thought for the day

"Without simplicity, one cannot gain the TRUE affection of others."

10 Dec 2016

Reported Crimes


                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ;-
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄ Ý ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ    42 ªÀµÀð   eÁ ¨ÁæºÀät G:Cwy G¥À£Áå¸ÀQ ¸Á:dªÁºÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1)ªÁ¸ÀzÉêÀ ªÀÄÆwð  vÀAzÉ UÀÄgÀÄgÁd gÁªï eÁ ¨ÁæºÀät  ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. J¯ï-155 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ 1997 gÀ°è DVzÀÄÝ, 1 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 1 PÉ.f. ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ®UÀß zÀ°è PÀrªÉÄ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢¢Ý E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁZÀð-2006 jAzÀ dªÁºÀgÀ£ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£É AiÀÄ°èAiÉÄà ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁV zÁÝUÀ J-1 C°èUÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ 6/12/16 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À L.r.J¸ï.JA.n. ¯Éà Omï£À ZÉÊvÀ£Àå ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è J-1, 2, 3 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ±Á¯ÉAiÀÄ zÁR¯ÉAiÀÄ°è ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ°zÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°èUÉ ºÉÆÃV «ZÁj ¹zÀÝPÉÌ C°èAiÀÄÆ J-1 ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §mÉÖ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, J-2,3 gÀªÀgÀÄ J-1 UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄ CAvÁ ¥ÀæZÉÆâ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ     ªÀÄ»¼Á  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  112/16   PÀ®A 143,147,     498(J),323, 504,506             ¸À»vÀ 149               L¦¹   ªÀÄvÀÄÛ        3, 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ:09-12-2016 ರಂದು ಧೃವ ಎಂಬ ತೆಲಗು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿಮಿತ್ಯ ದಿ:08-12-16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1000 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್ಐ(ಕಾಸು) ರವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾವು ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 09-12-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾ ಪಿಎಸ್ಐರವರು ತಿಳಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 09-12-2016 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 60-70 ಜನರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರವನ್ನು ದ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಚೀರಾಡುತ್ತಾ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಡಿವೈಡರಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಚನಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿ, ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಿಸಿ-151  ಮತ್ತು ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೆಚ್.ಸಿ-243 ಮತ್ತು ಜೆ.ಸುರೇಶ ಹೆಚ್.ಜಿ-48 ಮೂವರು ಸೇರಿ  ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೂರಾಡಿ ದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಒಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾಸು) ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು 1) ಸುರೇಶ 2) ಈರೇಶ 3) ಅಶೋಕ, 4) ಉದಯ, 5) ಶ್ರವಣಕುಮಾರ, 6) ಹಾಜಿ, 7)ಯುವರಾಜ 8) ಹಂಪಯ್ಯ, 9) ರಾಜು, 10) ಬೋಳಬಂಡಿ, 11) ಸ್ವಾಮಿ, 12) ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, 13) ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ, 14) ಶೇಖರ್ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðl AiÀiÁqÀð    oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/2016   PÀ®A:- 143. 147.  148. 333. 353.  427. 431. ¸À»v149 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ PREVENTION OF DESTRUCTION AND     LOSSOF ROPERTY ACT, 1981    (U/s-2) CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.08.12.2016 ಸಂಜೆ 16.40  ಗಂಟೆಗೆ 1] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¥ÀzÀÝtÚ ¸ÀÄAPÁ¥ÀÄgÀ 25 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ ¥ÀAZÀgÀ CAUÀr¸Á,G¼ÀªÉÄñÀégÀ 2] UÀtÂÚ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 35 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ ¸Á, G¼ÀªÉÄñÀégÀ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಉಳಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಕಾಶ ಪಂಚರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್, ದೊಡ್ಡಮನಿ ಪಿ,ಎಸ್, ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ & ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 480/- ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊAqÀÄ ಪಂಚಾನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ 17.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನು ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಒಡಿಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ     UÀÄ£Éß £ÀA:       172/2016 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :09.12.2016 gÀAzÀÄ 140 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                   


                                            

