thought for the day

"Without simplicity, one cannot gain the TRUE affection of others."

30 Jan 2015

Special Press Note and Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


            f¯ÉèAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À «gÀÄzÀÝ gÁwæ¬Ärà PÁAiÀiÁðZÀÀgÀuÉ £ÀqɹzÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À eÁ®ºÀ½î, zÉêÀzÀÄUÀð, UÀ§ÆâgÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ, §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è MlÄÖ 13 CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ  13 Qæ«Ä£À¯ï ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÉÊQ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è 2, zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è 2, UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è 5, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ 2, §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ 1 ºÁUÀÆ ¹gÀĪÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è 1 gÀAvÉ  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ 12 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß EA¢¤AzÀ 15 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  

PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃj¹zÀ ²æà gÉêÀt¥Àà J.J¸ï.L. zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  7 £Éà ªÉÄʯï ZÉPï¥ÉÆøïÖ PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÀÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ E§âgÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ²æà JA.J£ï £ÁUÀgÁd, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ §UÉÎ ªÀiÁ»w PÀAqÀħAzÀ°è ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï 08532-235635 UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀºÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-=


             ಫಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ F±ÀégÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 43, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J.¦.JªÀiï.¹ ºÀwÛgÀ E®PÀ¯ï  FvÀ£À ಮಗನಾದ ಆಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್  17 ವರ್ಷ ಈತನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಾ ಲಿಂಗಸೂಗುರುನ ಜಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹೀಗಿರುವಾಗ  ದಿನಾಂಕ: 24-01-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿ:26-01-2015 ರ ಬೆಳಗಿನ 8-00ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮಗ DPÁ±À ¥Ánïï vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt UËqÀ ªÀAiÀÄ:17 ªÀµÀð, ¸Á: J.¦.JªÀiï.¹ ºÀwÛgÀ E®PÀ¯ï ºÁ.ªÀ: °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ಈತನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:29/15 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                          ದಿನಾಂಕ 29.01.2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 17.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಬೂಬ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಂ 27 ವರ್ಷ ಕೆ,ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂಬರ ಕೆ. 36 ಎಫ್ - 768 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಸ್ಕಿ ಡಿಪೋ ಸಾ. ಮುದ್ದಾಪುರ ತಾ. ಸಿಂದನೂರು.  FvÀ£ÀÄ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ನಂಬರ ಕೆ, 36 ಎಫ್ 768 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ. 36 1296  ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಮರೇಶನ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲಿನ ಮೋಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಮುರಿದು ಮಿನಗಂಡಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಂದಪ್ಪನ ತೊಡೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 12/15 ಕಲಂ 279.337.338 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

     ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  

              ದಿನಾಂಕ 29/01/15 ರಂದು ಪೋತ್ನಾಳ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ   ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು) ªÀiÁ£À« ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 1500 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 20,065/-/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ 1] ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮರಣ್ಣ , 53 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ದೇವತಗಲ್ ತಾ: ಮಾನವಿ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£Àರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 38/15 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.01.2015 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                                                                                                                                           

