Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 May 2014

Press Note and Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ºÁUÀÄ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÁgÀgÀ UÀr¥ÁjUÉ DzÉñÀ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.05.2014 gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹, f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.

1.   E¨Áæ»A vÀAzÉ SÁzÀgï ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1963 gÀ PÀ®A: 55 & 58 gÀ£ÀéAiÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ F PÀÆqÀ¯Éà eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ gÁAiÀÄZÀÆj£À ««zsÀ PÀqÉ CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ MlÄÖ 14 CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ºÁUÀÆ 3 ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2.   £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥ÉÆÃvÀgÁd ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1963 gÀ PÀ®A: 55 & 58 gÀ£ÀéAiÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ F PÀÆqÀ¯Éà eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ gÁAiÀÄZÀÆj£À ««zsÀ PÀqÉ CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ MlÄÖ 14 CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ºÁUÀÆ 3 ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3.   F PɼÀPÀAqÀ gËr ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ CPÀæªÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä, ¸ÁgÁ¬Ä ªÀåªÀºÁgÀ, OµÀzsÀ C¥ÀgÁzsÀ, dÆdÄPÉÆÃgÀ, UÀÆAqÁ, C£ÉÊwPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À C¥ÀgÁzsÀ, PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV CPÀæ«Ä¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÃrAiÉÆà ªÀÄvÀÄÛ DrAiÉÆà ¥ÉÊgÀ¹ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À vÀqÉ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1985 gÀ PÀ®A: 3 gÀ£ÀéAiÀÄ §AzsÀ£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¹¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:11.04.2014 gÀAzÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 12 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ §AzsÀ£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä DzÉò¹gÀÄvÀÛzÉ.
   J) ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 36 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
   ©) nÃPÀgÁeï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
   ¹) UÀfÓ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ dA§AiÀÄå 28 ªÀµÀð, ¸Á:PÉÆgÀªÀgÀ Nt ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
      ªÀiÁ¸ÀƪÀiï G¥sÀð UÉÆÃgÉ ªÀiÁ¸ÀƪÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C¥ÀìgïC° 36 ªÀµÀð, ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  EªÀjUÉ FUÁUÀ¯Éà MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ §AzsÀ£À DzÉñÀ  ºÉÆgÀr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ²æà JªÀiï.J£ï.£ÁUÀgÁeï, ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಫಿರ್ಯಧಿ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À  ¸Á:¦PÀ½ºÁ¼À FPÉAiÀÄ ಗಂಡ ಮೃತ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ವಿರುಪಣ್ಣ ಈಗ್ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಮನೆತನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 06/05/2014 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕುಡಿಯುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುದ್ದು ಈಗ್ಗ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೇ ಕುಡಿದು ಬಂದೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡುಕೊಂತ್ತೀ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸುಗೊಂಡು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಲಿಂಗಸೂಗುರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 06/05/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯದಿಯ  ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 07/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ :07-05-2014 gÀAzÀÄ 20-30 ¦ JªÀiï UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄĵÀ×½îAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð eÁ: ZɮĪÁ¢ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: eÁ®ºÀ½î ( §ÄzÀÝ £ÀUÀgÀ)FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ  ©üêÀÄ¥Àà vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä PÀfÓAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:eÁ®ºÀ½î (§ÄzÀÝ £ÀUÀgÀ) FvÀ¤UÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀjAiÀÄĪÀ §ZÀÑ®Ä ¤Ãj£À «µÀAiÀĪÁV FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¸À® dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ eÁUÉÎAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ¤AwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ¤®ÄèªÀAvÉ AiÀiÁPÉ ªÀiÁr¢ÝÃj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ ¤ÃgÀÄ ºÉÆUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀ PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÉÝAiÀÄ®Ä ©r¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀĤUÉ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉÃlÄÖ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.43/14 PÀ®A 323.324.354.504.506  I.P.C CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2014 gÀAzÀÄ 140 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ºÁUÀÄ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÁgÀgÀ UÀr¥ÁjUÉ DzÉñÀ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.05.2014 gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹, f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.


1.   E¨Áæ»A vÀAzÉ SÁzÀgï ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1963 gÀ PÀ®A: 55 & 58 gÀ£ÀéAiÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ F PÀÆqÀ¯Éà eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ gÁAiÀÄZÀÆj£À ««zsÀ PÀqÉ CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ MlÄÖ 14 CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ºÁUÀÆ 3 ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2.   £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥ÉÆÃvÀgÁd ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1963 gÀ PÀ®A: 55 & 58 gÀ£ÀéAiÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ F PÀÆqÀ¯Éà eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ gÁAiÀÄZÀÆj£À ««zsÀ PÀqÉ CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ MlÄÖ 14 CPÀæªÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ºÁUÀÆ 3 ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3.   F PɼÀPÀAqÀ gËr ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ CPÀæªÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä, ¸ÁgÁ¬Ä ªÀåªÀºÁgÀ, OµÀzsÀ C¥ÀgÁzsÀ, dÆdÄPÉÆÃgÀ, UÀÆAqÁ, C£ÉÊwPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À C¥ÀgÁzsÀ, PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV CPÀæ«Ä¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÃrAiÉÆà ªÀÄvÀÄÛ DrAiÉÆà ¥ÉÊgÀ¹ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À vÀqÉ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1985 gÀ PÀ®A: 3 gÀ£ÀéAiÀÄ §AzsÀ£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¹¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:11.04.2014 gÀAzÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 12 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ §AzsÀ£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ®Ä DzÉò¹gÀÄvÀÛzÉ.
   J) ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 36 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
   ©) nÃPÀgÁeï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀmÉïïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
   ¹) UÀfÓ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ dA§AiÀÄå 28 ªÀµÀð, ¸Á:PÉÆgÀªÀgÀ Nt ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ


      ªÀiÁ¸ÀƪÀiï G¥sÀð UÉÆÃgÉ ªÀiÁ¸ÀƪÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C¥ÀìgïC° 36 ªÀµÀð, ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  EªÀjUÉ FUÁUÀ¯Éà MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ §AzsÀ£À DzÉñÀ  ºÉÆgÀr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ²æà JªÀiï.J£ï.£ÁUÀgÁeï, ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.