thought for the day

"Without simplicity, one cannot gain the TRUE affection of others."

28 Nov 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ-27-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¦.¹-329 gÀªÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÀASÉå-25/14 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À J£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀÄÆqÀÆègÀÄ 60ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-¨ÉÆêÀÄä£Àß½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦gÁå¢ ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀÄÆqÀÆègÀÄ 60ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:-¨ÉÆêÀÄä£Àß½î gÀªÀÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀvÀUÉzÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ  CªÁZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ-§rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.104/2014 PÀ®A 143.147,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2014 gÀAzÀÄ  76 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,300/- /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 Nov 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
     ದಿನಾಂಕ: 27-11-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1400 ಗಂಟೆಗೆ  PÀÄ.¸ÀĵÁä vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà, 16 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: «zÁåyð¤, ¸Á: ºÉUÀθÀ£À½î, ºÁ.ªÀ: C¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತಾನು ರಾಯಚೂರುನ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ  ¤gÀAd£ï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 23 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: CmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á: C¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಆರೋಪಿತನ ಮನೆ ಇದ್ದು, ಈತನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ತಾನು ಸಹ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈತನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾನು ಬೇಡವೆಂದರೂ ತನಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮುದ್ದುಕೊಡುವುದು, ತನ್ನ ಮೈ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಆತನಿಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಹಾಗಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.
       ದಿನಾಂಕ: 26-11-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1430 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಡಾಸಿಗೆ ಅಂತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಅಟೋ ನಂ. ಕೆಎ36/8324 ನೇದ್ದರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದು, ಆಗ ತಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೈಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ದು, ತಾನು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡಾ, ಆರೋಪಿತನು ತನಗೆ ನೀನು ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಅಳುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಂದ್ರದ ಉರುಕುಂದಿ ಈರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದರೆ ಆರೋಪಿತನು ತನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ತಾನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಬಲವಂತದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ತನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 211/2014 ಕಲಂ 354, 366 , 506 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 12 ಪೋಸ್ಕೋ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2014 gÀAzÀÄ  11 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1,500 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.26 Nov 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ-25-11-2014 gÀAzÀÄ ºÀA¥À£Á¼À. UÁæªÀÄzÀ «,J¸ï,J¸ï,J£ï,¸ÀAWÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)§¸Àì¥Àà vÀAzÉ ªÀįÁÌd¥Àà dªÀ½ ªÀ-49 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvï G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀA¥À£Á¼À,£ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ  ¦,J¸ï,L vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ &  ¹§âA¢ÝAiÀĪÀgÀÄ   ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1300/- ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA-1 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ £ÀA,2 CªÀÄgÉñÀ ªÀÄÄzÉÆüÀ,eÁw-£ÁAiÀÄPÀ-¸Á-ºÀA¥À£Á¼ÀEªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆr ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ 3 )¥ÀgÉrØ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀ-35 eÁw-°AUÁAiÀÄvï ¸Á-ºÀA¥À£Á¼À (§ÄQÌ)) £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝÝ DgÉÆæ 2 £ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ & DgÉÆæ -1 £ÉÃAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ï oÁuÉ UÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.11.2014 gÀAzÀÄ  37 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4100/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                   


25 Nov 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 24.11.2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲ ನೀರಿನ ಸಂಭಂಧ ಫಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ FvÀ£À ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÃUÀ¯ï £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ PÀAzÀ® ®PÀëöäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð J¯ÁègÀÆ eÁ: ºÀjd£À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ.EªÀgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದವರೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ತೊರಡು ಬೀಜ ಹಿಡಿದು ಹಿಸುಕಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಇತನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದನು.ಅದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ, ಎಡಗಣ್ಣು ಕಂದಿದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಮತ್ತು 3 ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೂದಲಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಇತನು ಮನೆಯ ಬುನಾದಿಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತಲೆಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2014 PÀ®A: 323,324,354,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.11.2014 gÀAzÀÄ  122 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.