Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-

PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                      ¢£ÁAPÀ 08/09/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 AmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀðzÀ UË¸ï ªÉÆû£ÀÄ¢Ýãï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ²æÃ.C§ÄÝ¯ï £À© vÀAzÉ E¦üÛPÀgÀ CºÀäzï 31ªÀµÀð,ªÀÄĹèA, ªÉÊArAUï PÉ®¸À ¸Á-UË¸ï ªÉÆû£ÀÄ¢Ýãï PÁ¯ÉÆä zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ©¸ÁQ CzÀgÉƼÀVzÀÝ 3 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ 6UÁæA CA.Q 15000/0- ºÁUÀÆ 11 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ ºÁPÀĪÀ PÀqÀUÀUÀ¼ÀÄ CA.Q 5500/- MlÄÖ 20500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2012 PÀ®A- 454,380 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                   ¢£ÁAPÀ: 08-09-2012 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¦£À qÁ|| ²æäªÁ¸À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á£À¨Á¼ï, ªÀAiÀÄ:70ªÀ, eÁ:°AUÁAiÀÄvï,G: PÀÆ°PÉ®¸À , ¸Á:PÉ.ºÉƸÀ½î , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁeï FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/JPïì-6684 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆmÉßÃPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà J£ïEPÉDgïn¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-36/J¥sï-837 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ J£ïEPÉDgïn¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-36/J¥sï-837 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉ ¨Ár §¸ÀªÀgÁeï¤UÉ §®ªÁV vÀUÀÄ° PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.201/2012 PÀ®A. 279 , 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ¢£ÁAPÀ:08-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¹.JªÀiï.¹ ºÀwÛgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgï PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-07/J¥sï-1416 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÉ.f.J¥sï r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA.PÉJ-07/J¥sï-1416 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ G¸Áä£ï¸Á¨ï FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ G¸Áä£ï¸Á¨ï£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj¥ÉmÁÖV §®Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA,203/2012 PÀ®A.279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ .
                   ¢£ÁAPÀ:08-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀÄPÉÆà ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ «£ÁAiÀÄPï PÀA¥ÀÆålgïì JzÀgÀÄUÀqÉ ±ÀjÃ¥sï¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¦Ãgï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ; PÀlÄUÀgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ , vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ SÁzÀgï©Ã , gÀfAiÀiÁ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ gÀeÁPï¸Á¨ï EªÀgÀÄ «ÃgÉÃ±ï ¸Á®UÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ D¥É DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36/6655 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §Ä¯ÉègÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/JªÀiï-7785 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D¥É DmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ , ±ÀjÃ¥sï¸Á¨ï  FvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ , ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ , SÁzÀgï©Ã FPÉUÉ §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV , JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁwvÀÄÛ , gÀfAiÀiÁ¨ÉÃUÀA½UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀÄÝ ,§®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ & §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA,202/2012 PÀ®A.279 , 337 L¦¹ & 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ 08-09-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ PÀ«vÁ¼À PÁæ¸ï£À°è 1) CdÄð£À vÀAzÉ ¨ÉÆÃdtÚ gÁeÉÆýî, ªÀ:40, ¸ÁªÀÅf, SÁ£ÀªÀ½ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ¹Ì 2) «gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀ£ÀQ, ªÀ:32, zÉêÁAUÀ, §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ Nt ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉAiÀÄÄvÁÛzÁÝUÀ ²æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 4500/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ CA¨Á¸ï ªÀ:29, ¸ÁªÀÅf. ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ 11-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁt UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 94/12 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ¢£ÁAPÀ:-03-09-2012 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Dgï.Dgï. PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ ²æà ¦.ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÉgÀĪÀiÁ¯ï ªÀ:42 eÁ:D¢üzÁæ«qï G:¹Dgï¦J¥sï £ËPÀgÀ ¸Á:Dgï.Dgï.PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ ºÁ:ªÀ:bÀwÛ¸ïUÀqï EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÊwæ vÀAzÉ ¦.ªÀÄj¸Áé«Ä ªÀ:16 EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀ HjUÀ½UɯÁè ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è CAvÁ ü PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2012 PÀ®A . ºÀÄrV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

J¸ï.¹ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  

            FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ vÀÄgÀPÀ£ÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ n/¹ PÉlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀgÉAn£À vÉÆAzÀgɬÄzÀÄÝzÀÝjAzÀ D®ÆÌgÀÄ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ n/¹ ¬ÄAzÀ PÀgÉAmï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ªÉÊgï J¼É¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

          ¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ vÀÄgÀPÀ£ÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ bÁªÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉAmï PÀ£ÉPÀë£ï §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ ªÉÄÃ¯É 1) ªÀÄĸÀ®AiÀÄå vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ 3) QµÀÖ¥Àà vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ4) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ J®ègÀÆ eÁ-F½UÉÃgÀ, ¸Á: vÀÄgÀPÀqÉÆÃt UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà E°è AiÀiÁgÀÆ PÀ£ÉPÀë£ï PÉÆqÀÄwÛÃj CAvÁ CAzÁUÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ §¸ÀtÚ, 28 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÀÄgÀPÀ£ÀqÉÆÃt UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ £Á£Éà PÀ£ÉPÀë£À PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄĸÀ®AiÀÄå£ÀÄ DvÀ¤UÉ K£À¯Éà ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ HgÀ°è eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, G½zÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹zÁUÀ  ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ EAzÀÄ G½¢AiÀįÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                ¢£ÁAPÀ 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1) ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ 30 ªÀµÀð 2) lÆ¸ï ©üêÀiÁ vÀAzÉ lÆ¸ï £ÀgÀ¸À¥Àà 40 ªÀµÀð 3) ¨sÀAV £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ 35 ªÀµÀð4) ¨sÀAV ºÉÆ£ÀQ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ 25 ªÀµÀð 5) ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ J®ègÀÆ ¸Á:vÀÄgÀPÀ£ÀqÉÆÃt UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà£ÉÆA¢UÉ gÀ« vÀAzÉ FgÀtÚ EªÀgÀÄ PÀgÉAn£À ¸ÀA§AzsÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄĸÀ®AiÀÄå vÀAzÉ CAd£ÉÃAiÀÄå eÁw F½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀPÀ£ÀqÉÆÃt  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÉ AiÀiÁåPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉüÀ®Ä CUÀ ZÀAzÀæ¥Àà£ÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ £ÁåAiÀÄ ºÉüÀ®Ä §A¢zÁÝ£É ºÁQj ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ¤UÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÉʬÄAzÀ DvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÀºÁ ZÀAzÀæ¥Àà£ÀÄ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, E£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÖ¥Àà ºÁUÀÆ eÁqÀgÀ gÁªÀÄ, ±ÉõÀ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÁUÀ CªÀgÀÄ  ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É EAzÀÄ G½¢gÀ¯Éà E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: É177/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹..UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.