸ÉÖÃmï ¥sÁªÀÄð £À°è F »AzÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÉgÀªÀ° ²æÃUËj gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° E-ªÉÄïï LrAiÀÄ£ÀÄß (Email Spoofing) ¸Àȶֹ, ¸ÀzÀj E-ªÉÄïï Lr¬ÄAzÀ DPÉUÉ ¸ÀzÀj ¥sÁªÀÄð£À ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ, C¸À¨sÀå £ÀqÀvÉ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ gÁf£ÁªÉÄ ¸À°è¹gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀPÀ° ªÉÄïï vÀAiÀiÁj¹ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ²æÃUËjgÀªÀjUÉ UÉÆvÁÛzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 07/03/2019 gÀAzÀÄ ¹.E.J£ï C¥ÀgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

         ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà qÁ|| ¹.© ªÉÃzÀªÀÄÆwð, C¥ÀgÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ºÀj¨Á§Ä gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹.E.J£ï C¥ÀgÁzsÀ oÁuÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà gÁeɸÁºÉç £ÀzÁ¥sÀ, ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ PÉAZÀgÉrØ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢gÀªÀgÁzÀ ²æà ªÀÄgÉUËqÀ, ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÉrØ, ²æà PÀj§¸ÀªÀ, ²æà §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ gÀªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ vÀAqÀ gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ £ÀPÀ° E-ªÉÄÃ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ eÁqÀ£ÀÄß »rzÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¥sÁªÀÄð ºË¸ÀUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ PÀbÉÃjUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr, C°è£À ¹§âA¢UÀ½UÉ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹, CªÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áå¥ÀmÁå¥À ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ®UÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¥sÉÃPï E-ªÉÄïï LrAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß UÀÆUÀ¯ï (Google) gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ C°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ® £ÀA§gÀ L.¦ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ CzÉà PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉëAzÀæ¹AUï vÀAzÉ ¯ÉÃmï gÁªÀiï T¯Áj, ªÀ:28, eÁ:RĵÁé, G: C¹¸ÀÖAmï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¥sÉÊ£Á£ïì & CPËAmïì ªÀÄvÀÄÛ L.n E£ÀZÁdð FvÀ£À£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ¥ÉÆà¦àPÉÆArzÀÄÝ, PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀÝ MAzÀÄ ¯Áå¥ÀmÁå¥À, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ®, ºÁUÀÆ 2 fAiÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁqɪÀiï UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà qÁ|| ¹.© ªÉÃzÀªÀÄÆwð, C¥ÀgÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ºÀj¨Á§Ä gÀªÀgÀÄ ±ÁèWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

10 Aug 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಮಟಕಾ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ: 09-08-2019 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ತಾವು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೈಲಾರ ನಗರದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಾತ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಪಂಚರಾದ 1]  ನಾಗಪ್ಪ 2] ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ 1] ಬಲರಾಮಸಿಂಗ್ ಪಿಸಿ 589 ರವರೊಂದಿಗೆ 1515 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಾಖಾ ಜೀಪ್ ನಂ:ಕೆಎ-36/ಜಿ-151 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 1530 ಗಂಟೆಗೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಮೈಲಾರ ನಗರದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ತಾತ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಎದುರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ [ಕಲ್ಯಾಣಿ] ಮಟಾಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಇತನ ಮೇಲೆ ,1600 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವರ ವಶದಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 930/ ರೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಟ್ಕಾಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ  ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ  ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1600 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1700 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು 1730 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಯಾರ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ.ನಂ.24/2019 ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 09.08.2019 ರಂದು 1830 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕ.ರಾ.ಪೊ.ವತಿಯಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆನಂ.55/2019 ಕಲಂ.78(3) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

