Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Jan 2015

Special Press Note and Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


            f¯ÉèAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À «gÀÄzÀÝ gÁwæ¬Ärà PÁAiÀiÁðZÀÀgÀuÉ £ÀqɹzÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèQ£À eÁ®ºÀ½î, zÉêÀzÀÄUÀð, UÀ§ÆâgÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ, §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è MlÄÖ 13 CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ  13 Qæ«Ä£À¯ï ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÉÊQ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è 2, zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è 2, UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è 5, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ 2, §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ 1 ºÁUÀÆ ¹gÀĪÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è 1 gÀAvÉ  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ 12 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß EA¢¤AzÀ 15 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  

PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃj¹zÀ ²æà gÉêÀt¥Àà J.J¸ï.L. zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀ£ÀÄß CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  7 £Éà ªÉÄʯï ZÉPï¥ÉÆøïÖ PÀvÀðªÀåPÉÌ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVzÀÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ E§âgÀÄ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛUÉƽ¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ²æà JA.J£ï £ÁUÀgÁd, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ §UÉÎ ªÀiÁ»w PÀAqÀħAzÀ°è ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï 08532-235635 UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀºÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-=


             ಫಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ F±ÀégÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 43, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J.¦.JªÀiï.¹ ºÀwÛgÀ E®PÀ¯ï  FvÀ£À ಮಗನಾದ ಆಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್  17 ವರ್ಷ ಈತನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಾ ಲಿಂಗಸೂಗುರುನ ಜಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹೀಗಿರುವಾಗ  ದಿನಾಂಕ: 24-01-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿ:26-01-2015 ರ ಬೆಳಗಿನ 8-00ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮಗ DPÁ±À ¥Ánïï vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt UËqÀ ªÀAiÀÄ:17 ªÀµÀð, ¸Á: J.¦.JªÀiï.¹ ºÀwÛgÀ E®PÀ¯ï ºÁ.ªÀ: °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ಈತನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:29/15 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                          ದಿನಾಂಕ 29.01.2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 17.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಬೂಬ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಂ 27 ವರ್ಷ ಕೆ,ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂಬರ ಕೆ. 36 ಎಫ್ - 768 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಸ್ಕಿ ಡಿಪೋ ಸಾ. ಮುದ್ದಾಪುರ ತಾ. ಸಿಂದನೂರು.  FvÀ£ÀÄ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ನಂಬರ ಕೆ, 36 ಎಫ್ 768 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ. 36 1296  ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಮರೇಶನ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲಿನ ಮೋಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಮುರಿದು ಮಿನಗಂಡಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಂದಪ್ಪನ ತೊಡೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 12/15 ಕಲಂ 279.337.338 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

     ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  

              ದಿನಾಂಕ 29/01/15 ರಂದು ಪೋತ್ನಾಳ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ   ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು) ªÀiÁ£À« ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 1500 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 20,065/-/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ 1] ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮರಣ್ಣ , 53 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ದೇವತಗಲ್ ತಾ: ಮಾನವಿ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£Àರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 38/15 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.01.2015 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.