Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Nov 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಇಸ್ಪೇಟ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
EAzÀÄ 12-11-2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ PÁ¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 4210/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt & 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ  d¥sÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉëAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ F ¢£À vÁjÃPÀÄ 13/11/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁ 01-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 272/2019 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

12 Nov 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿ.11-11--2019 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 05-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಸಂಗನ ಬಸ್ಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ವಯ-60ವರ್ಷ ,ಜಾತಿ-ಜಂಗಮ,ಉ-ಒಕ್ಕಲುತನ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ-36/ಇ.ಆರ್-0122ರ ಸವಾರ ಸಾ:ಬಳಗಾನೂರು ಈತನು ತಾನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಮಾನವಿ-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತುಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮೈಕೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 153/2019 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 11-11-2019 ರಂದು 11-15 .ಎಂ ಕ್ಕೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 10-11-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಗಾಯಾಳು ಸದ್ದಾಂಹುಸೇನ ಈತನು  ಹಿರೋ ಡಾನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್  ನಂ. ಕೆಎ-19 ಎಕ್ಸ- 6613 ನೇದ್ದನ್ನು ಉಮಲೂಟಿಯಿಂದ ತಾವರಗೇರಿ ಕಡೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ಕುಷ್ಟಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಉಮಲೂಟಿ ಪುರರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್  ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್  ಚಾಸ್ಸೀಸ್  ನಂ. MBLHAW886K5G16689 ನೇದ್ದರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಾಯಾಳು ಸದ್ದಾಂಹುಸೇನನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್  ಕೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಡಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್  ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನನಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಲಮೊಣಕೈಗೆ ಹಾಗೂ ಎದೆಗೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಬಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಭಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನ ಹಣೆಗೆ ಭಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸೋರಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲು ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು , ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ತಾವರಗೇರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಗಾಯಾಳು ಸದ್ದಾಂಹುಸೇನನಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನಿಗೆ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ತನಗೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 11-11-2019 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3-35 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ತತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಜರುಗಿದ್ದು, ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರನ್ನು, ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಸದ್ದಾಂನ ಆರೈಕೆ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು , ಇಂದು  ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ತುರುವಿಹಾಳ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 194/2019 U/s-  279, 337, 338, 304 (A) IPC  ಪ್ರಕ5 ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇತರೆ ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ:11.11.2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಚೂಡಾಯಿಸುತ್ತಾ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ  ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳೊಣ ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:11.11.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ  ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಇಂದು ದಿ:11.11.2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಸೂಳೆ ಬಾರಲೇ ನಾನು ನೀನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಂತಾ ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಲ್ಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು ಬಂದರೆ ನೀನ್ನನ್ನು ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎನು ಕೇಳುತ್ತೀಯಲೇ ಎಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳದಾಡಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಚೀರಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಲೇ ಸೂಳೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸೀಗು ನೋಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋದನು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 129/2019 PÀ®A: 341, 354, 354(J), 354 (r), 504, 506 L ¦ ¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಾರೀಕು 11/11/2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಶವೆನೆಂದರೆಸುರೇಶ ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶ @ ಗುಂಡು ತಂದೆ ಕೇಶಪ್ಪ ರಾಥೋಡ ಈತನು ನಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ದಿನ ತಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಗೆ   ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಿರವದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನ್ನ ಮಾವನಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರಾಥೋಡ ಈತನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮಾವನು ಸುರೇಶನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಬೈದು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು.  ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 06/11/2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತಿಪ್ಪವ್ವ ಗಂಡ ವಸನಪ್ಪ ಅವರ ಹೊಲದ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ದನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶ @ ಗುಂಡು  ಈತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಲೈಂಗಿಕಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತು ಆಕೆಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ನಿನಗೆ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವೈಗೈರೆ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 270/2019 PÀ®A: 504,323,354 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