9 Aug 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಸರಕಾರಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಹಿತಿ.
DgÉÆæ ±ÀPÁëªÀ°, J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀëgÀÄ, ¸ÀgÀPÁj GzÀÄð »rAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj GzÀÄð »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ±Á¯ÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ MAzÀÄ ±Á¯É PÉÆoÀr ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ©¹AiÀÄÆl PÉÆoÀr ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä gÀÆ 4,60,000/- UÀ¼À C£ÀÄzÁ£À ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ±Á¯Á ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¸À«ÄÃwAiÀÄ ¸À¨sÉ ªÀiÁr ¸À£ï-2012 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀzÀj ±Á¯ÉUÉ ºÉƸÀ MAzÀÄ PÉÆoÀr ªÀÄvÀÄÛ ©¹AiÀÄÆl PÉÆoÀr ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ºÉƸÀ PÉÆoÀr ªÀÄvÀÄÛ ©¹AiÀÄÆl PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀzÀPÁÌV ¢£ÁAPÀ 12.03.2012 jAzÀ 26.04.2016 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ SÁvɬÄAzÀ MlÄÖ gÀÆ 4,60,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ CzÀQÌAvÀ gÀÆ 5,19,800/- ºÀtªÀ£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ 59,800/- UÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß qÁæ ªÀiÁr zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀªÉ¸ÀV ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ UÀÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 89/2019, PÀ®A: 406, 408, 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ 07-08-2019 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ, 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 01, 02, 03 £ÉÃzÀݪÀgÀ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄÄÝ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ¤ªÀÄä DqÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß w£ÀÄßwÛªÉ £ÉÆÃr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƽî CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ £ÀªÀÄä DqÀÄ §A¢ªÉà £ÉÆÃqÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ ¨ÉÆøÀÆr ªÀÄUÀ£É ¨ÁgÀ¯Éà ªÀÄUÀ£É, ¯Éà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ ºÉýÛAiÀÄ£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨ÁgÀ¯Éà ¤£Àß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄUÀ£É ¨Á ªÀÄUÀ£É ¨Á CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ F ¸À® G½¢PÉÆArAiÀiÁ ªÀÄUÀ£É ¤£Àß PÉÆAzÀÄ ºÁPÀzÉ ©qÀ¯Áè CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F ¢£À ¢£ÁAPÀ 08-08-2019 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À zÉÆqÀØ¥Àà £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÊ-PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄĪÁUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆr¢j CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ-PÁ®Ä ªÀÄÄj¢«, ªÀÄUÀ£É ¤£Àß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄUÀ£É ¨ÁgÀ¯Éà ¨Á CAvÁ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj DvÀ£À£ÀÄß »r¢PÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁr, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ MAzÀÄ PÁt¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, PÁgÀt £À£ÀUÉ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ, PÀnÖUÉ PÉÊ-PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄĪÀAvÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀAvÀºÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 88/2019 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ  09-08-2019  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು  ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು  ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕುರ್ಡಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 34 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಆರೋಪಿತರು  ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪಾಲು ಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾನವಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 23-07-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕುರ್ಡಿ ಸೀಮಾದ ಸರ್ವೆ ನಂ 706 ರ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ  ಬಿತ್ತನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು  ಯಾಕೇ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 164/2019 ಕಲಂ 447.323.504.506  ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 09.08.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಪಿಸಿ 29 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸಂಖ್ಯೆ 129/2019, ದಿನಾಂಕ 29.06.2019 ರಂದು ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯು ಮಾಡಮಾನ ದೊಡ್ಡಿ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ 64/2 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 04 ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನು ದಿನಾಂಕ 27.04.1994 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ದಿನಾಂಕ 12.09.2012 ರಂದು  MR.NO H1-2012-13 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟೆಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದುಡಿದು ತಿನ್ನಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಸನ್ 2018 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಈತನು ದಿನಾಂಕ 19.02.1999 ರಂದು ಸೆಲ್ ಡಿಡ್ ನಂ 2756/1998-99 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿರಾರಳ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ  ಜಮೀನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ನಂ 02 ಮತ್ತು 03 ರವರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಾಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿಡ್ ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 81/2019 ಕಲಂ 419, 420, 464, 465, 468, 471, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

5 Aug 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ- 04-08-2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಸಿ-346 ರವರು ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ದೂರನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ಸದರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ-04.08.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ರಾಯಚುರು ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ ಗುಡುದೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಹಂಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ  ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮೋಸ-ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ದಲ್ಲಾಳಿ ಕೋರರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದೆಂತೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ  1. ದೇವಪ್ಪ ಹಂಪನಾಳ,  2. ಹನುಮಂತ ಹಂಪನಾಳ, 3. ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರು, 4.ಅಮರೇಶ ನಿಡಿಗೋಳ ಇವರುಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ನೋಟೀಸ್ ಜಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ತುರುವಿಹಾಳ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ .ಹೆಚ್. ಓ ಆದೇಶ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ರಹದಾರಿ-ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು, ಬಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾದಿಗಳ ಪೈಕಿ ದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಹಂಪನಾಳ ರವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಪ್ಪೂರದಲ್ಲಿ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು,  ತನ್ನ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಯಂಕಪ್ಪನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾ ಯಂಕಪ್ಪ ಅಂತಾ ಕೂಗಿ ಕರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ  ನಿಂತಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ನೀನು ನಮ್ಮೂರಿನ ಯಂಕಪ್ಪನಿಗೆ ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತೀಯಾ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಆರೋಪಿ ನಂ-01 ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು. ಆರೋಪಿ ನಂ-2 ಈತನು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಒದ್ದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಸರಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.  ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ತುರುವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 138/2019 ಕಲಂ. 323, 353, 504, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

4 Aug 2019

Press Note


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀl£É

ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÉÆAiÀiÁß d¯Á±ÀAiÀÄzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À°è ªÀÄ¼É ºÉZÁÑDUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ PÀȵÀÚ £À¢UÉ ºÉZÀÄѪÀj ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ f¯ÉèAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÄ d¯Á±ÀAiÀĪÀÅ ¥ÀÆtðªÀÄlÖ vÀ®Ä¦ d¯Á±ÀAiÀÄ¢AzÀ 2,55,000, PÀÆå¸ÉPïì ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀȵÀÚ £À¢UÉ ©qÀ¯ÁVzÀÄÝ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ £À¢ ¥ÁvÀæzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
1.    EzÀĪÀgÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ.
Ø  FUÁUÀ¯É f¯ÉèAiÀÄ°è J£ï.r.Dgï.J¥sï.nêÀiï ¥ÀæªÁºÀ ¦rvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV PÁAiÀiÁð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ.
Ø  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ£ÀqÀÄUÀqÀØ UÁæªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁzÀgÀUÀrØ, PÀgÀPÀ®UÀrØ, ªÀAPÀªÀÄäUÀrØ, vÀªÀzÀUÀrØUÀ¼À°è £ÀqÀÄUÀqÀØUÀ¼À°è ªÁ¹¸ÀĪÀ d£ÀjUÉ 1. FUÁUÀ¯Éà vÁ®ÆPÀ DqÀ½vÀ¢AzÀ DºÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ¯ÁVzÉ. 2. ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt ºÉZÁÑzÀUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ £À¢UÉ E½AiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ qÀAUÀÆgÀÄ ¸ÁgÀ¯ÁVzÉ. 3. ©wÛ¥ÀvÀæ ºÀAZÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d£ÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ w½ªÀ½PÉ , ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀ J¯Áè C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÁt ©wÛ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ 4. vÀÄvÀÄð ¸ÀAzsÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¨ÉÆÃmï ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ vÉ¥ÀàzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ 5. CVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©qÁgÀ ºÀÆrzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁAiÀiÁðZÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä vÀÄvÀÄð gɸÀÆÌnêÀiï ¸À£ÀßzÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. 6. ¯Éʪï eÁPÉÃmï ªÀÄvÀÄÛlÆå¨ï ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ 7. ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ïÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¤gÀAvÀªÁV ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°èzÀÄÝ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥Àj¹Üw PÀÄjvÀÄ «ZÁj¸ÁUÀÄvÀÛzÉ.

2.    ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ.
Ø  ¥ÀæªÁºÀ ©üÃwAiÀÄ°ègÀªÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆgÀzÉ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÆ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄgÀQëvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÀܼÁAvÀj¸À®Ä «£ÀAw, °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÁqÀ½vÀ ºÁUÀÆ ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃUÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ vÀÄvÀÄð CUÀvÀå ¸Ë®¨sÀå ªÀzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ ªÀ»¸À®Ä «£ÀAw. ¥ÀæªÁºÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ½UÉ vÀªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä «£ÀAw.

