thought for the day

"Without simplicity, one cannot gain the TRUE affection of others."

18 Apr 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀµÀå£ÀÄ PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà wÃgÀzÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj DPÀ¹äPÀªÁV ºÉƼÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ §AzÀ ±ÀªÀªÀÅ EzÀÄÝ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀªÀÅ DVzÀÄÝ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 45-50 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ EzÀÄÝ PÉA¥ÀÄ §tÚªÀ£ÁVzÀÄÝ,zÉúÀzÀ J¯Áè ¨sÁUÀ GvÀAvÉ DVzÀÄÝ PÉƼÉwgÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢gÀÄvÀÛªÉ,£Á°UÉ ºÉÆgÀZÁagÀÄvÀÛzÉ,  PÀÆzÀ®Ä ªÀÄÄA¨sÁUÀ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè,vɯÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀÆzÀ®Ä EgÀÄvÀÛªÉ. zÉúÀzÀ ªÀÄÄR ZÀºÀgÉ, ªÉÄð£À  ZÀªÀÄð d®ZÀgÀUÀ¼ÀÄ wAzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ,ªÀÄÄRªÀÅ  PÀÆqÀ UÀÆvÀÄð »rAiÀÄĪÀ ¸ÁzÁåvÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, EvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ ZÀrØ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À eÁw-¨ÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæAiÀÄ,ªÀ-37  ªÀµÀð,GzÉÆåÃUÀ ºÉÆêÀÄUÁqÀð ¸ÀASÉå 356, zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À  ZÀºÀgÉ
ªÀAiÀĸÀÄì :- 45-50 ªÀµÀð          JvÀÛgÀ  : 5-6
ªÀÄÄR :- CUÀ®ªÁVzÉ              ªÉÄÊPÀlÄ:Ö- ¸ÀzÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ
§tÚ  -PÉA¥ÀÄ §tÚ                  §mÉÖ :- ¤Ã° §tÚzÀ ZÀrØ
       F ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄw£À ªÀåQÛAiÀÄ ¨sÁªÀ avÀæ F jÃwAiÀiÁV EgÀÄvÀÛzÉ


PÁgÀt F ªÉÄð£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À sಶವದ  §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ°è  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333                                                                         2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635.  
               
     ¢£ÁAPÀ 17-04-2015 gÀAzÀÄ 11-45 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀgÀqÉØ¥Àà 24ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, JQìÃ¸ï ¨ÁåAQ£À°è PÉ®¸À ¸ÁB §ÆvÀ®¢¤ß ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9980723283 FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, §ÆvÀ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¨É½UÉÎ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è eÁ°VqÀzÀ PɼÀUÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄ®VzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸À¢æ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ©½ £ÉÆgÉ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ zsÀgÀ¹zÀÝ ®ÄAVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ZÉ°zÀÄÝ, ªÁ¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ, ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ,  ¸À¢æ ªÀåQÛ C¥ÀjavÀ¤zÀÄÝ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. DvÀ£ÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É vÀÄA§ vÉÆý£À ©½ §tÚzÀ CAV, ©½ ®ÄAV , PÉA¥ÀÄ ¤Ã° zÀr G¼ÀîzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¢ eÁAUÁ zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2015 PÀ®A 174 (ss¹) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಫಿರ್ಯಾದಿ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄzÉÝ¥Àà CjPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FPÉAiÀÄ  ಮಗನಾದ ಮೃತ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄzÉÝ¥Àà CjPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ಈತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಾಧೆ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 17-04-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ   ದಿನಾಂಕ 18-04-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:13/2015 PÀ®A 174  ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 17-04-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅ.ವಿ/ಪೂ.ವೃ.ರಾ/2015 ದಿನಾಂಕ 17-04-2015 ರ ಅನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ 2ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 71/2015 ನೇದ್ದು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 581/ಸಿಆರ್.ಎಲ್/2015 ದಿನಾಂಕ 31-03-2015 ನೇದ್ದು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಸೈಯ್ಯದ್ ತಹಸೀನ್ ಯಮನಿ ತಂದೆ ದಿ|| ಸೈಯ್ಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಮನಿ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಉ: ಸಜ್ಜಾದೆ ನಶೀನ್ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಖಾನಖಾ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಸಹ ನಬಿ ಮೊಹಿನುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ (ಆರ್.ಹೆಚ್.) ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ. 