Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Mar 2018

Reported Crimes


                                                                                            

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 02-03-2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಗಾಯಾಳು  ರಹಿಮ್ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-36-ಎಕ್ಷ್-9328 ನೆದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ  ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-36-ಎನ್-2710 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ 1) ರಾಜಾಸಾಬ ತಂದೆ ಮುರ್ತುಜಾಸಾಬ ವಯ 38 ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ: ಡ್ರೈವರ ಸಾ: ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರ ಇತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಯಾವೂದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕದೆ ಒಮ್ಮಲೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಎಮ್ ಜಿ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಗೆ  ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರ£ÁzÀ2) ರಹಿಮ್ ತಂದೆ ಖಾಜಾಸಾಬ ವಯ 28 ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ: ಚಿಕನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಗಾಂದಿನಗರ  ತಾ: ಸಿಂಧನೂರ   FvÀ£ÀÄ ಕಾರಿನ ಎಡಗಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ರಹೀಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಲು ತಲೆಗೆ,ಬಲಗಡೆಯ ಹಣೆಯ ªÉÄÃ¯É ರಕ್ತಗಾಯ,ಮೇಲ್ತುಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕಮತ್ತು ಸವಾರನ ತಪ್ಪನಿಂದ ಅಪಘಾತ ಜರುಗಿದ್ದು ಅಂತ  ಶ್ರೀ ವೀರಬಸನಗೌಡ ತಂದೆ ಅಯ್ಯನಗೌಡ ವಯ 62 ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ    ಸಾ: ವಿರುಪಾಪುರ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರ  gÀªÀgÀÄ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಿಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ಗುನ್ನೆ ನಂ .15/2018, ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
ದಿನಾಂಕ: 01.03.2018 ರಂದು 16.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹ್ಮದ್ ಶಫಿ ತಂ: ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಲಾರಿಚಾಲಕ ಸಾ: ಅಬೀಬಿಯಾ ಮಜೀದಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಳಿದಾಸನಗರ, ರಾಯಚೂರು Fತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯ ಕ್ಲೀನರ್ ಮಹ್ಮದ ಸಮೀರ ಈತನಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ತನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರಿ ನಂ: KA36-6173 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಿಂಬದಿಗೆ (ರಿವರ್ಸ) ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಜು ಬಾಜು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಲೀನರ್ ಮಹ್ಮದ್ ಸಮೀರ ಈತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹ್ಮದ ಸಮೀರ ಈತನಿಗೆ ಎಡಬೆನ್ನಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ತಂದು ಖಾಜಾಪಾಶಾ ತಂ; ಚಾಂದಪಾಶಾ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ಸಾ:ತೋಹಿತ್ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ನಗರ, ರಾಯಚೂರು  gÀªÀgÀÄ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2018 PÀ®A. 279, 338 IPC ಪ್ರಕರಣ CrAiÀÄ°è ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
    ದಿನಾಂಕ 03.03.2018  ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2.45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರುಗುಂಟಾ ಸೀಮಾದ ಕೋಠಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: l¥Ààgï ZÁ®PÀ ¸Á: «¨sÀÆwºÀ½î vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ f: AiÀiÁzÀVj ನೇದ್ದವನು ಟೆಂಪರರಿ ಟಿ.ಪಿ ನಂ ಕೆ. 63 ಟಿ.ಬಿ 3595 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: n¥Ààgï ZÁ®PÀ ¸Á: CAeÁå¼À vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð  ನೇದ್ದವನು ಕೆ. 36 ಬಿ 4727 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 3  ¸ÀÆUÀgÉrØ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ¸Á: ºÀÆ«£ÀºÉqÀV (n¥ÀàgÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀ) ನೇದ್ದವನ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ವವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡದೇ ಕಳ್ಳತದಿಂದ  .ಕಿ.ರೂ 40,000/-ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಅಕ್ರಮ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ. ಡಿ.ಸಿ..ಬಿ  ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಡು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಎರಡು ಟಿಪ್ಪರ್ ನ್ನು, ಇಬ್ಬರು ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕರನ್ನು, ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2018 PÀ®A: 379 L¦¹ & 4(1)(J), 21 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ-1957 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾ ತಂದೆ ಕುರುಮಯ್ಯಾ  ಜಾ; ಗೂಲ್ಲರು ವಯ-26ವರ್ಷ,
