Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Feb 2014

REPORTED CRIMES

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 UÁAiÀÄzÀ  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-                       
            ದಿನಾಂಕ  22-02-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 05-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ a£ÁßgÉrØ @ ¸ÀtÚgÉrØ vÀAzÉ zÀAiÀÄA ZÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð, eÁw|| ºÀjd£À G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 01]  vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ©üêÀıÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 34 ªÀµÀð, 02] ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ UÉÆÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð, 03] §ÄaÑ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ UÉÆÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð,04] CAd£À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ©üêÀıÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 36 ªÀµÀð,J¯ÁègÀÄ eÁw|| ºÀjd£À ¸Á|| ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ಹೊಟ್ಟಿನ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಲಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಕ್ಕೆ  ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ‘’ ಲಾರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ‘’ ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ತಾಯಪ್ಪನು ‘’ ಸೂಳೆ ಮಗಂದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಇಟಂಗಿ ಎಳ್ಳೆ ಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲ ಜುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನುಶಾಂತಪ್ಪನು ಇಟಂಗಿ ಎಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬಲ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದನುಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸೊರಿ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಅಂಜಿನೆಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಬುಚ್ಚಿ ನರಸಪ್ಪನು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮೈ ಕೈ ಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2014 PÀ®A 447, 323, 324, 504, 506,  ¸À»vÀ   34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ. 22-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ  ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆøÀzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1) ºÀ¸ÉÃ£ï ¸Á§ vÀAzÉ C°¸Á§ UÁérPÁgÀ 60ªÀµÀð,ªÀÄĹèA PÁ¯ÉUÁgÀ PÉ®¸À ¸Á- UËgÀA¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð  £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ, 2200/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ CASÉå¸ÀASÉåUÀ¼À ªÀÄlPÁ aÃn, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ zÉêÀ¥Àà UÀuÉÃPÀ¯ï FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2014. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ 23-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ;30 ªÀµÀð eÁ;-F½UÉÃgÀ, G:-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:-§Ä¼Áî¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï «Ä²ævÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ,¦.J¸ï.L. EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½£Àqɹ DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆq, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÉmï UÀ¼À°èzÀÝ CAzÁdÄ 30 °Ãlgï PÉʺÉAqÀ C.Q 300/- gÀÆ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 120/- gÀÆ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÉmï, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ºÉAqÀzÀ°è 180 JA.J¯ï 2 PÁélðgï ¨ÁnèUÀ¼À°è J¥sï.J¸ï.J¯ï ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÁA¥À¯ï PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ F §UÉÎ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ vÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2014 PÀ®A 273, 284, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.F DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2014 gÀAzÀÄ  46 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    8,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.