Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          
           CPÀ̪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ GªÉÄñÀ ¨ÉÆë , ªÀAiÀÄ: 37ªÀ, eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ¸ÀÜgÀÄ , G: ªÀÄ»¼Á ªÉÄðéZÁgÀQ ¹r¦N PÀZÉÃj ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ¸Á;«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ UÉÆÃPÁPï , ºÁ.ªÀ: ¹.JªÀiï.¹ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹r¦N PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ªÉÄðéZÁgÀQ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ , ¸ÀÆgÁgÉrØ PÁåA¥ï£À°è CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉ𠲪ÀPÁAw FPÉUÉ PÉ®¸ÀzÀ°è UÉÊgÀÄ ºÁdj ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯Áw ¤ªÀðºÀuÉ §UÉÎ ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä ºÉýzÀÄÝ , EzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 12-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹r¦N PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è CPÀ̪ÀĺÁzÉëAiÀÄÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ 1) azÁ£ÀAzÀ zÉÆgÉ , 2) ªÀiË£Éñï zÉÆgÉ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . gÀªÀgÀÄ KPÁKQ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ ¢üªÀiÁPÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ £ÀªÀÄä vÀAV ²ªÀPÁAwUÉ UÉÊgÀÄ ºÁdj §gÉ¢¢Ýà JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀ̯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.282/2012 PÀ®A:504 , 353 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               FgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä  vÀAzÉ zÉÆqÀØ §¸ÀAiÀÄå FvÀ£À PÀÄlÄA§zÀ D¹Û PÀ®ä¯Á ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 293 «¹ÛÃtð 16 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄäUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ  PÀ®ä¯Á UÁæªÀÄzÀ  £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ FgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä EªÀgÀ  ªÀÄzsÉå ªÉʵÀªÀÄåUÀ½zÀÄÝ EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 26 ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ: 12.12.2012 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀqÀĪÀiÁjUÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n-9995 , mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.©.-463,3 PÁgï £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr FgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ  CªÀ£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ J°è EgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÉÆÃt CAvÁ ¨ÉÊzÁr 10 JPÀgÉ d«Ää£À°è ¨É¹zÀ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉUÉ mÁæöåPÀÖgÀUÀ½UÉ ªÉÄò£ï PÀÆr¹ PÀ¼É£Á±ÀPÀ OµÀÄ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¹  £Á±À¥Àr¹ »ÃUÉ MlÄÖ 3,50,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨É¼ÉÉAiÀÄ£ÀÄß  ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 272/2012 PÀ®A: 143, 147, 504, 447,427, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                      ¢£ÁAPÀ:-12-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ïì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ oÁuÁ ¹§âA¢ ¦.¹ 35, 424 EªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ wÃgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è »AzÀƸÁÜ£À ªÉÊ£ï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ 1£Éà DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁeï EªÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÉAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »rzÀÄ vÀAzÀÄ oÁuÉUÉ M¦à¹gÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀºÉÆA¢gÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ FUÁUÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è 2 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr 2 £Éà DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ±ÀgÀuÉUËqÀ EªÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ 2 £Éà DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ 2 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß vÁ£ÀÄ Rjâ¹gÀĪÀÅzÁV C®èzÉà E£ÀÄß 6 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è gÀ«ªÁgÀ ªÀiÁPÉðmï£À°è PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ E®èzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV F J¯Áè 8 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹gÀÄvÁÛ£É. EªÀ£À ¸ÀéRĶ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ 8 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2012 PÀ®A 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ & 379, 411 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ:-13.12.2012 gÀAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀ  vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ E§âgÀÆ vÀ£Àß n.«.J¸ï.JPÀì¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J 36 ºÉZï. 8097 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï ªÀÄzÉðqï AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄÊPÉÆæà lªÀgï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉ.J. 37 J¥sï - 421 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ  ªÀÄAdÄ£ÁxÀ  UËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ UËqÀ   PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 274/2011 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  13.12.2012 gÀAzÀÄ  24 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3,300 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.