Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Jul 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀA¢ºÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ©æqïÓ£À ºÀwÛgÀ GªÀĽºÉƸÀÆgÀÄ §¸ÀªÀgÁeï PÉÆgÀªÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©æqïÓUÉ rQ̺ÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÆÃmÁgÀ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀgÁd 23 ªÀµÀð, ºÀÄ°UÉ¥Àà 28 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á:aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁUÀgÁeï ¸Á:aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉñÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ F »AzÉ ªÀÄ¹Ì ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÉÃSÁ nÃZÀgï FPÉAiÉÆA¢UÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁV ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÉÃSÁ¼ÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀĹ̬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ UÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃSÁ¼ÉÆA¢UÉ ¥sÉÆãï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ gÉÃSÁ¼À UÀAqÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ vÁ½ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F »AzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 14.15 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¦JA¹ AiÀiÁqÀð ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÀÄaѤAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:19.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ §®èlV UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÉÆç PÁå¢UÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉPÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ UÀÄdÓ¯ï wªÀÄäAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:20.07.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀÄtÚ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà£À ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr§AzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À dUÀ¼ÀzÀ zsÉéõÀ¢AzÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ J®ègÀÆPÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:05.07.2011 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è DgÉÆæ CgÀ¸À¥Àà ¢é.zÀ.¸À FvÀ£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¨ÉzÀj¹ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÁdj ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ¸À»ªÀiÁr ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà ©üêÀÄtÚ zÀAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ²gÀ¸ÉÛÃzÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ qÉÆAUÀ¯ï DAd£ÉÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ©.«ÃgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ ²æà ¨Á®ªÀiÁgɪÀÄä zÉë eÁvÉæ gÀxÉÆÃvÀìªÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «gÉñÀ¥Àà£À vÀAV ªÀĺÉñÀéj EªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ£À CvÉÛAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ J°èAiÉÆà ©zÀÄݺÉÆÃVzÀÄÝ vÀªÉÆäA¢UÉ eÁvÉæUÉ §A¢zÀÝ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ qÉÆAUÀ¯ï DAd£ÉÃAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ, £ÉPÉè¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ PÀ¼É¢gÀĪÀ §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ «µÀAiÀÄ w½zÀ qÉÆAUÀ¯ï DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ, PÀ®Äè, ElÖAVUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «gÉñÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ©.«gÉñÀ¥Àà, ©.²ªÀ¥Àà, zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä, ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä, wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ F±ÀªÀÄä EªÀgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©.«ÃgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¦üAiÀiÁð¢ DzÀ¥Àà£À vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß ºÉAqÀw CgÉÆæ F±ÀégÀªÀÄä½ÃUÉ ªÀÄ£É £ÀA: 9-15-105 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ PÉÆr¹zÀÄÝ ²ªÀ£À¥Àà wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ D¹ÛAiÀÄ ¥Á;EUÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ PÉÆÃnð£À°è ¹«¯ï PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ F D¹ÛAiÀÄ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è F±ÀégÀªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 21.07.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄrØ¥ÉÃlAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ£É £ÀA: 9-15-105 ªÀÄvÀÄÛ 9-5-120 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ F±ÀégÀªÀÄä½UÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CzÀgÀ°è DPÉAiÀÄ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀAV EzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA:4 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ¹UÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ªÁ¹¸À®Ä ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CzÀÄ £À£ÀßzÀÄ CAvÁ PÉÆÃnð£À°è PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå FPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

zsÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

    ¢£ÁAPÀ:21.07.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ GqÀªÀÄUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV »rAiÀįÁV UÉÆÃPÀð¯ï vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 38 ªÀµÀð ¸Á:GqÀªÀÄUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ¤AzÀ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü C.Q.gÀÆ:150/-, 1/4 PÉf.¹ºÉZï ¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ:260/-,¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÝgÀ ºÀt:1040/- ºÁUÀÆ ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zsÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 21.07.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ £ÀUÀgÀzÀ ¹ªÀÄAqïì ¸Á¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä FgÀtÚ 50ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ:612/- ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄ°AzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.07.2011 gÀAzÀÄ 131 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 32,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.