thought for the day

"Without simplicity, one cannot gain the TRUE affection of others."

28 Jul 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
  
                 ದಿನಾಂಕ : 27-07-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಸೈಯದ್ ಫಾರೂಕ್ ತಂದೆ ನೂರಅಲಿ , ವಯ: 21 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, :ಮೇಸನ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಕೊಪ್ಪಳ ಕ್ಯಾಂಪ (ಜವಳಗೇರಾ ಹತ್ತಿರ) ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು.FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೈಯದ್ ಮಹೆಬೂಬ್ ಇವರು ಮಧು ಎಲೇಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ  ಕಾಲ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಮ್.ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಎಸ್-9132 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಸಾ: ಬಸವ ನಗರ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಎಸ್-9132 ನೇದ್ದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೈಯದ್ ಮಹೆಬೂಬ್ ಈತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮಹೆಬೂಬನಿಗೆ ಎಡಮಲುಕಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ , ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಸಹಾ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.173/2014, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

           ¢£ÁAPÀ: 26-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.ªÉAPÀlgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ-28ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀ§gÀÄ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄ FvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ  £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ CªÀĪÁ¸Éå ¤«ÄvÀå ¥ÀAZÀªÀÄÄT DAf£ÀAiÀÄå£À zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæºÁèzÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É V¯Éè¸ÀÆÎgÀÄ PÁåA¦¤AzÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ-32ªÀµÀð  eÁ-ªÀÄrªÁ¼ÀgÀÄ, G-mÁmÁ J¹ £ÀA. PÉJ-36/J- 5973 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á- ªÀÄlªÀiÁj, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ £ÀA; PÉJ-36 J-5973 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£À §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ PÁ°UÉ, PÉÊUÉ, C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt mÁmÁ J.¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÝ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  77/2014 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:27-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉZï.gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀQîgÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ , ªÀAiÀÄ:64ªÀ, ¸Á:Dgï.f.JªÀiï ±Á¯É »AzÀÄUÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ Dgï.f.JªÀiï ±Á¯É »AzÀÄUÀqÉ EzÀÝ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «±ÁæAw¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÆgÀV¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀÆVzÀAvÉ PÉýzÀ PÁgÀt AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ JzÀÄÝ ¤®ÄèªÀµÀÖgÀ°è 1)¸ÀÄzsÁPÀgÀgÉrØ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ , ºÁ.ªÀ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , 2) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀgÉrØ , ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ , ºÁ.ªÀ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, 3) ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄgÉrØ ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ , ºÁ.ªÀ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, 4)®QëöäÃgÉrØ ¸Á: gËqÀÆgÀÄ, 5)CuÁÚfgÉrØ ¸Á: gËqÀÆgÀÄ, 6) gÁWÀªÀgÉrØ ¸Á:PÉÆvÀÛ®aAvÁ, 7)²æäªÁ¸ÀgÉrØ ¸Á:zÀªÀÄÆägÀÄ, 8)§¸À£ÀUËqÀ , 9)¨Á¥ÀÄgÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ , 10) «ÃgÀ£ÀUËqÀ, 11)UÉÆÃ¥Á®gÉrØ, 12)eÉÆÃUÁgÉrØ, 13)wªÀiÁägÉrØ E¤ßvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ 30 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ mÁmÁ J.¹.E ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀwÛ , ªÀÄZÀÄÑ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ 30 d£À ºÉÆgÀUÉ ¤AvÀÄ 23 d£À M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ , ZÀ¥Àà° PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ºÉÆgÀVzÀÝ 30 d£ÀgÀÄ ªÀQî ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É C£ÀÄßvÁÛ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ »rzÀÄ EAZÀÄ EAZÀÄ PÀrzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉʬÄAzÀ §AUÁgÀzÀ 30 UÁæA ¨Áæ¸ï¯ÉÃmï , 9 UÁæA GAUÀÄgÀ , PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 10 UÁæA ZÉÊ£ï QwÛPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ , §¤AiÀÄ£ï ,®ÄAV ºÀjzÀÄ ºÁQ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2014 PÀ®A: 143, 147, 148,448, 504, 323, 355, 395, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ರಾಮನಗೌಡನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ವೆಂಕಟೇಶನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಭಾವನ ಮಗಳಾದ ಮೋನಿಕಾ ಇವಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ನೆಗೆಣ್ಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಕೊಡಲು ಹೋದಾಗ  ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 27-07-2014 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 1) ºÉZï. gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀQîgÀÄ 2) ºÉZï. UÉÆëAzÀgÉrØ 3) AiÀÄAPÁgÉrØ 4) ¨sÁgÀwñÀ gÉrØ 5) C±ÉÆÃPÀ gÉrØ 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÉõÀgÉrØ 7) ²æÃzsÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ ±ÉõÀgÉrØ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ E.eÉ ºÉƸÀì½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಆಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಕಾಎಕಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಸೋಮಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂಳೇ ಮಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಡಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್  ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ದ್ವಂಸ ಮಾಡಿ , ಸುದೀಂದ್ರರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲತಾ ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿ , ಸುದಿಂದ್ರರೆಡ್ಡಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಸರಾ ಹಾಗೂ ಸುಮಂಗಲಮ್ಮ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಸರಾ ವನ್ನು ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು , ಅಂಬಿಕಾಳನ್ನು ಸಹಾ ಅವಳ ಅಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ 175/2014 ಕಲಂ 143, 147, 148, 448, 504, 323, 324, 395, 427, 506 ಸಹಿತ 149 ಪಿಸಿ ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ


PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ²æà ºÀ¸ÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ-60 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° ¸Á-fãÀÆgÀÄ vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£À ಮಗಳಾದ ಮೃತ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ಈಗ್ಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಸೋಮಣ್ಣ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚನ್ನಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಳಿಯ ಸೋಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯಾದ ನರಸಮ್ಮ ಇವರು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಯವರು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಗ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ¢£ÁAPÀ: 27.07.2014 gÀAzÀÄ ಮುಂಜಾನೆ ಸದ್ರಿ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ನರಸಮ್ಮ ಇವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಆಕೆಯ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಆಕೆಗೆ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಆದ ಸುಟ್ಟುಗಾಯಗಳ ಬಾದೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದ್ದು, ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.207/14 ಕಲಂ 498(), 302, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ಫಿಯಾರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ: «gÉñÀ, 40ªÀµÀð,eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: CgÀPÉÃgÀ,  ºÁªÀ. ¥ÁªÀÄ£ÀPÉ®ÆègÀÄ  FPÉAiÀÄನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 15ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1) «gÉñÀ vÀAzÉ; £ÁUÀ¥Àà PÁlä½î £ÉÆA¢UÉ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ನಾದಿನಿಯಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 02 ªÀÄ®èªÀÄä  E§âgÀÆ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ,  ¸Á: CgÀPÉÃgÀ. ನೇದ್ದವಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನು, ವಿನಾ ಕಾರಣವಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ನೀನು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಳೆಯಿತು ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕದೇ ಉಪವಾಸ ಹಾಕಿ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿರಾಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನು ಈಗ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 27/07/14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಅರಕೇರಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನು, ಎಳೆ ಸೂಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತನಕ ಬರುವಷ್ಟು ದೈರ್ಯ ಬಂತೆನಲೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಯ ನಾದಿನಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಕೂದಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತನಕ ಬಂದದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2014 PÀ®A-498(J),323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ: 26/07/14 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀ-50 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á-PÉÆgÀ« 
vÁ-ªÀiÁ£À«
FvÀನು ತಮ್ಮೂರಿನ ದ್ಯಾವಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಕುರುಬರು ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀಕಲ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಈತನ ಮಗನನ್ನು ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಪಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆದಾರಿಗೆ ಹೋಗಪಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನು ಆರೋಪಿತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ದ್ಯಾವಣ್ಣ ಈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÁ-ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-PÉÆgÀ« vÁ-ªÀiÁ£À«  FvÀ£ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಾನು ಸೀಕಲ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ ಆತನಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಾ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಡೀರಿ ಅಂತಾ ಬೈದಿದ್ದೀ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲಲೇ ಸೂಳೇಮಗನೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಮೊಣಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇರಲಾರದ್ದರಿಂದ ದಿ: 27/07/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಠಾಣೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಪರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾ-ಕೊರವಿ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.208/14 ಕಲಂ 324,504, 506, ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
       ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà a£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Àdð¥ÀÆgÀÄ vÁ.f. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ71:2 ವಿ 2-07 ಗುಂಟೆ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 1 «ÃgÀ§æºÀä vÀAzÉ C¥ÀàgÁªï eÁw:CPÀ̸Á°UÀ ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ ಈತನಿಗೆ 40*60 ಒಂದು ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೊಫಿ ನಂ 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ  ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಲವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2) ªÀÄĸÀ¯É¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÁw ªÀÄrªÁ¼À ¸Á.¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ3) ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁw ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ¸Àð¥ÀÆgÀÄ. ಇವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ 18.07.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಚಂದ್ರಬಂಡಾದ ನಾಡ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾಡತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವಡ್ಡರ ಜಾತಿಯವರು ನೀವೆನು ಮಾಡಂಗಿದ್ದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು,ಸದರಿ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ .ಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2014 PÀ®A: 504, 506, 109, 420 ಸಹಿತ 34 L¦¹ & 3 (I)(X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                                                     
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2014 gÀAzÀÄ    73  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   11,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