3.    ¥ÀæªÁºÀ¢AzÀ vÉÆAzÀgÉUÉƼÀ¥ÀlÖ ºÀ½îUÀ½îUÀ½UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ÉÛ £ÉëĹzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.£ÀA.
PÀæªÀÄ ¸ÀA
¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
£À¢ ¥ÁvÀæUÀ¼À UÁæªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ
§AzÉƧ¸ïÛ PÉÊUÉÆAqÀ C¢üPÁj/¹§âA¢.
¥sÉÆãÀ £ÀA

  1.  
°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ oÁuÉ

AiÀÄgÀUÉÆÃr,

J.J¸ï.L
ºÉZï.f 01
359592809

AiÀļÀUÀÄA¢,
¦.¹. 27

7204340641
²Ã®ºÀ½î
ºÉZï.¹.-139

9845689479
ºÀAZÀ£Á¼À
ºÉZï ¹-176
9449742192

  1.  
ºÀnÖ oÁuÉ

ltªÀÄ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ
ºÉZï.¹-1


UÀ¢ÝV UÁæªÀÄ
¦.¹-1


  1.  
UÀ§ÆâgÀÄ

C¥Áæ¼À
¦.¹. 132
9743451226
ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï
¦.¹. 581
7022964511
»gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦
¦.¹. 132
9743451226
aPÀÌgÁAiÀÄPÀÄA¦
¦.¹. 132
9743451226
UÀÆUÀ¯ï
¦.¹. 54
9611992180
UÁUÀ¯ï
¦.¹. 54
9611992180
ElV
¦.¹. 54
9611992180
ºÉÃgÀÆgÀÄ
¦.¹. 54
9611992180

  1.  
zÉêÀzÀÄUÁð

ºÉÃgÀÄAr ,¤®ªÀAf
¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¹¦¹ 150
9008273168
CAd¼À ,CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ
§¸ÀªÀgÁd ºÉZï.¹ 349
9900649156
UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ, ªÀUÀqÀA§½
CA§gÉñÀ ¹¦¹ 87
9008421515
ºÀÆ«£ÉqÀV, eÉÆüÀzÉqÀV
gÀWÀÄ  ¹¦¹ 45
9008375037
zÉÆAqÀA§½, ¨ÉtPÀ¯ï
ªÀiË£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¹¦¹.197
9980957704
PÉÆ¥ÀàgÀ
¹zÀÝ¥Àà ¦.¹ 194
9611709759
PÉÆÃtZÉ¥Àà½, PÀQðºÀ½î ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ
fAzÁªÀ° ¹¦¹.23

7019332421
AiÀiÁlUÀ¯ï
¨É£ÀPÀ¥Àà  ¹ºÉZï ¹ 348
9611117752

  1.  
eÁ®ºÀ½î
«ÃgÀUÉÆÃl
ºÉZï.¹-79
9902528473
wAxÀt ©æeï
ºÉZï.¹-79
9902528473
aAZÉÆÃr
¦¹-312
7760364386
°AUÀzÀ½î
¦¹-526
9900851208
¨ÁUÀÆgÀÄ
¦¹-526
9900851208
ªÀÄÄzÀÄUÉÆÃl
¦¹-526
9900851208
DvÀÆÌgÀÄ, ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁ £À¢ zÀAqÉ
ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¦.¹ 249
¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¦.¹ 458
9686908828
9980148050 

  1.  
AiÀiÁ¥À®¢¤ß

§Ä¢ð¥ÁqÀ, ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ   £ÀÀ¢ zÀAqÉ
C§ÄÝ¯ï §¹ÃzÀ ºÉZï.¹ 71
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉZï.¹ 365
9483175209
9008201012

PÉÆvÀðPÀÄAzÁ, r.gÁA¥ÀÄgÀ, a£ÀßPÀÄgÀĪÀÄ    £À¢ zÀAqÉ
ªÉAPÀmÉñÀÀ ºÉZï.¹ 95
¦.PÀȵÀÚ ºÉZï.f 99            
9880108690
(9845267233


  1.  
±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ
ºÉZï.¹.25 
ºÉZï.¹.-35
ºÉZï.¹.-314