2-1-54 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೂನ್ ಕಿಲ್ಲಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು  ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಅಂದ್ರೂನ್ ಖಿಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಶಹ ನಬಿ ಮೊಹಿನುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ ಖಾನಖಾ ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2, 3 ಮತ್ತು 4 ರವರುಗಳು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರೆಲ್ಲರು ಅಪರಾಧಿಕ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:-17.05.2014 ರಂದು ಖೊಟ್ಟಿ ಅಫಿಡಿವಿಟನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ನೇದ್ದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಕ್ರ. ಸಂ. 2, 3 ಮತ್ತು 4 ನೇದ್ದವರು ಸುಳ್ಳು ವಖಫನಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ ಬೊರ್ಡ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ಬೊರ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕಡತ ನಂ. ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಆರ್.ಇ.ಜಿ /13/ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್/14-15 ನೇದ್ದರ ಅನ್ವಯ ಖಾನಖಾ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜಾದ್  ನಸೀನ್ ದರ್ಗಾ  ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ತಾವುಗಳು ಸಜ್ಜಾದಾ ನಸೀನ್ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಖಾನಖಾ ಮುತುವಲ್ಲಿ ಇರುವದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 76/2015 ಕಲಂ 120(ಬಿ), 415, 418, 420, 423, 425, 463, 464, 468, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 17-04-2015 gÀAzÀÄ  21-30 UÀAmÉUÉ ¨ÁµÀ¸Á§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj PÁ¯ÉÃUÁgï 32 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:zÉêÀgÀUÀÄqÀØ (PÁ¯ÉÃUÁgï zÉÆrØ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀÄ PÉ J 36  E J¥ï 6690 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ £ÀqÀÄ«£À PÀZÀÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÀZÀÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹ÌÃqÁV ©¢zÀÝjAzÀ ¨ÁµÀ¸Á§£À §® Q«UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj §® PÀtÂÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DV CvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÀÄw gÁdªÀÄä UÀAqÀ ¨ÁµÀ¸Á§ PÁ¯ÉÃUÁgï 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:zÉêÀgÀUÀÄqÀØ (PÁ¯ÉÃUÁgï zÉÆrØ)  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.049/2015 PÀ®A 279 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ:-17-04-2015 ರಂದು 11-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ®PÀÌA¢¤ß, 28 ªÀµÀð,eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À,  ¸Á-¹gÀªÁgÀ ºÁ.ªÀ.¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÁ gÀªÀgÀÄ ತನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಭೂಮನಗೂಂಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಳಿಯ ರಂಗಪ್ಪ ಹಾಗು ಅತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಅದೇ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಫಿತgÁzÀ 1]ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÁé¸ÀÀAiÀÄå, 55 ªÀµÀð,À ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ §UÉ£ÀÆgÀÄ 27 ªÀµÀð, §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 20 ªÀµÀð,CA§ªÀÄä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 20 ªÀµÀð,£ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 45 ªÀµÀð, J¯ÁègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಈತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರಿ ಅಂತ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ, ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲದೇ ರಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾರೆಪ್ಪನು ಅದೇ  ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಬಲಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಉಳಿದವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದಾಡಿ ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ  ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.50/2015 PÀ®A,143,147,323,324,504.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ            
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
       

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2015 gÀAzÀÄ   47 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

17 Apr 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                         ದಿನಾಂಕ:16.04.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ 7ನೇ ಮೈಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮರಡ್ಡಿ ಸಿ ಪಿ ಸಿ 695 ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಏನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:15.04.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾನ್ವೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ ದಿನಾಂಕ:16.04.2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಗೋನ್ಹಾಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಮಗ್ಗಲು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೊ ವಾಹಾನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ ವಾಹಾನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟಕ್ಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಾವಾಗಿ ಮೃತನ ಮುಖ ಜಜ್ಜಿದಂತಾಗಿ ಮೌಂಸ ಖಂಡಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಾವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮೃತನು ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 45 ವಯಸುವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಈತನ ªÉÄÊ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ದೊತ್ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಳಿ ನಾಸಿ ಗೆರೆವುಳ್ಳ ಮಾಸಿದ ಅಂಗಿ ತೋಟ್ಟಿದ್ದು ಈತನ ಮೈಯಲ್ಲಾ ರಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೃತನು ದಿನಾಂಕ:15.04.2015 ರ ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಅವ¢üಯಿಂದ 16.04.2015 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಅವ¢üಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ವಾಹಾನವು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಈತನ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಅಂತ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 93/2015 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ 16/04/15 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉƺÀªÀÄzï E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀĺÀäzï C«ÄÃgï, 36 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, §¸ï £ÀA. J¦-20/dqï-0061 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®P£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr, JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄUÀ먀 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/eÉ-2252 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwzÀÝ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï vÀAzÉ SÁ¹A¸À¨ï, 40 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ, C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉqÉ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (UÁæ) oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 96/2015 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ 16-04-2015 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ J¸ï.¦. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§rAiÀÄ°è qÁ|| «£ÀAiÀÄ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgï, 23 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÁAiÀįï J£ï¦üïïØ §Ä¯ÉÃmï  £ÀA. PÉ.J.-36 E.¹.-226 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¸ÉAUÉÆqÀØAiÀÄå£À.¦. vÀAzÉ ¥À®£ÉÊAiÀÄ¥Àà£À  55 ªÀµÀð eÁ: £ÁqÀzÀ ¸Á|| ¸ÉêÁ¥ÉÃl ¸ÉîA. ¯Áj £ÀA. n.J£ï-30/AiÀÄÄ-4279 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀvÀ jÃwAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §Ä¯ÉnUÉ ¯Áj ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ §A¥ÀgïjAzÀ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÄÝ, §Ä¯Émï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ qÁ|| «£ÀAiÀÄ gÀªÀgÀ §®UÁ®Ä ZÀ¥Éà ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯Áj UÁ° vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ,UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà 1415 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 23/2015 PÀ®A 279,338, 304(J) L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 16/04/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉUÉ C° ¨ÁµÁ vÀAzÉ £À©Ã ¸Á¨ï ªÀ:28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®èAzÉÆrØ  (UÀ®Uï) FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ FvÀ£À ®UÀߪÀÅ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ®UÀßPÉÌ §A¢zÀÄÝ vÀªÀÄUÉ E½zÀÄPÉƼÀî®Ä vÀ¥ÀàgÀUÀÄAqÀ ªÀĹâAiÀÄ°è ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÀ ªÀ: 02 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ vÀ¥ÀàgÀUÀÄAqÀ ªÀĹâAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ QgÁt CAUÀÀrAiÀÄ°è ¸ÉÆArUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QgÁt CAUÀr ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ±ÀA¨sÀÄ°AUÉñÀégÀ ¨ÉlÖzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁdÄ«£À°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ HgÉÆüÀVAzÀ M§â PÀÄæµÀgï £ÀA PÉ J33 J 4218 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀȵÀgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁdÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CvÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ CvÀ£À §® ºÀuÉUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÄV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀȵÀgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄ¯É PÁ£ÀƤ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 07/2015 PÀ®A:279,304(J) L.¦.¹ 187 LJªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            ದಿನಾಂಕ : 15/04/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 07-45 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು-ದೇವದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬುರಡಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 25-30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದು, ಎಡಗಾಲು ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು  ಆಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರ್ ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ 51/2015 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ದಿನಾಂಕ: 17/04/15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಸಿ.157 ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಇವರು ರಾಯಚೂರು ದನ್ವಂತರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ ಸಾ-ಮಾನವಿ ಈಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ದಿ: 16/04/15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಗೌರಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಐ.ಬಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಟೋ ನಂ.ಕೆಎ-36/-1562 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು  ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಹರಿಹರ ಇಬ್ಬರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಮತ್ತು ಹರಿಹರ ಈತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಟೋ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತ ಪಡಸಿದ ನಂತರ ಅಟೋವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ;ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ113/15 ಕಲಂ  279,337, 338 ಐಪಿಸಿ & 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