27 Jul 2014

Reported Crimes


                                 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 

 

              ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ,ಮಿಲಿಟರಿ ಮುದುಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸರ್ಜಾಪೂರು 64 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಲಿಂಗಾಯತ,ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ;-ಬಳಗಾನೂರು FvÀನು 7-ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ 1-1/2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅನುಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ದಿನಾಂಕ;-22/05/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷನಾದ ಹೆಚ್ ಮಹಬಳೇಶ ತಂದೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರೆ 25 d£À ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನಿಗೆ ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡುವ  ಉದ್ದೆಶದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡುತೆವೆಂದು ಹೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಶೌಚಾಲಯದ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರನಿಗೆ ರೂ-10,000 ಹಣ ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ .ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಮಹಬಳೇಶ ಈತನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ಯಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶೌಚಾಲಯದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚುತಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಮಹಬಳೆಶನು ಅದನ್ನು ನನಗೆನು ಕೇಳುತಿರಿ  ಅದನ್ನು ಪಿ,ಡಿ ಓ ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ.ಸದರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ ಡಿ ಓ ಇವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಅವರು ನಾನು ಮಹಬಳೇಶನಿಗಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲುಕ್ಸಾನ ಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇದುದರಿಂದ ಅದರಂತೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ  ಠಾಗುನ್ನೆ ನಂ-143/2014.ಕಲಂ,427,447,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ:-25-7-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀ: 50, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ 1) bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà 2) bÀvÀæªÀÄä UÀAqÀ bÀvÀæ¥Àà  3) ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà 4) zÀÄgÀÄUÀªÀé 5) UËgÀªÀé  6) ªÀÄÄzÀPÀªÀé 7) eÉÆÃUÀªÀé J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt KPÁKQ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 3 FvÀ£ÀÄ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ,UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 354, 355, 506, gÀÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                        ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 

ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä @ £ÀA¢¤ UÀAqÀ ²ªÁf gÁd®¢¤ß ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G : CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á : PÀ¥ÀUÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À«. FPÉAiÀÄ ವಿವಾಹವು ಆರೋಪಿ ನಂ.1ರವರೊಂದಿಗೆ ದಿ: 18-02-13 ರಂದು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಟ್ಕನೂರು ಬಸವಲಿಂಗ ದೇವರು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹಾಗೂ ಊರಿನವರ ಸಮಕ್ಷಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  ಆರೋಪಿ ನಂ.22) ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ ¢: FgÀtÚ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄFPÉAiÀÄÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ. 3) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¢: FgÀtÚ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á : ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄFvÀ£ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಭಾವ ಇದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ. 4) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á : ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
5) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÉÆwÛ®è ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : AiÀiÁ¥À®¥À«ð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ                                                                                                                                                                                                 
ನೇದ್ದವರು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸೂತ್ರದಾರರಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 1) ²ªÁf gÁd®¢¤ß vÀAzÉ ¢: FgÀtÚ gÁd®¢¤ß ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
ರವರಿಗೆ 50,000/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಮದುವೆಯಾದ 03 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನವರು ನನ್ನ ಮಾತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆಸು ಅಂದರೆ ತೆಗೆಸುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ತವರು ಮನೆಗೆ ನಡಿ ಎಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬಿದ್ದು, ನೀನು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 50,000/-ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 09-05-14 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಕಪಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ರಿಂದ 3 ನೇದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.   ದಿನಾಂಕ 19-07-14 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಕಪಗಲ್ ದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ದಂಡವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ತಾಳಿ ಹಿಡಿದು ಆಕೆಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ನಂ. 4 ಮತ್ತು 5 ನೇದ್ದವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ರಿಂದ 3 ನೇದ್ದವರು ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೀ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀ ನೀನು ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 206/14 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 504, 506, 109 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 & 4 ವರದಕ್ಷಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ: 26-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-00 UÀAmÉUÉ ºÀÆ«£ÀqÀV ZÉPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀìAiÀÄå ¹¦¹ 397 zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ ªÀiË£ÉñÀ, ¸Á:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¨ÉÆïÉgÉÆ UÁr £ÀA PÉJ-34/6075 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV G¸ÀÄPÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß KPÉ ¤°è¹¢Ýj ©lÄÖ©rgÀ¯Éà CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÀÆ PÀÆqÀ ¤ÃªÀÅ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ºÉÃUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛj ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß D¬Ä¹ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÉ®ègÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ ºÉÃUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛj £ÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 133/14 PÀ®A504.353.506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

