Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Apr 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                               

                     ದಿನಾಂಕ 08/04/2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೊಮ್ಮನಾಳ ಸೀಮಾದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ  gÉêÀrºÁ¼À ªÀAiÀÄ:60 °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ  FvÀ£À  ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 92/2 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡು ಹಾಕುಲು ಹೊದಾಗ ಶೀವಸಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 6 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು  ಫೀರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಶಂಕ್ರಮ್ಮಳಿಗೆ ಬಡೆದು ಸೀರೆ ಸರಗನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಶೇಖರಪ್ಪನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೈಲ್ಲಾ ಜಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಗಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2014 PÀ®A.143,147,148,354(J),324,447,j/« 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   


.         ದಿನಾಂಕ 08-04-2014 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿರವಾರದ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಝರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ 1]ಚನ್ನಬಸವ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ .     2] ಹನುಮೇಶ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬ             3] ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ಅಮರೇಶ.       4] ಕರಿಯಪ್ಪ ಕೋರಿ       5] ಮೋನೇಶ.     6] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಗುರುಬಸ್ಸ ಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರೂ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಸಾ: ಸಿರವಾರ ಗ್ರಾಮ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಎಲೆ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಲೇ ಎಂದು ಕರೆದು ಇವತ್ತು ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಬೀಡುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಯಾವನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಂತಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಬೈದು  ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಸಂ-103/2014 ಕಲಂ:  143.147.323.504.506.ರೆ.ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಅನ್ವಯ  ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆನು                                                                     

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦gÁå¢ gÀÆ¥Á UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® §AiÀiÁå¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á:§Ar¸ÀÄAPÁ¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà §AiÀiÁå¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢üUÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆå£ÀåvɬÄAzÀ EzÀÝgÀÄ, EwÛZÉUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¸ÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¢£À¤vÀå vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 07/04/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ zÉÊ»PÀªÁV ºÀ¯Éè £ÀqɹzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2014 PÀ®A.498(J),504 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.     
                                    
              ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಅರುಣ ಗಂಡ ಕೆ.ರಮೇಶಬಾಬು 31ವರ್ಷ, ಸಾಃ ಬೂದಿಹಾಳಕ್ಯಾಂಪ ಸದ್ಯ ಬಳ್ಳಾರಿ FPÉAiÀÄÄ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಕೆ.ರಮೇಶಬಾಬು ಈತನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 30-04-1999 ರಂದು ಕಾನೂನು ಬದ್ದವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು,  ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಪಾಲಕರು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ  ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 12-02-2014 ರಂದು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲು ಸಾಸಲಮರಿಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಿನಾಂಕ 13-02-2014 ರಂದು 11-00 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಸಲಮರಿಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಲೇ ಬದ್ಮಾಷಿ ಸೂಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ತಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಜಗ್ಗಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕುಂದು ಬರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ , ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 57/2014ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 30-04-1999 ರಂದು ಕಾನೂನು ಬದ್ದವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು,  ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಪಾಲಕರು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ  ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ  ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 12-02-2014 ರಂದು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲು ಸಾಸಲಮರಿಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಿನಾಂಕ    13-02-2014 ರಂದು 11-00 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಸಲಮರಿಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಲೇ ಬದ್ಮಾಷಿ ಸೂಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ತಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಜಗ್ಗಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕುಂದು ಬರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ , ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 57/2014ರ ಪ್ರಕಾರ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2014 PÀ®A. 448,354,323,504,506 L¦¹ ಮತ್ತು 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ. ಯ್ಯಾಕ್ಟ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ..r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ªÀÄÈvÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà UÉÆzÉÃgÀ 42 ªÀµÀð PÀÄgÀ§gÀÄMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀnÖ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ DvÀ£À §®UÀqÉ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ GgÀÄUÉÆ°£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt DvÀ£ÀÄ DV¤AzÀ Q£ÀßvɬÄAzÀ EzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹UÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-04-14 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À HgÁzÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ §AzÀÄ ªÀÄÄzÀ¨Á¼À PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ :-¥ÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw UÉÆzÉÃgÀ 38 ªÀµÀð PÀÄgÀ§gÀĪÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| ºÀnÖ«gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ|| ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀªÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2014 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ¢£ÁAPÀ 05-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ vÀªÀÄä HgÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À (ºÉAqÉ) UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ArzÁjAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ HgÀÄ M¼ÀV¤AzÀ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄߺÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, JwÛ£À §ArAiÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ MªÀÄä¯Éà ¨ÉzÀj §ArAiÀÄ£ÀÄß D PÀqÉ F PÀqÉ J¼ÉzÁrzÁUÀ DUÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É §Ar §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉzÀj »AzÉ ¸ÀjzÁUÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ PÀ®Äè §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀUÀqÉ gÀmÉÖ, ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ PÀ®Äè §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ, °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ C°èAzÀ  ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzïUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃV aQvÉì ¸ÀgÀPÁj N¦rAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EvÀÄÛ, ¢£ÁAPÀ 09-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉêÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,. F WÀl£É DPÀ¹äªÁV dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÁUÀÆ ºÉÊzÁæ¨Ázï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈwAiÀiÁVzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 5/2014 PÀ®A;174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
              ¢£ÁAPÀ 08-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀÄzÀæUËqÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ªÀĺÁ®Qëöä mÉæÃqÀgïì UÉƧâgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ ±Àlgï ªÀÄÄAzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ±Àlgï UÉ D¸ÀgÉAiÀiÁV PÀĽvÀ°èAiÉÄà ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ±ÀgÀ§AiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À, ¸Á: ¸Á: PÉÆÃmÉ KjÃAiÀiÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁ°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿ.08-04-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಗಭಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1] ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಯ-62ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಕಮ್ಮಾ , :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಚಾಗಭಾವಿ.   ºÁUÀÆEvÀgÉ6d£ÀgÀÄPÀÆr  ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ¹gÀªÁgÀ ರವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ವಶದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.20,125=00, 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು, ಒಂದು ಬರಕಾ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2014 PÀ®A:87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.


EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-                 ದಿನಾಂಕ 07-04-2014 ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಶ್ರೀ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ವಯಾ 70 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮಾದಿಗ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಕಮಲಾಪೂರ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು,  gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ಅತನ ಹೆಂಡತಿ ಮvÀÄÛ ಮಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ  ಈ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತಾಳಿಯ ಸಂಬಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಅರೋಪಿತರಾದ 1) ಬಿಜ್ಜಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಯಾ 40 ವರ್ಷ 2) ಶ್ಯಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಅಯ್ಯಪ್ಪ 42 ವರ್ಷ 3) ಸುರೇಶ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಅಯ್ಯಪ್ಪ 43 ವರ್ಷ 4) ಲಿಲ್ಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಅಯ್ಯಪ್ಪ 41 ವರ್ಷ 5) ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಅಯ್ಯಪ್ಪ 50 ವರ್ಷ 6) ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗುಂಜಳ್ಳಿ 7) ನವಾನ ಬಿಜ್ಜನಗೇರ ಮತ್ತು 8) ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ 60 ವರ್ಷ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ‘’ ಏನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ವಿನಾ:ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯ್ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಬಂದವರೇ ಅವರ ಪೈಕಿ ಶ್ಯಾಮಪ್ಪ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಗೆಯಲು ಅದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ  ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, , ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ  ಹೆಂಡತಿ ರಂಗಮ್ಮ ಮಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭೀಮಯ್ಯ, ಪ್ರಭಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಇವರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಗ ಹೊಡೆದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರಲೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋದರು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುvÀÛzÉ,               ದಿನಾಂಕ 07-04-2014 ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಎಲಿಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ಯಾಮ ವಯಾ 25 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮಾದಿಗ ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಕಮಲಾಪೂರ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು, gÀªÀgÀÄ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೇಮಿಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಶ್ಯಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅರೋಪಿ ರಾಘವೆಂದ್ರ ಇವರು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ  ನೋಡಿ ‘’ ಏಲೇ ಸೂಳೇಯರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಡ್ತಿನಿ ಬರ್ರಲೇ ಕತ್ತೆ ಸೂಳೇಯರೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿದಾಗ , ಅದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು  ಯ್ಯಾಕೆ ಬೈದಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಸೂಳೇ ನಿನ್ನದೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾ  ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದುನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದನು, ಹಿಂದಿನಿಂದ 1) ನಾರಯಾಣಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿನ್ನಿ ಬಾಬು 2) ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಎತ್ತು ಮಾರೆಪ್ಪ ಇವರು ಬಂದು  ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ  ಗಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಿಲಮ್ಮ ಕೂಡಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಗ ಹೊಡೆಯುವವರು ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೂಳೇ ಇಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋದರು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  . 68/2014 PÀ®A.  341,323,354,504, 506 ಸಹಿತ 34  L¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ®Ä ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,
        UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಾದ  ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ರಾಜದಾರ ಖಾನ್ ವಯಾ:40 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ಮಂಚಾಲ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ತ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ:12-6-1015/1 ಹುಂಡೆಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನದ ದಂತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:08-04-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2200 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಹಬೀಬಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹುಂಡೆಕಾರ ಕ್ರಾಸ ದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಮಹ್ಮದ ತಂದೆ ಫೈಲವಾನ್ ಶಾಲಂ ಸಾ: ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ನಗರ ರಾಯಚೂರು ರವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಾರಿ ಬಿಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹಿಡಿ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಜರಿದ್ದ ಜನರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ.  ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ನಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.  ಅಂತಾ ಇರುವ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ. ಗುನ್ನೆ ನಂ: 57/2014 ಕಲಂ:  341.324.504. ಐಪಿಸಿ  ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                                                                                            
               
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          ದಿನಾಂಕ:08-04-2014 ರಂದು ತಾವು ತಮ್ಮ ಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅನುಷ್ಟಾನವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಬಟ್ಟೆ ಬಜಾರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ಷತ್ರೀಯ(ಕಾಟೀಕ್) ಸಮಾಜ ಜವಾರಿಗಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ರಾಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ನಿಮಿತ್ಯ ಒಂದು ಐಷ್ಚರ್ ಟರ್ಬೋ ಮಿನಿ ಲಾರಿ ನಂ: ಎಪಿ-22/ಎಕ್ಸ್-6738 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 4 ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು 4 ಸಣ್ಣ ಡಿ.ಜೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೊಂದಿಗೆ ಮೆರೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಸದರಿ ಮಿನಿ ಲಾರಿC.Q.gÀÆ: 5,00,000 ªÀÄvÀÄÛ ಸ್ವೀಕರ್  C.Q.gÀÆ: 18,000/-  »ÃUÉ MlÄÖ: 5,18,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄ  ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.45 ಗಂಟೆಗೆ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ 2014 ನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬಳಸಲು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ಷತ್ರೀಯ(ಕಾಟೀಕ್) ಸಮಾಜ ಜವಾರಿಗಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಹಾಗು ಅವರ ಸಮಾಜದವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ¸ÀzÀgï §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2014 PÀ®A 109 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  08 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 08 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.04.2014 gÀAzÀÄ  80 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.