               ದಿನಾಂಕ 17-04-2015 ರಂದು 05-30 .ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲಬನೂರು ಕ್ರಾಸ ಸಮೀಪ ಪಿರ್ಯಾಧಿ NAPÁgÉñÀégÀ vÀAzÉ ¥ÀÄlÖtÚ ªÀ: 34 ªÀµÀð PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ÀÄì ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: ²gÁ f: vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ 2 £Éà §¼Áîj r¥ÉÆà EªÀgÀÄ ತನ್ನ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಫ್.-1645 ನೇದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯಾವೋದೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎದುರಿಗೆ ಲಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಸ ಮಾಡಲೆಮದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಮೂದಿತ ಲಾರಿ ನಂ ಎಂ.ಹೆಚ್.26 ಎಡಿ-1935 ನೇದ್ದನ್ನು    ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಜಖಂಗೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟರನಿಗೆ ಕಾಲು ಕೈ ಮುರಿದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಮುಂದೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದು ತೆಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ನಿಯಂತ್ರ ತಪ್ಪಿ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ  ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ  ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;97/2015 PÀ®A. 279, 338   L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ: 16-04-2015 gÀAzÀÄ 9-00 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁåPÀÖgï  SWARAJ 735 FE PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA .PÉ.J 36 n© 7331 EzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ mÁæ° £ÀA§gÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß ¦ J¸ï L eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà ªÀiÁr, ¥Àj²Ã°¹ mÁåPÀÖgï£À°è 2. PÀÆå©Pï «ÄÃlgï£ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgï£ÀÄß ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝ eÁÕ¥À£ÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.46/2015  PÀ®A:  4(1A) , 21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                 ¢£ÁAPÀ: 16-04-2015 gÀAzÀÄ 12-45 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁåPÀÖgï  MASSEY FERGUSON 241 D1 PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA .PÉ.J 36 n 4977 EzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ mÁæ° £ÀA§gÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß ¦ J¸ï L eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà ªÀiÁr, ¥Àj²Ã°¹ mÁåPÀÖgï£À°è 2. PÀÆå©Pï «ÄÃlgï£ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgï£ÀÄß ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝ eÁÕ¥À£ÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.47/2015  PÀ®A:  4(1A) , 21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
      ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ತಾನು ಈಗ್ಗೆ ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಮಹೆಬೂಬ ತಂದೆ ದರಿಶೈಲಿ 25 ವರ್ಷ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರೋಪಚಾರವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷೀಣೆಯಾಗಿ 55 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಸೀನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹೇಬೂಬ 22 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ;ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಹಳೇ ಮಸ್ಜೀದ್ ಹತ್ತಿರ ದರೂರು ಫೋನ್ FPÉAiÀÄ  ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಈಕೆಯ ಮೈಮೇಲೆ ಎರಡುವರೆ ತೋಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಅಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ 15 ತೋಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಜನನಾವಾದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 1,2,3 ರವರುಗಳು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರು ಬಂಗಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನ ತಂಗಿ ಆಶಾ ಈಕೆಯ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನರಯಿಂದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಮಾನಸಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೋಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇವರ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಈಗ್ಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ ಬಂದು ಇರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ದಿನಾಂಕ;11.03.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಗಂದೊಡ್ಡಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಈಗ 7 ತಿಂಗಳ ಬಸುರಿ ಇರುತ್ತೆನೆ ಅಂತ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2014 PÀ®A 323,504,506 498(J) ,¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrzÉ.