7 Nov 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ವರದಕ್ಷಿನ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ: 27-06-2018 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀ ¥Ánïï vÀAzÉ ¢: ®PÀëöätUËqÀ ¥Ánïï ರವರ ಸಂಗಡ ಕುಲಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು, ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ರವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ, 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿ ತವರು ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ರೂ. 50 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.  ಮದುವೆ ನಂತರ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಯವರು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರು ನಾವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ,ನಾವು ಕೇಳಿದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಆಕೆಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ, ಮಾನಸಿಕ , ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಿರಂತರ  ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಜನವರಿ-19 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ತವರು ಮನೆಯರು ಇನ್ನೂ ರೂ.50 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸಹ  ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಆಕೆಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ದಿದ್ದು , 2019 ರ ಆಗಸ್ಟ್  ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ  ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ಆಕೆಯ ಗಂಡನು  ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲಾ , ನೀನು ನನಗೆ ಡೈವರ್ಸ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ, ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ಈತನು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು, ದಿನಾಂಕ: 02-10-2019 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ತುರುವಿಹಾಳ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು  ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೈನಿಂದ ಹೊಡೆದು,  ನೀನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತರದೇ  ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ  ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲಾವೆಂದು ಜೀವದ  ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.  ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ  ಹೋಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ  ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು  ಇಂದು  ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ತುರುವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 191/2019 U/s- 498(A), 323, 504, 506 R/w 149 IPC and   3, 4 Dowry Prohibition Act-1961  ಮೇಲಿನಂತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ:06.11.2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì:35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÀ¯Á̪ÀlV UÁæªÀÄ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÁ:¸ÀPÀÄgÀħgÀ ¸Á: ºÀ¯Á̪ÀlV ರವರುನೇದ್ದವನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುಸುತ್ತಾ & ಚೂಡಾಯಿಸುತ್ತಾ  ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿ:29.10.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನ ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 ನೇದ್ದವನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಳುತ್ತಾ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ  ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯಾ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೆ ಇರುತ್ತೀ ನಾನು ಏನ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎದರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದವನೇ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ದಿ:03.11.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳು ಅಳುತ್ತಾ ಬಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 ನೇದ್ದವನು ಕಿಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿದಳು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಂ, 01 ನೇದ್ದವನಿಗೆ  ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 02 gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà eÁ:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÀ¯Á̪ÀlV ನೇದ್ದವನು ಲೇ ಈ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಈಕೆಯ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಒದಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ನಮಗೆ ಎದರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದನು. ಆಗ ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ನೇದ್ದವನು ಬಂದವನೇ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಏಳದಾಡಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು. ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೈ ಮುಷ್ಠಯಿಂದ ಗುದ್ದಿದನು. ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಏಳದಾಡಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಆರೋಪ ನಂ.01 ನೇದ್ದವನು ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿ ಬೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜಾತಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಜಗಳ ಬಗೆಹರಿಯದ ಕಾರಣ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 128/2019 PÀ®A: 323, 354(©), 504, 506, 114 gÉ/« 34 L ¦ ¹ & 3(1) (r), (s), (w), 3(2), (Va) Sc/St Act 2015 wzÀÄÝ¥Àr PÁAiÉÄÝ.  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

6 Nov 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ:04.11.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨sÀUÀªÀw ªÀAiÀĸÀÄì:35 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ¯Á̪ÀlV UÁæªÀÄ ದವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:29.10.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀĸÀÄì:31 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¯Á̪ÀV ಈತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಜೀತೋ ವಾಹನದ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಿಯಾ  ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು  ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಹೊಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಡದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಯಾಕೇ ಹೊಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆರೋಪಿತನು ನೀನೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನದ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಯಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸೀಗು ನೋಡು ನೀನಗೆ ಜೀವ ಸಹೀತ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತನು ಕೇಸ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಷಯ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಆರೋಪಿ ಪರಶುರಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ ನೀಡಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಬಂರ 127/2019 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 L ¦ ¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ 04-11-2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-45 ಗಂಟೆಗೆ  ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ವಯ:34 ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ  ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಪಿತರು ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ  ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು  ಅದೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 04-11-2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಜ್ಜಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಹನುಮಂತ, ಮಹೇಶ್, ಸುರೇಶ ಇವರು ನಿನಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ ಅಂತಾ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹನುಂತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಇಟ್ಟಂಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಬಲಗಡೆಯ ಮುಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಮಹೇಶನು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ,ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಸುರೇಶನು ಕೈಯಿಂದ ಎಡಗಡೆಯ ಪಕ್ಕೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಒಳಪಟ್ಟೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಉಷಾಳಿಗೆ ಹನುಮಂತನು ಲೇ ಸೂಳೇ  ನಿನ್ನದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಎಳೆದಾಡಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮೂಂತಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 71/2019 ಕಲಂ.323,324,354,504,506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ.30-10-2019ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-30ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿ ಗಂಡ ಸನಾರಿ ಜಾತಿ-ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಯ-38ವರ್ಷ, ಉ-ಮನೆಕೆಲಸ, ಸಾ:ಕಾರಟಗಿ ರವರ ಮಗ ಬಿ.ವಂಶಿಕುಮಾರ ವಯ-16ವರ್ಷ ಈತನು ವಾಸವಿರುತ್ತಿದ್ದ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನೇತಾಜಿ ವಸತಿ ನಿಲಯದಿಂದ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವನು ಮರಳಿ ತಾನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ನೇತಾಜಿ ಖಾಸಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಟಗಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹೋಗದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವನೋ ಗೊತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರಿಂದ   ಈ ದಿವಸ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ  ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-147/2019 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ದಿನಾಂಕ: 05/11/2019 ರಂದು ಕವಿತಾಳ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಚಾಪೂರು ಸೀಮಾದ ಯಮನೂರಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ಡದ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜೂಜಾಟ  ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಸಿ.ಪಿ. ಮಾನವಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಂಚರು, ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರ 01 ಜೀವಂತ ಹುಂಜ ಅಂ.ಕಿ 500/- ರೂ ಗಳು ಬೆಲೆ ಭಾಳುವವಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ 20-10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಅಪಾದಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಕಾರಣ ಆಪಾದಿತರು ಕಲಂ 78(VI) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವೆಸಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಲಂ ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಆಗುತಿದ್ದು, ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಲು ದಿನಾಂಕ : 06/11/2019 ರಂದು 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 14-20 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕವಿತಾಳ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 97/2019 ಕಲಂ- 78 (VI) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.