Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Nov 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 23.11.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 2.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸ÀÀÀ ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಭೀಮೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದವರೆ ಅವರ ಪೈಕಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ªÀiË®¥Ààಇತನು ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೀರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿಯೇನಲೇ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ºÉÆ£ÀߥÀà ,wªÀÄä¥Àà ,¸Á§tÚ J¯ÁègÀÆ ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ ನೇದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳ ಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2014 PÀ®A: 323,326,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:23-11-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ¢: £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð                       eÁ:J¸ï.¹(ªÀiÁ¢UÀ) G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: D±Á¥ÀÆgï vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ಮಗಳು ನಾಗಮ್ಮ ಳು ತನ್ನ ಮಗ ರಾಜು ಈತನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:9900952848 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್ ನಂ: 918069932500 ನೇದ್ದರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಮಹೇಶನೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದ್ಯ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಳು ಆಗ ತನ್ನ ಮಗ ರಾಜು ಈತನು ಪುನಃ ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದು ತುಮಕೂರು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ತನ್ನ ಮಗ ಮಹೇಶ ಈತನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 8105036143 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವೀಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಹೇಶ ಈತನು ತನ್ನ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ನಾಗಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಅಂತಾ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವಳೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:22-11-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಸಿಯಾತಲಾಬ್ ನಿಂದ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ತನ್ನ ಮಗಳು ನಾಗಮ್ಮ ಇವಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁzÀIJªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: mÁmÁ  J.¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄt¹ºÁ¼ÀºÀÄqÀ UÁæªÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:220/2014 ಕಲಂ 366() ಐಪಿಸಿ ಹಾಗು 3(1)(XII) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ, ಪಿ.ಎ ಯಾಕ್ಟ್ 1989 ನೇದ್ದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ 22-11-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ®Ä ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiË®¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅತೀ ಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ‘’ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೋತೆ ಮಲಗು ಬಾ ಅಂತಾ ಅಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಿರಾಡಲು, ಆರೋಪಿತನು ‘’ ನೀನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2014 PÀ®A: 448,354,506 L¦¹ & 3 (I)(XI) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw gÁ¢üPÀ UÀAqÀ UÀįÉÆÃPÉñÀ, 21 ªÀµÀð £ÀªÀıÀÆzÀæ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À  ¸Á:Dgï.ºÉZï.£ÀA 3 FPÉUÉ ®UÀßzÀ ¥ÀƪÀðQÌAvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ®UÀß DzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV jÃwAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è ¢£ÁAPÀ : 23-11-2014 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁ¢üPÁ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ²æÃgÁªÀÄ £ÀUÀgÀzÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ C°è ¢£ÁAPÀ 23-11-2014 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ EzÀÝ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 50/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ: 24/11/2014 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ - PÀQðºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ±ÁAvÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ: £ÁUÀ¥Àà, 40ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á; PÉÆÃlVj, vÁ: AiÀiÁzÀVj ºÁªÀ. ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ.  FPÉAiÀÄÄ §»ÃzÉð¸ÉUÉAzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀQðºÀ½î PÀqɬÄAzÀ §AzÀ »ÃgÉÆ ¸ÉèAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¨ÉÊPï  £ÀA. PÉ.J.36 EE- 2854 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀ¯ÉUÉ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ºÁUÀÄ §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÀqÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀiªÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.199/2014. PÀ®A-279, 337, 338 L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.