,                   ದಿನಾಂಕ: 23-07-2014 ರಂದು  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ 1) ಬಷೀರುದ್ದಿನ್ 2) ಬಸವರಾಜ ಧಡೇಸುಗೂರ 3) ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ 4) ಮಲ್ಲೇಶ ನಾಯಕ ಇವರುಗಳು ಕೆಲವು ಜನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜಲ ನಿರ್ಮಲ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀÄÄPÀÌtÚ PÀjUÁgÀ G¥À PÁAiÀÄðzÀ²ð f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ  PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಛೇರಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಖಾಲೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ರವರ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವುದಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಾಫರ್ ಅಲಿ ಪಟೇಲ್ ಇವರನ್ನು ಜಲ ನಿರ್ಮಲ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ತಾವು ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶರಣ ಬಸವರಾಜ ಕೆಸರಟ್ಟಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಜಲ ನಿರ್ಮಲ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅದ್ಯಕ್ಷಕರು ,ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಾಲ್ವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು ಆಗ 1) ಬಷೀರುದ್ದಿನ್ 2) ಬಸವರಾಜ ಧಡೇಸುಗೂರ 3) ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ 4) ಮಲ್ಲೇಶ ನಾಯಕ ಇವರು ತಮಗೆ ಬಂದೋಡನೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಆಗ ತಾವು ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳಲ್ಲದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದಾಗ ಸದರಿ 4 ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿಯೇ ತಿರುತ್ತೇವೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ತಾವು ಭಯಗ್ರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.      ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಜಲ ನಿರ್ಮಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿ ಬೈದಾಡಿ ತಮಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮೂದು ಮಾಡಿದ 4 ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ  ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 154/2014 ಕಲಂ 452, 353,  504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ಅರ್ಜಿದಾರರನಾದ ಶ್ರೀ ಚಿರಂಜವಿ .ಶಿ ತೊಂಡಿಹಾಳ ರವರು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ  ±ÀgÀtåAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 2) ®PÀëöät ¸ÀgÀÆgÀÄ 3) AiÀÄAPÀ¥Àà ¸ÀAUÀªÀÄzÀ 4) ±ÁAvÀUËqÀ ¥ÉÆÃ¥Á 5) «gÉñÀ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ 6) ²æñÉÊ®UËqÀ   7) UÁå£À¥Àà PÀgÀr 8) ¥À«ð£À £ÁAiÉÆÌÃr 9) ºÀÄ°UɪÀÄä UÀqÁzÀgÀ 10) §¸ÀªÀÄä PÀgÀr 11) ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, 12) ±ÀgÀtUËqÉ ¥ÉÆÃ¥Á      13) §¸À¥Àà PÀÄj 14) CAiÀÄå¥Àà PÀgÀr  15) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÉgɨÉAa     16) ªÀÄ®è¥Àà £ÉgɨÉAa  17) ±ÁAvÀªÀé £ÉgɨÉAaEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಮಾನ  ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾತಿ ಆದಾರೀತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ತೊಂಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಕಿಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ದೂರು ನೀಡಿ ಜಾತಿ ಆದಾರಿತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ £ÁåAiÀiÁ®PÉÌ ¸À°è¹zÀ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2014 PÀ®A, 143, 147, s¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ  3 (i),  (viii), (x) (xiv)J¸ï.¹.&J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

 

 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2014 gÀAzÀÄ    53  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    11,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.