                 ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ CA§tÚ, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: f.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ PÁåA¥ï FPÉUÉ  ಆರೋಪಿ ನಂ-1 CA§tÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄAqÀgÀV, 34 ªÀµÀð,G: ºÉZï.f.JA PÁ«ÄðPÀ £ËPÀgÀಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಅನೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೆವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಡೆಲಿವರಿಗೆಂದು ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲಾ.  ಆರೋಪಿ ನಂ-1 ಈತನು ಆಗಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ: 13-04-15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ-1 & 2 ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ-1 ಈತನು ಲೇ ಸೂಳೇ ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೀನೇಲೆ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದರೂ ಬುದ್ದಿ ಬರಲಿಲ್ಲಾ. ನಿನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ಮೈ,ಕೈಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಡುಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ-2 ಈತನು ಕೂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೈ, ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:52/2015 PÀ®A. 323. 504, 498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
  ªÀÄgÀuÁAw ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
: ದಿನಾಂಕ 16-04-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಯಾಳು ಮತ್ತು ಅತನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗೆ ಅರೋಪಿತರಾದ  ಅದೇಮ್ಮ ಹನುಮಂತ, ಹುಸೇನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಭೀಮಕ್ಕ ಹುಸೇನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಬುಡ್ಗರಾಜ ತಂದೆ ಹೀರಾಪೂರ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ತಂಟಗೆ ಹೋಗುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅವನು, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋದರೇನಾಯಿತು, ಯ್ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ , ಈ ಮೊದಲೂ ಸಹಾ ಗಾಯಾಳುವಿನಸಂಗಡ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂದ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರು, ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಅರೋಪಿತರಿಗೆ ಭಯಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅರೋಪಿ 1ನೇಯವಳು ಅರೋಪಿ 2 ರಿಂದಾ 5 ನೇಯವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಅರೋಪಿ 1 ನೇದವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಕೊರೆದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಮರಣಾಂತಿಕ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಯಾಳು ರೀಮ್ಸ ಬೋದಕ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, CAvÁ ಶ್ರೀ ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ವಯಾ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಎಲೆಬಿಚ್ಚಾಲಿ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA.79/2015 ಕಲಂ 307,109 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿCrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrzÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 15.04.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ºÀÄ®UÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° ¸Á: PÀmÉÆÖÃt FPÉAiÀÄÄ  ಮೈದುನನ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬೈದಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 16.04.2015 ರಂದು  01.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿvÀgÁzÀ  1) ±ÉÃRgÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ FgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ PÀÆrಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಳೇ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮದ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ, ರಾಡ್, ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿ ಶಿವಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೂ ತೂರಿ ಬಾಗಿಲು ಒದ್ದು ‘’ ಲೇ ಬ್ಯಾಗಾರ್ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೆ, ಬ್ಯಾಗಾರ್ ಸೂಳೇರೆ ಹೊರಗೇ ಬರಿಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡೂತ್ತಾ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಸವರಾಜನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ರಾಡಿನಿಂದ ಬಡಿದರು. ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಈರಮ್ಮ, ಮೀನಾಕ್ಷೀಗೆ ಕೊಡಲಿ ಕಾವಿನಿಂದ ಬಡಿದಿದ್ದು, ಮಹಾಂತೇಶನಿಗೆ ರವಿಕಿರಣನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿತರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2015 PÀ®A: 143,147,148,448,323,324,504,506,307 gÉ.« 149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ದಿನಾಂಕ 15.04.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂಗಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಮತ್ತು 2 ಇವರು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂಗಿಗೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವದು, ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವದು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀqÉÆØÃt FvÀ£À ತಂಗಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 16.04.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 1) «dAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 2) PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà, 3) «ÄãÁQëà UÀAqÀ PÀÄ¥ÀàtÚ, 4) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà,  5) ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà,            6) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 7) ¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 8) «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà, 9) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 10) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà, 11) ©üêÀĪÀé UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ, 12) ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ DzÀ¥Àà, 13) £ÀgÀ¸ÀªÀé UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà 14) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢   ¸Á: PÀqÉÆØÃtÂEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳುತ್ತೀರೇನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯ್ಲಲಿ ಕಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕಾರದಪುಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಯ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ. ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. 53/2015 PÀ®A: 143,147,148,448,323,504,506,509,354 gÉ.« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ: 09-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£À±ÀAiÀÄå vÀAzÉ: AiÀÄAPÀAiÀÄå,45ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ.  FvÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀAUÀtÚ FvÀ£ÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjzÉÆrØ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ eÉÆÃgÁV ªÀÄ¼É UÁ½ ©Ã¹ ¹r®Ä C¯Éè ºÉÆ®zÀ®èzÀÝ VqÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CzÀgÀ gÀªÉAiÀÄÄ gÀAUÀtÚ£À JqÀ ¥ÀPÉÌUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ gÀAUÀtÚ£ÀÄ DWÁvÀUÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀÄ ¨ÁgÀzÉà PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr E¯ÁdÄ PÉÆr¹zÀÄÝ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ . zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.  ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¸ÀASÉå: 02/2015 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
       
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2015 gÀAzÀÄ   15 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  1500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.