9591622514
8277979667
9900131006
               
  

2] £ÀqÀÄUÀqÉØ UÁæªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ
PÀæªÀÄ ¸ÀA
¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
        £ÀqÀÄUÀqÉØ UÁæªÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ

§AzÉƧ¸ïÛ PÉÊUÉÆAqÀ §UÉÎ.
01
°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ oÁuÉ
ªÀiÁzÀgÀUÀrØ, PÀgÀPÀ®UÀrØ,  ªÀAPÀÀªÀÄäUÀrØ,  vÀªÀzÀUÀrØ,        
ªÁ¹¸ÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ°èzÀÄÝ, ¥ÀzÉ ¥ÀzÉà C°è£À ¥Àj¹Üw PÀÄjvÀÄ «ZÁj¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4.    ªÀÄļÀVgÀĪÀ ©æÃeïUÀ¼À «ªÀgÀ.
Ø  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ²Ã®ºÀ½î UÁæªÀÄ ©æÃeï ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ §zÀ¯ÁV d®zÀÄUÀð ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀAZÀj¸À®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.
Ø  zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À ºÀÆ«£À ºÀqÀV CzÀgÀ §zÀ¯ÁV eÁ®ºÀ½î, wAwt ©æÃeï ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀAZÀj¸À®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.
Ø  PÉƼÀÆgÀÄ ©æÃeï ªÀÄļÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀ §zÀ¯ÁV eÁ®ºÀ½î, wAwt ©æÃeï ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀAZÀj¸À®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.

5.    ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼À «ªÀgÀ.
Ø  ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.          ªÉÆÃ.£ÀA.       8660550181, 8277863983.
Ø  vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.              ªÉÆÃ.£ÀA.       9448647055
Ø  ¥Éưøï G¥ÁC¢üÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ      ªÉÆÃ.£ÀA.       9480803821.
Ø  r.J.Dgï. r.J¸ï.¦. (¨ÉÆÃmï,vÀ¥Éà ªÀåªÀ¸ÉÜUÁV) ªÉÆÃ.£ÀA.       9480803806
Ø  ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ      ªÉÆÃ.£ÀA.       9480803833.
Ø  ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ                 ªÉÆÃ.£ÀA.       9480803854.
Ø  CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ.                     ªÉÆÃ.£ÀA. 94480823700, 9449361085.
Ø  DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.         ªÉÆÃ.£ÀA         9980788234
Ø  ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ FZÀ£Á¼À.               ªÉÆÃ.£ÀA.        7996898740.
Ø  vÁ®ÆPÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.     ªÉÆÃ.£ÀA.        9986515047.
Ø  PÁAiÀiÁð¤ªÀðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ.¥ÀA.      ªÉÆÃ.£ÀA.        9480874110.
Ø  ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀiÁð¤ªÀðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ.   ªÉÆÃ.£ÀA.        9880207422.
Ø  PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀPÀ C¢üPÁj P.W.D.        ªÉÆÃ.£ÀA.        9742692403.
Ø  ¦.r.M. °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.                  ªÉÆÃ.£ÀA.       7353056116.
Ø  PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.        ªÉÆÃ.£ÀA.        7337656546.
Ø  ©Ãmï G¸ÀÄÛªÁj J.J¸ï.L.              ªÉÆÃ.£ÀA.        9481551746.
Ø  ¥Éưøï PÀAlÆæ¯ï gÀÆA.               ªÉÆÃ.£ÀA.        9480803800.
Ø  J¸ï.©. ¥Éưøï .                    ªÉÆÃ.£ÀA.        9886804259.
Ø  ©Ãmï ¥Éưøï.                      ªÉÆÃ.£ÀA.        9845807086.
Ø  J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.                   ªÉÆÃ.£ÀA.        9480803801
Ø  ¦.J¸ï.L. zÉêÀzÀÄUÀð.                  ªÉÆÃ.£ÀA.        9480803858.
Ø  ¦.J¸ï.L. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.                    ªÉÆÃ.£ÀA.        9480803868.
Ø  ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß.                 ªÉÆÃ.£ÀA.        9480803851.
Ø  ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt.          ªÉÆÃ.£ÀA.        9480803850.