Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:¢£ÁAPÀ :29.02.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄÌ ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÁzÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ PÀªÀÄäAiÀÄå FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À¤UÉ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁPÉà ¸Á® ªÀiÁr¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ wªÀÄä¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÀuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2012 PÀ®A: 324,504,506. ¸À»vÀ 34 L.¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÁ¼ÀzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ UÀzÁé® ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå eÁw UÉÆ®ègÀ ( AiÀiÁzÀªÀ ) ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁ¼ÀzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉÆ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÁAiÀÄZÀÆj£À ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨ÁåAQ£À°è MlÄÖ 82000/- gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå eÁw UÉÆ®ègÀ ( AiÀiÁzÀªÀ ) ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀðzÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁ¼ÀzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ FUÉÎ 6 wAUÀ½AzÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸Á®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß EzÀƪÀgÉUÀÆ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä EªÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå¤UÉ PÉýzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É wªÀÄäAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ '' K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä PÉüÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀA©ÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆllÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2012 PÀ®A: 504,307,506 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: G¥ÁàgÀ G:ºÉÆÃmɯïPÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FPÉAiÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ¥Á£À±Á¥ï EzÀÄÝ PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À«zÀÄÝ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¥ÀĵÁàªÀw FPÉAiÀÄ §UÉÎ PÉlÖzÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß §aÑlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è JAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è Hj£À ªÀÄÄRAqÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÉÃj ¥ÀĵÁàªÀw ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 42 eÁ: G¥ÁàgÀ G: ºÉÆÃmɯïPÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è EgÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£Éß ªÀÄ£À¸ÁÜ¥ÀUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÀtÂÚ£À vÉÆÃlzÀ°è «µÀ ¸Éë¹zÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E¯ÁfUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAr PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2012 PÀ®A. 143.147.504.323.506.306. gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
²æêÀÄw ¤d°AUÀªÀÄä UÀAqÀ: gÀAUÀ¥Àà, 19 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, G: «zsÁå¨sÁå¸À, ¸Á: ºÉÆ£ÀßPÁlªÀĽî, ºÁ.ªÀ. ¸À.¨Á®QAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð.À FPÉAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉà ¤d°AUÀªÀÄä FPÉAiÀÄ vÁ¬ÄUÉ vÀ£Àß RaðUÁV ºÀt PÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ DPÉAiÀÄÄ PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ DPÉAiÉÆAVzÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:-01-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¤d°AUÀªÀÄä¼À vÁ¬ÄUÉ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ RaðUÁV ºÀt PÉÆqÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ
PÀ°è¤AzÀ, ªÀgÀ¹£À PÉÆr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §ArAiÀÄ UÀÆl¢AzÀ, vÀ¯ÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ªÀiÁzÉêÀªÀÄä¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2012, PÀ®A. 302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.03.2012 gÀAzÀÄ 163 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