Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Nov 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

«zÀÄåvï ±Ámï  ¸ÀPÀÆåðmï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ: 17-11-2014gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀtÚzÉÆrØAiÀÄ°è(PÀjUÀÄqÀØ) ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¢:§¸À°AUÀAiÀÄå ªÀ-55 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-§¸ÀªÀtÚzÉÆrØ(PÀjUÀÄqÀØ)vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð.FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 100 «¸ÀÛtð 3 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ£À°è ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¢zÀÄÝ vÁ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹 ElÖ ºÀwÛUÉ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvÀ ±Ámï ¸ÀPÀÄðl DV ºÀwÛUÉ ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000 gÀÆ,¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁë£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉÉ .¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁætºÁ¤ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå : ..11/2014 PÀ®A- «zÀÄåvï ±Ámï  ¸ÀPÀÆåðmï CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝCzÉ.
-
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-    
 
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2014 gÀAzÀÄ  104 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.