8 Dec 2016

Reported Crimes


                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ;-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ: 07.12.2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗರಾಜ ತಂ; ನರಸಪ್ಪ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಬೈಲಪತ್ತಾರ್, : ಗೋಲ್ಡ ವರ್ಕ ಸಾ: ಯದ್ಲಾಪೂರ ತಾ: ರಾಯಚೂರು gÀªÀರು ತನ್ನ ಹೊಂಡಾಶೈನ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: TS06 EL 8699 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಚನ್ನುಚಾರಿ ತಂ; ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಯ: 30 ಸಾ: ಮಕ್ತಲ್ ಈತನನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿನಗರದಿಂದ - ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯರಮರಸನ ಆದಿಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆಎ36 8727ನೇದ್ದನ್ನು ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾರನ್ ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಇಬ್ಬರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತರಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಬುಜಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಮೂಕಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ¨Éನ್ನುಚಾರಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2016 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ & 187 LJA« DPÀÖ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÉÊd£ÁxÀ »ÃgɪÀÄoÀ vÀAzÉ  ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä ªÀ:24ªÀµÀð, eÁ;dAUÀªÀÄ, G:ªÁå¥ÀgÀ, ¸Á-CgÀPÉÃgÁ. vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð.ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀÄ «±ÉõÀªÁV ºÀ§â ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, DgÉÆæ £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ gÀÄzÁæ©üõÉPÀ ¥ÀÆeÉ ¤«ÄvÀå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ¸À®ÄªÁV FUÉÎ JgÀqÀÆ ¢£ÀzÀ »AzÉ ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðPÉÌ §gÀĪÀAvÉ CªÀjUÉ ºÉýzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢£À £ÁUÀAiÀÄå¸Áé«Ä PÀgÉAiÀÄ®Ä ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁUÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀÆeÉ PÁAiÀÄðPÉÌ CªÀgÀÄ §gÀ°®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀtªÁV  ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ, £Á¼É eÁvÉæ ¢ªÀ¸À EªÀgÀ£ÀÄß  MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄzÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è  ¢:-05/12/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è  ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ  zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ  gÀxÉÆÃvÀìªÀ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ, 1]¹zÀÝAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå 2]£ÁUÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀÄå J®ègÀÆ eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á-CgÀPÉÃgÁ gÁZÀAiÀÄå¸Áé«ÄAiÀÄ C½AiÀÄ ¸Á-UÀ§UÀÄA¥ÀÄ UÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ, §°¸ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠠ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ,  ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §°¸ï¤AzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà EªÀgÉ®èjUÉ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯ÉèAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆArj E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¹PÀÌgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzsÀjPÉ ºÁQ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðA zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:252/2016. PÀ®A. 143, 147, 148, 504, 307 ¸À»vÀ 149 L¦¹.  CrAiÀÄ°è¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 06-12-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಗುಡಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿಮಣೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಗುಡಸಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿಮಣೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪದಿಂದ ಗುಡಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತನ್ನ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಮತ್ತು ಗುಡಸಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಡಸಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿ ಉರಿದು ಗುಡಸಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಶಿವಕಲಾ 6 ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುಗಳು, ದವಸದಾನ್ಯಗಳು, ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, 40,000 ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ದಿನಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,30,000/- ರೂ ಗಳು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.19/16 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

    
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 06-12-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃR ©Ã¸À¥Àà, 25 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ,  G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: °AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ vÁ||f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 04-12-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ  CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄĤAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃR £ÀgÀ¸À¥Àà, ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀqÀ¦ FgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄqÀ¹ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä. 2) PËd PÀA§AiÀÄå, 3) zÉÆñÉÆüÀÄ ©Ã¸ÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÀÆr ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉà ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è JªÉÄä PÀlÖ¨ÉÃqÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ D eÁUÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆæüvÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀqÀ¦ FgÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÁåPÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÀįÉà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À §®UÉÊUÉ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À PÉÊ §¼ÀUÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ DPÉAiÀÄ PÉÊUÉ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÉÃj ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ G½¢gÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è PÁ°lÖgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©¸ÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2016 PÀ®A. 323, 324, 504, 506, gÉ/« 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :07.12.2016 gÀAzÀÄ 158 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.