-ಕೂಲಿ ಸಾ:ಕೆ,ಗುಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ- ಮಾನವಿ  FvÀನಿಗೆ  ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ  ಎರಡನೇಯ ಮಗನಾದ ಶಿವಕುಮಾರ ಅಂತಾ 03 ವರ್ಷವಿದ್ದು   ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯ ನಿಶ್ಚಿಥಾರ್ತವಿದ್ದುದರಿಂದಾ  ದಿನಾಂಕ 25-02-18 ರಂದು  ಹೆಂಡತಿಯ ತವರು ಮನೆ  ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಮನೆಗೆ  ಹೋದಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ15-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾ ರಿಗೆ  ನಿಶ್ಚಿಥಾರ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ  ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ  ದೂಡ್ಡ ಬೋಗಾಣೆಯ  ಅನ್ನದ ಗಂಜಿಯೂ  ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು  ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಶಿವಕುಮಾರನು ಆಟವಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ  ಗಂಜಿ ಇರುವ ಸದರಿ ಬೋಗಾಣಿಯಲ್ಲಿ  ಬಿದ್ದು  ಎರಡು ಪಾದದಿಂದಾ ಕುತ್ತಿಗಿಯವರೆಗೆ ಸುಟ್ಟು   ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು     ವಿಮ್ಸೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ  ದಿನಾಂಕ 01-03-18  ರಂದು 17-30 ಗಂಟಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದು  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಮ್,ಎಲ್,ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆ  ಹೆಚ್,ಸಿ -21 ರವರು ದೂರು ಪಡೆದು  ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದಾ ಕಳುಹಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ  ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ.02/2018 ಕಲಂ:174 ಸಿ.ಆರ್. ಪಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ- 02/03/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¤®UÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸À.».¥Áæ. ±Á¯ÉAiÀÄ°è 191 d£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ©¹ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CqÀÄUÉAiÀÄ°è DªÀgÁt ©¢ÝzÀÄÝ, ±ÀgÀt§¸ÀªÀ J£ÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À HlzÀ vÀmÉÖAiÀÄ°è DªÀgÁt §A¢zÀÄÝ. CzÀ£ÀÄß CqÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸ÀÆUÀªÀÄä½UÉ vÉÆÃj¹zÀgÉ ¤®ðPÀë¢AzÀ  CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁQ PÁ°¤AzÀ ºÉƸÀQ ºÁQ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «zÁåyðUÀ½UÉ Hl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄzÉ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, C®èzÉ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ CqÀÄUÉAiÀÄ ±ÀÄavÀézÀ §UÉÎ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀzÉ ¤®ðPÀëöå ªÀ»¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄÄRå CqÀÄUÉAiÀĪÀgÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CqÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄQ «dAiÀÄ®Qëöä ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆqÀ CqÀÄUÉ CqÀÄUÉ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ°è ¤¸Á̼Àf ªÀ»¹zÀÝjAzÀ DªÀgÁt HlzÀ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ «µÀAiÀÄÄPÀÛ DºÁgÀ ¸Éë¹ 191 ªÀÄPÀ̼ÀÄ C¸Àé¸ÀÛgÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è 90 d£À «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ G½zÀ 101 d£ÀjUÉ ±Á®AiÉÄ°èAiÉÄà aQvÉì ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢ ²æÃ. FgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 46ªÀµÀð,eÁ- ªÀiÁ¢UÀ, J¸ï.r.JA.¹ CzsÀåPÀë ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É ¤®UÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ UÀtÂQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-21/2018 PÀ®A 273, 284 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 27/01/2018 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ¸Á: gÁªÀÄ£Á¼À, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï SPLEDER PRO. SELF S/W No KA-36  EB-6934 CQ-25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 27/01/2018 gÀAzÀÄ UÀĪÀÄqÀUÀÄw ªÉÄãï gÉÆÃqÀ£À°ègÀĪÀ PÉÆ®PÉÌ M¼ÀUÀqÉ ¨sÁUÀzÀ EgÀĪÀ dAE¤UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÄãï gÉÆÃqÀ£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÁtzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÁ¨sÀjAiÀiÁV CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ£ÀÄß PÉý «ZÁj¸À¯ÁV, vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ JAzÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ, vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2018  PÀ®A: 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.03.2018 gÀAzÀÄ 165 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 36,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.