29 Jan 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ದಿನಾಂಕ-28-01-2015 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ 25 ªÀµÀð eÁ-ZÀ®ÄªÁ¢ G- CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á- D±ÉæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ZÀAzÀæ§AqÁgÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, 1] «gÀÆ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ- ZÀ®ÄªÁ¢ G- CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á-ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2] ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 45 ªÀµÀð eÁ- ZÀ®ÄªÁ¢ G-CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á- UÀzÁé¯ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 3] ±ÀAPÀgï vÀAzsÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 38 ªÀµÀð CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á_ ªÀÄrØ¥ÉÃn gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄ ಅಟೋ ನಂ- ಕೆಎ36--5082 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಮೃತರ ಅಟೋ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಂದೆ ರಾಯಚೂರು-ಲಿಂಗಸಗೂರ ರೋಡಿನ ಪವರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಮಧ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮುಂಧೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೃತ ಅಟೋಕ್ಕೆ ಟಕರ್ ಕೋಟ್ಟು ಅಟೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಟೋ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ, ಮೃತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಎರಡು ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೃತ ಮಲ್ಲೇಶ ಈತನಿಗೆ ನೋಡಲು ಬಲಗಡೆಯ ತಲಗೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಂಕರ್ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ, ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ ನೋಡಲು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಕಾರ್ ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರ ನಂ- ಕೆಎ 36 - 7146 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ.ಗುನ್ನೆ ನಂ -13/2014  ಕಲಂ. 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
                  ¢£ÁAPÀ: 28-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀAzÀÄ ಆರೋಪಿvÀ£ÁzÀ AiÀÄAPÉÆèÁ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÁUÀtUÉÃj ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: G¥ÁàgÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.-09--6602 ನೇದ್ದನ್ನು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು UÀÄqÀzÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ ºÀnÖ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೇ ಲೈಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫೀರ್ಯಾದಿ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: §tÂfUÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À FvÀನ ಮನೆಯ ಎಡಭಾಗದ ಗೋಡೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೃತಳ ಮೈಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆ ಜಖಂಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 30,000/- ರೂಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/15 PÀ®A. 279, 304(J), 427 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
          ದಿನಾಂಕ:28-01-2015 ರಂದು 8-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ಬಪ್ಪೂರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹುಗಿಬಂಡಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಬಾವಿತಾಳ್, ವಯ: 21 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕುರುಬರು, : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ: ಕುರುಕುಂದಿ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀನು ನಾಗಬಸನಗೌಡನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಇಬಿ-8804 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಪ್ಪೂರ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆ ಹೊರಟಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹೇಂದ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ REOS02682 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ನಾಗಬಸನಗೌಡನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ , ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮುರಿದಿದ್ದುಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  .UÀÄನ್ನೆ ನಂ.15/2015, ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ & 187 .ಎಮ್.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                    ದಿನಾಂಕ: 28-01-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.45 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ವಯಾ: 47 ವರ್ಷ ಜಾ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉ: ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ: 3-7-79 ಗಂಗಾನಿವಾಸ ಬೇರೂನ್ ಖಿಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖೀತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಜನೆಯ್ಯ ಎಂಬುವವನು ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವನು ಬಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಭಾರ್ಗವಿ ವಯ:19 ವರ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ 1 ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಆತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನು. ಈ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ:28-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಆಂಜನೆಯ್ಯ ಈತನು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ " ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ ತಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೂರು ಜನ ಗೆಳೆಯರು ಬಂದಿದ್ದು ಆಂಜನೆಯ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಬಂದವಳು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ತಾನು ಬಾಯಿ ಮಾಡಲು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸುಧಾ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಠಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಂತಮ್ಮ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಸುಜಾತ ಇವರುಗಳು ಬಂದು ಆಂಜನೆಯ್ಯ ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯ®èî ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡಾ ಆ 5 ಜನರು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಭಾರ್ಗವಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಲು ತಡವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ 5 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:14/2015 ಕಲಂ 143. 147. 448. 366 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ,    
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 28-01-2015gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Ä¸À¸ï // CPÀâgï ºÀĸÉãÀ& §æzÀgïì f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖj zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 26/ 1386 £ÉÃzÀÝgÀ°è 5,44,214 gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 34 ºÀwÛ ºÀ¼Éî ZÉPïUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄjUÉ¥Àà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¯ÁjAiÀÄ°è ¨ÉAQ PÁt¹PÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ºÀwÛ ºÀ¼Éî ZÉPïUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ  ¯ÁjUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ CA.Q 7,44,214/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀĪÀÅ¢®è.CAvÁ ²æÃ. CPÀâgÀ ºÀĸÉãï vÀAzÉ UË¸ï ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï 75ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, «Ä¸ï//CPÀâgï ºÀĸÉãï & §æzÀgïì f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖj ªÀiÁ°PÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå.01/2015 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¥ÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ;-29/01/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಳಗಾನೂರು –ನಾರಾಯಣನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಗಾನೂರು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, 50 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಕುಂಬಾರ, ಉ;-ಮಸ್ಸಿ ಫರ್ಗೂಷನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಟಿಬಿ-4685 ರ ಚಾಲಕ, ಸಾ;-ಚಿಲ್ಕರಾಗಿ ತಾ;-ಮಾನ್ವಿFvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಸಿ ಫರ್ಗೂಷನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಟಿಬಿ-4685 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿರುವ ಉಸಕನ್ನು ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿಎಸ್.ಐ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಸಮೇತವಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಉಸುಕು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿಯ ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ್ದನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2015.ಕಲಂ, 43-KARNATAKA  MINOR  MINERAL CONSISTENT RULE 1994,  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.01.2015 gÀAzÀÄ 36 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.